– Vi forventer at regjeringen tenker seg om

Norske Arkitekters Landforbund med klar beskjed om Y-blokka. Advokat mener den kan være beskyttet av internasjonal konvensjon.

– Jeg oppfatter dette som at fylkesmannen påpeker at her må man tenke seg om, sier Gisle Løkken til Dagsavisen.

Han er president i Norske arkitekters landsforbund, NAL. NAL, Oslo arkitektforening og Fortidsminneforeningen klaget på Oslo kommunes vedtak som tillater riving av blokka. Det samme hadde International Council on Monuments and Sites, som er rådgiver for UNESCO.

I sitt brev skriver fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland at «Til tross for at det nå foreligger et juridisk endelig vedtak som tillater riving, vil fylkesmannen sterkt beklage om man nå går videre med en rask og uopprettelig gjennomføring av vedtaket uten at departementet/ regjeringen foretar en ny vurdering av de tunge innvendingene som er kommet mot rivingen.»

– Vi forventer at regjeringen nå tenker seg om, sier NAL-president Løkken til Dagsavisen. 

– Vi får se om regjeringen lytter, sier også generalsekretær Ola Fjeldheim i Fortidsminneforeningen til NTB.

Fylkesmann: Juridisk rett å rive

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland er kommet fram til at riving av Y-blokka er i samsvar med statlig arealplan, og at Fylkesmannen ikke har hjemmel til å ta klagene til følge.

I brevet skriver fylkesmannen at «Fylkesmannen har ikke myndighet til å sette et statlig planvedtak til side i eller utenom byggesak» og «Fylkesmannen har heller ikke kompetanse til å endre statlige reguleringsplaner etter omgjøringsregelen i fvl. § 35. Fylkesmannen kan derfor ikke ta stilling til påstandene om at det statlige planvedtaket er ugyldig ved
behandlingen av denne klagesaken.»

– Rent formelt og juridisk har ikke fylkesmannen hatt så mange valg, siden dette er en statlig regjeringsplan, og slike er det ikke lov å  klage på. Det blir en videreføring av det plan- og bygningsetaten i Oslo sa. De påpekte det samme. Saken følger en juridisk logikk der man ikke får klage. Så kan man diskutere i en annen sammenheng om det er bra at man ikke kan klage på statlige reguleringsplaner, sier Løkken. 

Advokat: Verdt å se mot internasjonal konvensjon

I Fylkesmannens brev vises det til et notat fra Lynx Advokatfirma, som er engasjert av blant andre NAL. Advokat Helge Skogseth Berg i Lynx forklarer hvilke muligheter de ser for å utfordre rivningsvedtaket: 

– I hovedsak handler det om at internasjonale konvensjoner går over norsk lov. De har høyere trinnhøyde. Den såkalte ØSK - konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, særlig ØSK artikkel 15, gir vern for eiendom som har særlig nasjonal og internasjonal betydning. Det mener vi Y-blokka har, sier Skogseth Berg. 

– Norsk straffelov bygger på internasjonale konvensjoner. Den forbyr for eksempel krigføring som skader kulturminner. Når man eksempelvis i krig er bundet til ikke å ødelegge kulturminner, mener vi dette vil være i kjernen av det som beskyttes i denne konvensjonen, sier han til Dagsavisen.

Klageinstansen videre vil ifølge Skogseth Berg være sivilombudsmannen, og eventuelt domstolene. 

– Det er opp til mine klienter om vi gjør det. Jeg mener det bør vurderes, sier han.

Samlet organisasjonspress

Fylkesmannen vektlegger at mange og vektige organisasjoner er mot riving av Y-blokka, og henviser i sitt brev «i så henseende spesielt til Riksantikvarens og Byantikvarens kommentarer til rivingssaken, samt øvrige uttalelser og klager fra offentlige og private arkitektur- og kulturminnemiljø. De peker alle på Y-blokkas internasjonalt anerkjente arkitektur- kunst- og kulturminneverdier og vårt felles forvaltningsansvar for disse verdiene. The International Council of Monuments and Sites (ICOMOS) har også gått inn med sterke argument for bevaring av Y-blokka.»