Kultur

Faglige vurderinger av pelsdyrnæringen

Debattanter i Adresseavisen spør meg om faglige instansers kritikk av pelsdyroppdrett, så da ser jeg mitt snitt til å opplyse om de faglige vurderingene som ligger til grunn for APs vedtak om avvikling av næringen. Anbefalt lesing for Høie og Høyre.

Ola Kjærem etterspør i sitt innlegg av 30.04 kunnskap vedrørende faglig motstand mot pelsdyrnæringen, og jeg er glad for å kunne svare på spørsmålene han stilte meg.

Av nasjonale og internasjonale faglige instanser som er kritiske til pelsdyrnæringen kan jeg først nevne at Veterinærforeningen i 2009 fattet følgende vedtak:

"Den norske veterinærforening (DNV) mener tiden er moden for å vurdere avvikling av alt pelsdyrhold i Norge. 
Sentralstyret i Den norske veterinærforening har gjort følgende vedtak: Dagens pelsdyrhold er basert på hold av aktive rovdyr i små nettingbur. Driftsformen betyr at dyrene ikke får tilfredsstilt naturlige adferdsbehov. DNV har tidligere uttrykt skepsis til pelsdyrholdet. På tross av gode intensjoner i næringa, viser det seg at det fortsatt er store dyrevelferdsmessige problemer i pelsdyrholdet. DNV mener derfor at tiden nå er moden for å vurdere avvikling av alt pelsdyrhold i Norge."

Allerede i 2001 advarte Veterinærforeningen mot utviklingen, og vedtaket kan for øvrig sies å være konsistent med det som sies i St.meld.nr 12 (2002 – 2003) Om dyrehold og dyrevelferd. I meldingens kapittel 9.6.10.2 Mål og tiltak står det at: Dersom det ikke oppnås vesentlige avlsmessige forbedringer når det gjelder dyrenes mentale helsetilstand i løpet av en tiårsperiode, bør det vurderes å avvikle pelsdyrholdet.

Tiårsperioden er utløpt, og Lynnerapporten av 2011, utført avUniversitetet for miljø og biovitenskap (UMB),bestilt av næringen selv, viser at målsettingen om tamme dyr aldri ble nådd. Et mindretall av dyrene kan ansees som tamme.

Veterinærinstituttet sier i 2010 at de mener det må legges større vekt på dyras ve og vel hvis denne næringen skal ha en framtid. ”I pelsdyroppdrett blir lite domestiserte dyr som mink og rev holdt i små nettingbur med få stimuli. Selv om mor og unger får være lenge sammen, får dyrene i liten grad utløp for sin naturlige adferd. Dette er vanskelig å forene med god dyrevelferd”.

EUs veterinærvitenskapelige komité konkluderer allerede i 2001 med at de typiske mink- og reveburene reduserte dyrevelferd fordi de ikke tilrettelegger for viktige behov.

Professor Donald Broom, Cambridge (regnes som verdens fremste ekspert på dyrevelferd og æresprofessor ved Universitetet for miljø- og biovitenskap) slo fast følgende ii 2011:Forbedringene i pelsproduksjonssystemer i Norge, inkludert de som er spesifisert i gjeldende lovgivning, synes å være usannsynlig for å resultere i god velferd for de fleste pelsdyr.(Kilde: An evaluation of VKM’s ”Risk assessment concerning the welfare of animals kept for fur production”, Cambridge University)

Kjærem spør meg også om det er en samlet veterinærforening som ønsker en avvikling av pelsdyrnæringen. Til det vil jeg si at nåren organisasjon tar et offisielt standpunkt, er det vanlig at det er et mangfold av meninger innad i organisasjonen. Derfor er ikke nødvendigvis alle veterinærer enige i at rovdyr ikke kan trives i bur. Den samme uenigheten gjelder jo også for de som tar standpunkt for pelsnæringa. I Bonde- og småbrukarlaget er det mange som er uenige i organisasjonens standpunkt om å støtte pelsnæringa.Selv om enkelte av veterinærene kan være uenige i vedtaket, må man altså legge til grunn av et overveldende flertall stiller seg bak sentralstyret i en av landets høyeste faginstanser på dyrehelse.

Avslutningsvis vil jeg svare på spørsmålet om Høie tror at veterinærforeningen vil legge ned den norske landbruket. Det tror han naturligvis ikke. Men som jeg skriver innlegget det vises til, forsøker han å fremstille Aps vedtak om nedleggelse av pelsdyrnæringen som en trussel mot hele landbruket. Han sa at det var "dyrevernere" som hadde vunnet gjennom med sitt syn, og at de nå ville true matproduksjonen i landet. Her forsøkte han nok å fremstille pelsdyrmotstandere som en stigmatisert og ekstrem gruppering, men all den tid vedtaket er fattet på bakgrunn av bl.a Veterinærforeningens standpunkt, sluttet jeg det dithen at han mente at denne foreningen også ville avvikle norsk matproduksjon. (Se mer om Høies utspill : Veterinærforeningen vil legge ned norsk landbruk )

På samme måte som han benytter seg av skremselspropaganda benytter jeg meg av iøyenfallende overskrifter.