Når Munch-museet flytter inn i Lambda i Bjørvika kan det tenkes at det blir med en ny organisering. Ansatte frykter konsekvensene av å gjøre museet til stiftelse. ILLUSTRASJON: MIR/HERREROS ARQUITECTOS

Ansatte ved Munch-museet bekymret

Mindre handlingsfrihet og dårligere tider for ansatte, frykter medlemmene av Fagforbundet, Akademikerne og Forskerforbundet ved Munch-museet dersom museet blir en stiftelse når de flytter til Bjørvika.

- Vi frykter at Oslo kommune nå skal skyve kontroll og ansvar for museet til enten et aksjeselskap eller en stiftelse. Det mener vi er uheldig. Vi frykter at fokuset i større grad vil bli på å tjene inn mer penger, og de ansatte frykter at de andre oppgavene de driver med vil lide under det, sier Stein Olav Ringen, sekretær i Fagforbundet Oslo, som representerer en del av de ansatte ved Munch-museet.

Både Fagforbundet, Akademikerne og Forskerforbundet har nå levert sine uttalelser til Oslo kommune i forbindelse med at Oslo bystyre vedtok at de skulle utrede muligheten for en ny organisering av Munch-museet, som i dag er en egen etat underlagt Oslo kommune som eier Munchs kunst.

Også Munch-museet selv har sendt en uttalelse, men denne er unntatt offentlighet.

 

Armlengdes avstand

Bakgrunnen for at de nå utreder dette, er et forslag som tidlig i 2013 ble fremmet av Frps gruppeleder i bystyret, Carl I. Hagen, før SV og byrådet ble enige om å flytte Munch til Bjørvika mot en områdesatsing på Tøyen. Hagen ville at Munch-museet skulle bli en egen stiftelse eller et aksjeselskap med stat, kommune og private som eiere, og han mente dette kunne bidra til å løse den fastlåste situasjonen som var i diskusjonen om plassering av det nye museet.

Når Oslo kommune nå utreder mulighetene for å endre organisasjonsformen ved museet, er det med sikte på å kunne fremme en sak for bystyret til høsten.

Et av argumentene har vært at museet skal få en «armlengdes avstand» til politikerne i kommunen. Men Fagforbundet frykter at en slik ny organisering kan virke mot sin hensikt:

«Derimot vil et styre i et aksjeselskap eller stiftelse øke faren for at andre interesser, kapital, livssyn, kunstsyn m.m. vil få innpass og utgjøre en større trussel i forhold til Munch-museets frie stilling. Dette er et kjent fenomen i kunstverdenen», skriver Fagforbundet i sin uttalelse.

 

Økonomi

Både Fagforbundet og Akademikerne er bekymret over at arbeidsoppgaver som konservering av kunsten kan måtte lide dersom museet blir en stiftelse eller aksjeselskap.

«Kommersielle vurderinger kan bli mer styrende i stiftelse eller AS og derved bidra til å redusere verdien av samlingene», skriver Akademikerne, som frykter at styret i en eventuell stiftelse eller et aksjeselskap vil kunne omprioritere midler uten at kommunen kan bestemme noe annet.

- De ansatte frykter at ressursene som brukes til gratistilbud til skole og barnehager, forskning og det tekniske, kan bli lidende dersom man skal satse på mer kommersiell drift både med tanke på utstillinger og profil, altså at det blir mer vekt på salg av merchandise og mindre museumsdrift. Munchs verker er gitt til Oslo kommune. De kan ikke kvitte seg med den arven og har derfor et ekstra ansvar for driften, sier Ringen fra Fagforbundet.

 

Pensjon

Forskerforbundet tar i sin uttalelse opp både medbestemmelse for de ansatte samt pensjonsrettigheter, og ber om en utfyllende redegjørelse for konsekvensene for de ansatte dersom museet skal bli stiftelse eller aksjeselskap.

Dette er noe også de to andre fagforeningene tar opp.

- Både aksjeselskap og stiftelse vil få store konsekvenser for pensjonsordninger og hvilken tariffavtale de ansatte kommer inn under, sier Stein Olav Ringen.

Dagsavisen har i går forsøkt å få en uttalelse fra Munch-museets direktør, Stein Olav Henrichsen, men har ikke lyktes. Henrichsen sa imidlertid til Dagens Næringsliv august i fjor at det var utfordrende ikke å kunne uttale seg politisk da museet er en etat i Oslo kommune.

- Det er en av de aller største utfordringene, og jeg er veldig fornøyd med at bystyret har bedt om å få lagt fram et forslag om at museet skal ut av forvaltningen og bli en egen stiftelse eller aksjeselskap, slik at man får en armlengdes avstand til det politiske og forvaltningen, sa Henrichsen til avisen 5. august.

Kulturbyråd i Oslo kommune, Hallstein Bjercke (V), skriver i en SMS til Dagsavisen at de tar med seg uttalelsene i arbeidet videre med saken de skal fremme overfor bystyret til høsten.

bente.rognan.gravklev@dagsavisen.no