NASJONALT SENTER: Østfoldforskning vil etablere et Nasjonalt senter for miljødokumentasjon, slik at man for framtida kan hjelpe bedrifter og forskere til å ta riktig miljøvalg, og ikke minst dokumentere resultater. Vertskommune Fredrikstad og hovedeier Østfold fylkeskommune er positive. Nå venter de i spenning på svaret fra Forskningsrådet. Fra venstre ordfører Jon-Ivar Nygård, forskningsleder ved Østfoldforskning Hanne Leche Raadal, professor Ole Jørgen Hanssen og fylkesordfører Ole Haabeth.

Millioner på miljøforskning

Østfoldforskning har søkt Forskningsrådet om nærmere 29 millioner til etablering av Norsk senter for miljødokumentasjon på Kråkerøy. I tett samarbeid med universitetsmiljøet på Ås vil de hjelpe bedrifter til å ta riktige, grønne valg for framtida.

– Hvilke biler skal man velge? Hvordan skal bedriften håndtere avfallet sitt på en miljøvennlig måte? Hvor i matproduksjonen er det egentlig klimautspillene skjer? Det er slike spørsmål, og mange andre, bedriftene og ikke minst forskerne skal kunne finne svar på ved hjelp av et slikt senter, sier professor Ole Jørgen Hanssen ved Østfoldforskning.

Sammen med Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet på Ås vil de altså etablere Norsk senter for miljødokumentasjon i Østfold. Senteret skal bli en ressurs både i fylket og nasjonalt i det grønne skiftet, og vil bidra til å skape flere arbeidsplasser.

– Dette senteret er viktig fordi vi må utvikle flere miljøvennlige bedrifter. Og for å være sikre på at de tjenestene og produktene som finnes er det, må vi ha et slikt senter for å dokumentere at det vi gjør forandrer verden i riktig retning, sier Hanssen.

Ti nye arbeidsplasser

Østfoldforskning har søkt Forskningsrådet om rundt 29 millioner kroner til etablering. I tillegg har de søkt fylkeskommunen, som er hovedeier i Østfoldforskning, og Fredrikstad kommune om støtte på til sammen 7,2 millioner kroner over fem år. Målet er at senteret skal være selvfinansiert etter disse fem årene. I tillegg ser Hanssen for seg at det kan innebære opp mot ti nye arbeidsplasser i fylket, spesielt hos dem.

– Vi videreutvikler egentlig et arbeid som vi gjør i dag, men på en mer systematisert måte. Du kan tenke deg at all aktivitet representerer et energiforbruk og et utslipp. Vi jobber med å se på såkalte livsløpsanalyser av produkter, altså den miljøbelastningen produktet medfører. Fra materialet tas ut av naturen og til vi «sender det tilbake» i form av avfall. Hvordan kan denne prosessen bli mest mulig miljøvennlig? Det er her vi samler informasjon, forklarer professoren.

Folkeopplysning

Selv om senteret primært er tenkt mot bedrifter og forskning, sier Hanssen at de også vil jobbe mye med formidling til deg og meg.

– Det er ikke først og fremst det som er målet, men vi vil jobbe med å folkeliggjøre og formidle den informasjonen vi har. På den måten kan folk og ikke minst politikere ta bedre valg basert på kunnskap om miljøet, sier han.

- Viktig for Østfold og Norge

– Om vi skal være konkurransedyktige må vi ha dette redskapet, sier fylkesordfører Ole Haabeth. Han er svært positiv til etableringen av senteret i Fredrikstad. Fylkeskommunen, som hovedeier av Østfoldforskning, er også positive til å bevilge de 3,6 millionene over fem år som de er spurt om.

– Vi trenger arbeidsplasser i fylket, og spesielt arbeidsplasser med høy kompetanse. Vi har også satt oss som mål å være pådrivere for det grønne skiftet, som ikke bare er nødvendig, men også byr på muligheter, sier fylkesordføreren.

Forskningsrådet, som skal behandle søknaden, vil gi sitt svar i løpet av juni. Det er ingen som vet hva utfallet blir, men Haabeth trekker fram at noe av summen fylkeskommunen har avsatt til etableringen, kan komme uavhengig av Forskningsrådets bevilgning.

Det er viktig slik at Østfoldforskning kan jobbe videre med søknaden og kanskje kan søke igjen allerede så tidlig som i oktober i år.

– Vi vet ikke noe om hva Forskningsrådet vil si, men vi har en god søknad, sier professor Ole Jørgen Hanssen.

Viktig informasjon

Sammen med ordførerkollega i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård deltok Haabeth på en presentasjon om etableringen i Østfoldforsknings lokaler på Værste onsdag. Begge trekker de fram alt det spennende og innovative selskapet driver med.

– Dette er viktig for både Østfold og Norge. Om vi skal være konkurransedyktige i framtida, må vi ha tilgang på slik viktig informasjon, sier Haabeth.

Verdiskaping

– Når jeg kommer hit og blir presentert for det dere jobber med, må jeg si at dette nesten er en «godt gjemt hemmelighet» her i Fredrikstad, sier Nygård.

Han sier at også vertskommunen er positiv til å si ja til å bevilge 3,6 millioner over fem år.

– Dette er viktig verdiskaping, og slike høykompetente arbeidsplasser er viktige for oss. Jeg må rett og slett si at jeg er imponert, sier Nygård.