Kultur

Klimarealistenes faglige falitt.

Nye Meningers klimarealister viser en systematisk mangel på faglighet, en systematisk mangel på forskningsforståelse, og en kronisk mangel på faglige begrunnelser, Dessuten har de en elendig bruk av, og forståelse for, kilder.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Klimarealistene tar faglig feil, og de gjør det systematisk. Jeg vil ta for meg punkt for punkt realistenes misforståelser og faglige feilvurderinger ut i fra det klimarealistene har presentert her på forumet de siste par månedene:

1. Klimarealistene: «Vi kan ikke stole på målingene.»

Det er spesielt denne grafen, http://www.nodc.noaa.gov/OC5/3M_HEAT_CONTENT/, som de trekker i tvil, og de peker på måleusikkerheter. Alle målinger har usikkerheter! Dersom vi skal velge ikke å forholde oss til NOAA-grafen, kan vi trekke i tvil HadCrut målingene som klimarealister har brukt som «bevis» på at klimasystemet ikke blir «varmere». Det samme gjelder alle proxymålinger som har antydet en varm middelalder (MWP). Klimarealistene har brukt MWP som «bevis» på at det ikke er noe spesielt med dagens tilstand i klimasystemet. Mer om det seinere.

Det er verdt å huske hvordan målingene av økt overflatetemperatur på 90-tallet ble slaktet av klimarealister bl.a pga den mulige urban-heat-island effekten. I dag bruker klimarealistene de samme målinger av overflatetemperatur for «å vise» at oppvarmingen har stoppet opp. En slik holdning er ikke spesielt vitenskapelig solid.

Så, dersom vi skal se bort fra NOAA-målingene, kan vi også se bort fra alle andre målinger. Og da sitter vi ikke igjen med mye vi kan si om klima nå, før eller seinere.

2. Klimarealistene: «Klimamodellene er bare tull fordi de ikke fanger opp utflatingen av overflatetemperaturen.»

Dette er feil. Bl.a. Met Office og andre har modeller som viser utflating av overflatemperatur pga kobling til havet: Se f.eks Met Office og Kosaka og Xie. Så klimarealistene tar feil.

3. Klimarealistene: «Klimamodellene er bare tull.»

Dette er feil. Det er umulig å si noe om fysiske mekanismer og sammenhenger i klimasystemet uten modeller. Det er modellene som forteller hvordan observasjonene skal tolkes og forstås.
Videre er det velkjent blant de som driver med modellering, hvilke begrensninger modellene har, og det er velkjent at det ikke er like lett å beskrive alle koblinger og parametere i klimasystemet. Dette arbeides det med kontinuerlig. Se f.eks denne fra IPCC's rapport nummer 4.

Desto merkeligere blir det når klimarealistene selv støtter seg på overforenklede modeller a la Joseph Postma sin modell - som bl.a brukes til å vise at drivhuseffekt ikke eksisterer! Postmas modell tar f.eks ikke hensyn til at det er strålingskobling mellom ulike atmosfærelag (som med økt innhold av CO₂ gjør at mer IR-stråling kan overføres til termisk energi i atmosfæren).
Klimarealistene har ikke annet å komme med enn at klimamodellene er «usikre», og de evner ikke å se at modellene er under stadig utvikling og er verktøyet som må til for å forstå fysikken i klimasystemet. Dessuten forveksler klimarealistene klimamodellene med værmodeller, noe som er forklart her. Klimamodeller beskriver mulige framtidige klimatrender gitt ulike grensebetingelser (f.eks. varierende CO₂ utslipp). Her er IPCC's egen framstilling egen av modellprojeksjoner sammenlignet med målinger. Sett i lys av det som er tatt opp i punkt 2, er det ikke grunnlag for å konkludere med at modellene er lenger og lenger unna målinger (slik klimarealistene til stadighet hevder).


4. Klimarealistene: «Det er ikke bevist at økt CO₂-innholde gir økt temperatur».


Dette er feil. Klimarealistene skjønner ikke at «beviset» for at temperaturøkningen skyldes CO₂ faktisk ligger i modellberegningene. Målinger aleine kan aldri påvise en årsakssammenheng, men en modell kan forklare årsaken til en slik sammenheng. Det er teori som forteller oss hvordan vi kan forstå det er vi observerer, og i dette tilfellet er det modellene som er teorien! (For å presisere: modellene styrker teorien om at det er økt CO₂ som gir økt energi i klimasystemet. En teori/hypotese kan kun styrkes, ikke bevises).

5. Klimarealistene: «Havet kan umulig stige, fordi Jorda roterer raskere og raskere.»

Dette er feil. Jorda roterer langsommere pga overføring av spinn fra Jordas rotasjon til Månens bevegelse rundt Jorda (pga tidevannskrefter). Denne grafen viser at døgnets lengde øker. Klimarealistenes forsøk på å så tvil om målingene av økt havnivå (graf nr. 4 ) mislykkes, fordi de ikke kan tolke observasjoner korrekt, i dette tilfellet økning av døgnlengde. Klimarealistene prøver å velge målinger de mener støtter sitt syn, og velger bort målinger som ikke passer. Den samme holdningen finner vi ikke i den seriøse klimaforskningen.

6. Klimarealistene: «Oppvarmingen har stoppet opp.»

Dette er feil. Denne grafen viser det. Det er også verdt å merke seg at det er lagret mye mer energi i havene enn i atmosfæren. Denne artikkelen viser bl.a. til en økning av energiinholdet i havet på over 193x10^21 J, og på 2,0x10^21 J i atmosfæren fra 70-tallet til 90-tallet. Dvs at det er i havene «det skjer». Atmosfæren inneholder kun et par % av energimengden vi finner i havet! Vi er inne i en periode med sirkulasjon av kaldt dypvann opp til overflaten, noe som «kjøler» atmosfæren. Når vi går ut av denne perioden, hva skjer da? Varmeledning fra havet vil da overføre energi fra havet til atmosfæren igjen. Les mer her om koblinga mellom havet og atmosfæren.

