Kultur

Kulturministeren reagerer på Frp-forslag: – Illiberalt. En farlig vei

Fremskrittspartiet bruker kunst de ikke liker som påskudd for å kutte i kulturlivet. Det er en farlig vei å gå, mener kulturminister Abid Raja (V).

– Fremskrittspartiets forslag er lite gjennomtenkt og illiberalt. De hevder de vil flytte mer makt til kulturlivet. Men eksemplene Hjemdal trekker fram, er jo nettopp for kunst hun selv ikke liker, og hun bruker det som påskudd for å legge ned Kulturrådet og NFI. Det mener jeg at er en farlig vei å gå for kulturpolitikken.

Slik kommenterer kulturminister Abid Raja (V) forslaget fra Fremskrittspartiet om å legge ned Kulturrådet og Norsk filminstitutt, og uttalelsene fra Fremskrittspartiets fraksjonsleder i kulturkomiteen, Silje Hjemdal.

På Fremskrittspartiets landsmøte sist helg vedtok partiet nytt handlingsprogram for 2021–2025. I det nye handlingsprogrammet heter det nå:

* «Fremskrittspartiet vil kutte statlig kulturbyråkrati ved å legge ned Kulturrådet og Norsk filminstitutt og flytte ansvarsområder og ressurser dit de hører hjemme, i hendene på kulturfeltet selv».

Til sammen fordeler Kulturrådet og Norsk filminstitutt over to milliarder kroner til norsk kulturliv (se faktaramme).


– Fremskrittspartiet vil ivareta norsk kulturarv, og støtte idrett og kultur for barn og unge. I dag bruker vi vanvittig med penger på kulturuttrykk som er for spesielt interesserte. De kan finansiere seg selv, mener Silje Hjemdal. Hun har tidligere stilt spørsmål til Raja i Stortinget om Kulturrådets tildelinger til scenekunstprosjekter «som konsentrerer seg rundt nakenhet, penetrering og diverse kroppsvæsker».

Raja: – Vi bruker ikke for mye penger

– Diskusjonen om Kulturrådets eksistens skal vi alltid kunne ta, på lik linje som vi tar diskusjonen om andre politikkområder eller om hva som er kunst og kultur. Jeg ser ikke for meg hvordan vi kunne hatt et kunst- og kulturliv som er allsidig og profesjonelt lokalt, regionalt og internasjonalt uten institusjoner som Kulturrådets og NFIs innsats, fagkompetanse og endringsvilje, kommenterer kulturminister Abid Raja, gjennom kulturdepartementets kommunikasjonsavdeling. Han understreker:

Jeg har ennå til gode å høre hvordan Silje Hjemdal ser for seg en organisering som sikrer et mangfoldig kulturliv samtidig som det opprettholder prinsippet om armlengdes avstand.

I sitt alternative statsbudsjett for 2021 foreslo Frp å halvere overføringene til Kulturrådet med et kutt på 430 millioner, og kutte 110 millioner i overføringer til Filmfondet, som NFI forvalter.

– Vi ønsker å kutte vesentlig i kulturbevilgningene. Da trenger vi heller ikke opprettholde store og tunge byråkratiske organisasjoner for å fordele færre midler, uttalte Hjemdal til Dagsavisen denne uka.

– Vi bruker selvsagt ikke for mye penger på verken kultursektoren eller på dem som skal forvalte den. Vi trenger en kompetent forvaltning for å sikre at det som tilbys har høy kvalitet og når bredt ut, understreker kulturminister Abid Raja.

– Vår kulturpolitikk handler om å gi et bredere og mer mangfoldig kulturtilbud enn markedet kan utvikle alene, og sørge for at det blir skapt, bevart og formidlet kunst og kultur som blir opplevd relevant, som utfordrer, engasjerer og gir publikum rike opplevelser. Det har positive effekter langt utenfor den enkelte kulturaktør og bidrar til, i Frps språkdrakt, å bevare Norge som en selvstendig kulturnasjon.

– Frps kuttforslag vil kun svekke det norske kulturlivet. Pandemien har vist oss hvor viktig solide næringskjeder og fungerende marked er for å holde i gang kulturnæringen. Når verkene ikke kan vises eller omsettes, forsvinner arbeid og inntekt til svært mange mennesker, kommenterer kulturministeren.

– Regjeringen og Stortinget stiller midler til disposisjon og ber Kulturrådet og Norsk filminstitutt å tildele midlene ut fra kunstfaglig skjønn. Da vet vi at skattepengene går til en bred og mangfoldig kulturproduksjon. Slik hindrer vi at staten som maktorgan utøver press, sensurerer eller skjevfordeler ressurser til kulturaktører og kunstnere. Dette er vanlig modell i de fleste demokratiske land, fordi den sikrer ytringsfriheten og gir oss et mangfold av kulturytringer, understreker kulturministeren.

Til forslaget om å legge ned Norsk filminstitutt sier kulturministeren:

– Norsk filminstitutt har nylig gransket seg selv og tilskuddsforvaltningen for å sikre de filmpolitiske målene på en effektiv og forsvarlig måte. Både NFI og vi er opptatt av at fellesskapets midler brukes mest mulig effektivt og målrettet for å gi oss gode norske filmopplevelser. Den norske filmbransjen er ikke økonomisk selvgående. Til det er markedet for lite. Jeg mener det er viktig at staten har en aktiv rolle som gir bransjen muligheter til å utvikle, produsere, markedsføre og selge filmer og serier.

For dumt, mener Ap

Første nestleder i kulturkomiteen Anette Trettebergstuen reagerer sterkt på FrP-forslaget:

– Dette er så dumt at det nesten er vanskelig å ta seriøst, kommenterer Trettebergstuen til Dagsavisen.


Norsk Kulturråd

  • I 2019 forvaltet Kulturrådet 982 millioner i tilskuddsmidler gjennom Norsk kulturfond og 337 millioner gjennom Statens kunstnerstipend. Kulturrådet forvalter også Fond for lyd og bilde.
  • Kulturfondet fordeler støtte til visuell kunst, musikk, scenekunst og litteratur, kulturvern og allmenne kulturformål gjennom fagutvalg. Kulturfondet mottok i 2019 8.770 søknader.
  • Driftsutgiftene var på 185 millioner kroner av et budsjett på totalt 1.6 milliarder.
  • Kilde: Kulturrådets årsrapport 2019

Norsk filminstitutt


  • I 2020 fordelte Norsk filminstitutt (NFI) 816 millioner kroner i tilskuddsmidler, med ca. 540 millioner til utvikling og produksjon av film, tv og spill, 100 millioner til insentivordningen for film, og 100 millioner til regionale filmsentre.
  • NFI hadde i 2020 85 årsverk og driftsutgifter på drøyt 120 millioner eller 11,6 prosent av den samlede driftsrammen på 1.04 milliarder.
  • Kilde: NFIs årsrapport 2020


---