Kultur

Fører Regjeringen Stortinget igjen bak lyset?

Stortingsmelding 33 om klimatilpasning i Norge http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-33-20122013.html?showdetailedtableofcontents=true&id=725930 bygger blant annet på estimater av framtidig havnivåstigning i norske kystkommuner utarbeidet av Bjerknessenteret for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i 2009 http://www.dsb.no/en/toppmeny/Publikasjoner/20091/Rapport/Havnivastigning/

Her fremkommer det at havet kan komme til å stige med over en meter enkelte steder langs Norskekysten i løpet av dette århundre. Det er omtrent dobbelt så mye som Klimapanelet forventer at det gjennomsnittlige globale havnivået vil kunne stige i samme periode.

Den nye stortingsmeldingen ser dermed ut til å bekrefte stortingsmeldingen om norsk klimapolitikk fra 2007 som dannet grunnlaget for klimaforliket i 2008. Der ble det hevdet at havnivået langs norskekysten kan stige mer enn det globale havnivågjennomsnittet http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/stmeld/2006-2007/Stmeld-nr-34-2006-2007-/2/1/1.html?id=473415

Det er oppsiktsvekkende at Regjeringen har valgt å se bort fra Kartverkets rapport fra 2012 http://sehavniva.no/uploads/documents/Estimates_of_future_sea-level_changes_for_Norway_Simpson_et_al_2012_FINAL.pdf Det hele blir ikke mindre oppsiktsvekkende når Bjerknessenteret selv har gått ut med at estimatene i deres egen rapport er gale fordi gravitasjonseffekten ikke er tatt med: http://www.forskning.no/artikler/2012/november/339177

Både i Bjerknessenterets rapport og i stortingsmeldingen knyttes også havnivåstigningen langs norskekysten til issmeltingen på Grønland.

Stortingsmeldingen om klimatilpasning i Norge skal behandles i Stortinget 19. juni. Selv om mange stortingsrepresentanter sikkert er kjent med landhevningen i Norge, er vel Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap forpliktet til å varsle Stortinget om feilene hvis Regjeringen unnlater å gjøre det?