Kultur

Økt cannabisbruk med legalisering

Målet for ruspolitikken må være å forebygge og begrense skade på enkeltpersoner og felleskap.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Noen mener legalisering av cannabis er løsningen. Colorado i USA har testet ut dette. Nå viser nasjonale data at cannabisbruken har økt blant alle aldersgrupper, også mindreårige.

I den politiske diskusjonen er det ulike syn på om cannabis bør være forbudt eller ikke, men de aller fleste er enige om at det er et mål å hindre at ungdom bruker cannabis. Unge, uferdige hjerner er særlig sårbare for negativ påvirkning av cannabisbruk, som økt risiko for psykose eller avhengighetsproblemer.

21 prosent fra 12 til 17 år har brukt cannabis

Tilhengerne av cannabislegalisering har derfor brukt som argument at aldersgrenser og kontroll skal forhindre bruk blant mindreårige. Dette er nå prøvd ut i Colorado i USA. To år etter at Colorado legaliserte cannabis, topper delstaten statistikken over cannabisbruk i USA. Mer enn 20 prosent av barn og unge i alderen 12-17 år oppgir at de har brukt stoffet siste år, og én av åtte i samme aldersgruppe har brukt stoffet siste måned. Dette kommer fram i en ny nasjonal undersøkelse, National Survey on Drug Use and Health (NSDUH), som har kartlagt bruk av alkohol og narkotika i alle de amerikanske statene. Dette er den første nasjonale kartleggingen som er gjennomført etter legaliseringen. Erfaringene så langt tyder på at fjerningen av forbudet har ført til økt bruk i alle aldersgrupper – også blant barn og unge under 21 år. Sammenlikner vi med sprit i Norge er ikke dette resultatet så overraskende. Debutalderen for spritdrikking i Norge er cirka 15 år, på tross av aldersgrense og Vinmonopol. Høy generell tilgjengelighet gir også økt tilgjengelighet for barn og unge. Erfaringen fra Colorado tyder på at aldersgrensene ikke ser ut til å kunne veie opp for den økte tilgjengeligheten.

Colorado på cannabistoppen

Nesten 15 prosent av innbyggerne i Colorado oppgir at de har brukt cannabis nylig. Dette er 87 prosent over landsgjennomsnittet og plasserer Colorado øverst på listen over delstatene med høyest cannabisbruk. Ett av argumentene for cannabislegalisering var at regulering og kontroll ville fjerne det illegale markedet og hindre bruk blant ungdom. Erfaringene fra Colorado tyder så langt på at full åpning for cannabissalg tvert imot har bidratt til økt bruk. I den nye rapporten kommer det frem at:

• 12,6 prosent av 12–17-åringer i Colorado oppga at de hadde brukt cannabis den siste måneden. Landsgjennomsnittet er på 7,2 prosent.

• 44 prosent av unge mellom 18 og 25 år oppgir å ha brukt cannabis siste år, selv om også mange i denne gruppen er under 21 år.

• I gruppen over 26 år har Colorado mer enn dobbelt så høy andel cannabisbrukere sist måned som landsgjennomsnittet.

• I USA som helhet steg cannabisbruk siste måned med et halvt prosentpoeng fra 2013 til 2014, fra 7,4 prosent til 7,9 prosent. I Colorado var økningen på 2 prosentpoeng, fra 12,7 til 14,9 prosent.

Fra alkoholforskningen vet vi at tilgjengelighet er en av de viktigste faktorene for økt bruk. Disse tallene tyder på at det samme gjelder for cannabis. Ulike former for legalisering, fra såkalt medisinsk marihuana til legalisering av rekreasjonsbruk i Washington og Colorado, har gjort at cannabisbruken i USA har doblet seg det siste tiåret – hver tiende amerikaner bruker nå cannabis. Dette gjenspeiler seg også i antallet som får problemer med stoffet. I USA, i likhet med Europa, er det stadig flere som søker hjelp.

Erstatter ikke alkohol eller hardere stoffer

De nye tallene viser at økningen i cannabisbruk så langt ikke har fortrengt bruken av andre rusmidler. Colorado har den nest høyeste bruken av andre illegale stoffer i USA, bare slått av Washington D.C. Colorado er også blant delstatene med høyest alkoholkonsum. Det er ingen indikasjoner på at alkoholbruken har gått ned, tvert imot har tidligere undersøkelser funnet en svak økning. Påstandene i den norske debatten om at cannabis erstatter alkohol, stemmer altså så langt ikke for Colorado. Det samme gjelder hypotesen om at legalisering av cannabis vil redusere ønsket om å bruke andre ulovlige stoffer.

Parallelt med utbredelsen av såkalt medisinsk marihuana og full legalisering har det vært en nedgang i andelen som vurderer det som farlig å bruke cannabis. Denne nedgangen finner vi i hele USA, men aller mest markert i legaliseringsstatene. Innføringen av såkalt medisinsk marihuana, der leger kan anbefale cannabis mot ulike plager og lidelser, har skapt en oppfatning av at stoffet ikke er så farlig, ja nesten sunt. Full legalisering befester inntrykket av stoffet som nær harmløst.

Risikopotensial

Dette inntrykket finnes også i den norske debatten. I en del ungdomsmiljøer er oppfatningen nå at det er relativt ufarlig å bruke cannabis. Denne holdningen spres, til tross for at vi stadig får ny forskning som viser at dette er et stoff med et klart risikopotensial. Selv om det går bra med det fleste som bruker, vet vi ikke hvem som i utgangspunktet er sårbare for for eksempel psykose og schizofreni. Vi vet imidlertid at de som allerede er litt sosialt utsatt, lettere får problemer med avhengighet eller frafall i skolen. Å begrense den samlede bruken er derfor viktig for å begrense antallet som får problemer med cannabis.

Fakta versus myter

Diskusjonen om cannabis og legalisering bør baseres på forskning og fakta, ikke private erfaringer fra enkeltpersoner, håp eller myter. Tallene fra Colorado viser økt og høy bruk i alle aldersgrupper, inkludert de svært unge. Cannabisbruken blant mindreårige og økning i bruk av illegale stoffer viser at argumentet om at det illegale markedet forsvinner med legalisering, heller ikke tåler møtet med virkeligheten. Fjerning av forbud gir dessuten et sterkt signal om at dette ikke er farlig, noe som bidrar til at flere bruker.

Cannabis er et stoff med et klart skadepotensiale for den fysiske og psykiske helsen. Det er viktig å holde fast på forbudet vi har i Norge for å hindre en liknende utvikling som vi nå ser i USA. Framfor økt tilrettelegging trengs økt kunnskap og forebygging. Våre rusproblemer er store nok, vi trenger ikke bidra til å øke dem.

Mer fra: Kultur