(Legg merke til at det som kalles « medevial warm period» (MWP) er kjennetegnet ved LITE oppsirkulering av kaldt dypvann, og «kalde» perioder ved det motsatte. Denne artikkelen sier på s. 2200 at «…the Holocene cold events reflect dual influence of increased southward advection of colder subpolar waters and enhanced regional upwelling.» (dette er en studie av forhold utenfor Vest Afrika)).7. Klimarealistene: «Det var varmere globalt i middelalderen (MWP).»


Dette er feil. I følge denne artikkelen , der det samholdes observasjoner fra flere kontinenter, konkluderes det med at «There were no globally synchronous multi-decadal warm or cold intervals that define a worldwide Medieval Warm Period or Little Ice Age, but all reconstructions show generally cold conditions between AD 1580 and 1880, punctuated in some regions by warm decades during the eighteenth century. The transition to these colder conditions occurred earlier in the Arctic, Europe and Asia than in North America or the Southern Hemisphere regions. Recent warming reversed the long-term cooling; during the period AD 1971–2000, the area-weighted average reconstructed temperature was higher than any other time in nearly 1,400 years."

Mao ser det ut til at MWP, som har vært ett av klimarealistenes store poenger, er avblåst. Det har vært regionale varme perioder i «middelalderen», men dette skyldes regionale forhold. Legg merke til den siste setningen i abstractet: «…during the period AD 1971-2000, the areaweighted average reconstructed temperature was higher than any other time in nearly 1,400 years.»

8. Klimarealistene: "Drivhuseffekten strider mot termofysikkens 2.lov".

Dette er feil. Jordoverflata stråler ut mer energi enn det atmosfære stråler tilbake ned mot Jordoverflata. Og det er Sola som forer klimasystemet med energi. Klimarealisters forsøk på å hevde at de som holder det for sannsynlig at økt CO₂ gir en oppvarming av klimasystemet mener at det er atmosfæren (med «lav» temperatur) som varmer opp overflaten (med «høy» temperatur), er et dårlig forsøk på å reflektere egen faglig utilstrekkelighet over på de som forholder seg til fysikk og vitenskap. Klimamodellene er i overenstemmelse med alle grunnleggende fysiske lover og prinsipper.

9. Klimarealistene: «Forsuring (redusert pH) av havene pga økt CO₂ er ikke skadelig».

Det er i hovedsak feil. Studier viser at ulike arter av alger, koraller og fisk, kan ha fordel av, eller være motstandsdyktige mot lavere pH, men konklusjonen er at artsmangfoldet i forbindelse med koraller og andre marine økosystemer vil lide under forsuring og økt temperatur: «Our empirical data from this unique field setting confirm model predictions that ocean acidification, together with temperature stress, will probably lead to severely reduced diversity, structural complexity and resilience of Indo-Pacific coral reefs within this century.» (fra nevnte studie).

10. Klimarealistene: «Isen i Arktis og Antarktis smelter ikke».

Dette er feil. Cryosat melder om synkende isvolum i Arktis og i Antarktis. Grace-satellitten viser minkende isvolum på Grønland og i Antarktis. Med andre så tapes det hvert år is, både ved polene og på Grønland. Det er årlige variasjoner, men trendene er klare. Det blir mindre isvolum.

11. Klimarealistene: «Sola er skyld i den målte oppvarmingen».

Denne er litt vanskelig. Det forutsetter nemlig at klimarealisten anerkjenner at det blir varmere (avhenger av hvem du snakker med). Problemet er bare at det ikke finnes noe forskning som viser at Sola (sammen med andre naturlige variasjoner) er årsaken til oppvarmingen som måles nå. Solas rolle i naturlige klimavariasjoner er noe alle klimaforskere kjenner til. Det er likevel ingenting i målinger av Solas utstråling som kan forklare oppvarminga som skjer nå. Et lett søk i NIPCC's liste over artikler viser ikke noe annet enn at Sola spiller en rolle i naturlige variasjoner - ikke spesielt overaskende. Klimarealistene har ingen plausibel forklaring på den målte oppvarmingen vi har nå.

A) Jeg: «Klimarealistenes kildehenvisninger er elendig».

Dette er riktig, og skrevet mer om her og her. NIPPC viser samme tendens som bla. The Hockey Schtick: å vise til artikler/forskning som ikke motsier IPCC og standard klimaforskning. Derimot prøver de å «overvelde» leseren med en «lang» liste artikler de hevder viser at IPCC tar feil. Det er svært vanskelig å finne skikkelige fagfellevurderte artikler som motsier eller falsifiserer IPCC's konklusjoner. Ta en kikk på NIPCC's liste og døm selv. Videre henviser ofte forumets klimarealister til nettsider og artikler som ofte hevder det motsatte av det klimarealistene forsøker å framstille det som. Forumets klimarealister viser ofte dårlig evne til å lese hele kildeteksten de henviser til, med dertilhørende faglige bomskudd.

Lista over klimarealistenes svakheter er lang, og kunne vært gjort lenger. Klimarealistene hevder å drive faglig kritikk av forskningen som peker mot menneskelig påvirkning av klima. I realiteten har de ikke noe presist, vitenskapelig, faglig grunnlag for sin kritikk. Hva de legger i betegnelsen klimarealist blir for meg mer og mer underlig. Klimarealistene nekter å forholde seg til vitenskap. Så jeg mener vitenskapsfornektere er en bedre betegnelse.


Mer fra: Kultur