Kultur

Røde tall i koronaåret for de to største teaterne

Mens Operaen i Bjørvika hadde sitt beste årsresultat noensinne i det nedstengte koronaåret, melder både Det Norske Teatret og Nationaltheatret om underskudd.

Begge de statlige institusjonsteatrene i Oslo endte med drøye fire millioner kroner i underskudd for koronaåret 2020.

For Nationaltheatrets del gikk billettinntektene ned fra 60 millioner kroner i 2019 til 21 millioner i 2020.

Det Norske Teatret hadde enda større nedgang i billettinntekter, fra 74 millioner kroner i 2019 til 21 millioner i 2020.

Årsresultatet etter nedstengningsåret 2020 ble 4.27 millioner kroner i minus for Nationaltheatret og 4.4 millioner kroner i minus for Det Norske Teatret.

Begge teatrene har nå levert sine årsregnskaper og årsberetninger til kulturdepartementet. Styret i Det Norske Teatret offentliggjorde sin årsberetning fredag ettermiddag.

«Verksemda er, trass pandemien, i ei sunn økonomisk og finansiell stilling» fastslår styret for Det Norske Teatret i sin årsberetning.

Nationaltheatret og Det Norske Teatret opplevde full nedstengning fra mars til mai, og ordinær drift med begrenset publikumskapasitet fra juni til november. Siden har begge teatrene vært stengt.

Begge gikk til omfattende permitteringer fra 12. mars og utover i mai, noe som ble sterkt kritisert fra flere hold. Både Nationaltheatret og Det Norske Teatret viser i sine årsregnskaper til at permitteringsperiodene bidro til å redusere underskuddet. Teatrene har nå ikke lenger permitterte.

«Permitteringer og lavere aktivitet ga en reduksjon i kostnader på 34,1 millioner kroner» skriver Nationaltheatrets styre i sin årsberetning.

Sju millioner minus før jul

«Store deler av staben ble delvis permittert våren 2020. Dette ga en kostnadsreduksjon på vel 17 millioner kroner» kommenterer Nationaltheatrets direktør Marta Hjelle til Dagsavisen. Om inntektstapet i 2020 forklarer Hjelle:

«Vi ligger normalt på ca. 80 millioner kroner i egeninntekter, som er rundt 30 prosent av vår totale omsetning. I 2020 hadde vi et samlet inntektstap på 50 millioner kroner. I november og desember isolert hadde vi et inntektstap på sju millioner kroner».

At underskuddene ikke ble større skyldtes blant annet ekstraordinær koronastøtte fra staten.

Nationaltheatret fikk 10.5 millioner i støtte i juni, for tapte billettinntekter etter første nedstengning.

For Det Norske Teatret utgjorde ekstraordinær støtte fra regjeringen til sammen nærmere 18 millioner fordelt på 12.3 millioner i juni, og 5.5 millioner tildelt i mars i år, for tapte inntekter i november/desember 2020.

Nationaltheatret fikk videre 12 millioner i salderingsrunden for november, som tas inn i regnskapet for neste år.

Det Norske Teatret har hatt en viss satsing på strømmeforestillinger, som fortsetter utover i 2021. Det ga drøyt 900.000 kroner i billettinntekter i 2020.

For Det Norske Teatret gikk de samlede egeninntektene ned med over 58 millioner kroner, fra 88.7 millioner i 2019 til 30.3 millioner i 2020. Samtidig gikk driftskostnadene ned med 36 millioner.

Mens driften på Nationaltheatret endte på drøyt 4.4 millioner kroner minus, gikk driften på Det Norske Teatret i pluss med 2.8 millioner kroner.

– Driftsoverskuddet før pensjon var på 2.8 millioner, en bedring fra i fjor: Var 2020 likevel et godt år for Det Norske Teatret?

«Nei, det var forferdeleg vanskeleg. Men det kan ha fått fram det beste i oss. Vi har spelt teater trass alt, og gjort alt som har vore trygt, mogleg og lovleg» kommenterer Det Norske Teatrets direktør Hans Antonsen.

Pensjonskostnader dro ned

At årsresultatet til Det Norske Teatret ender med underskudd kommer av pensjonskostnader. Styrets årsberetning fastslår at pensjonsforpliktelser svekket årsresultatet med 11, 3 millioner.

«Svingingar i framtidige pensjonskostnader bringer oss under nullen. Men å lande rundt null i eit år som har vore dramatisk er vi godt nøgde med. Utan permitteringar våren 2020, store kostnadskutt og ekstra statsstøtte, hadde situasjonen vore alvorleg for Det Norske Teatret», kommenterer Hans Antonsen.

Tidligere denne uka skrev Dagsavisen om årsregnskapet for Den Norske Opera & Ballett, som endte med et overskudd på 45.6 millioner kroner. Operadirektør Geir Bergkastet forklarte at det positive årsresultatet skyldtes lavere pensjonskostnader, samt lavere avskriving på investeringsprosjekter som ikke kunne gjennomføres i 2020. «Det er umulig å omtale 2020 som et godt år. Vårt formål er ikke å gå med store overskudd» understreket operadirektøren.

Nationaltheatret fikk for 2020 212 millioner kroner i driftstilskudd over statsbudsjettet, utenom ekstraordinær koronastøtte.

Det Norske Teatret mottok 187 millioner kroner i driftstilskudd over statsbudsjettet for 2020, utenom ekstraordinær koronastøtte.

Den Norske Opera fikk 639.6 millioner kroner i driftstilskudd over statsbudsjettet for 2020. Av de nasjonale institusjonsscenene er Operaen, Nationaltheatret og Det Norske Teatret de tre største støttemottakerne på kulturbudsjettet.