Kultur

Eldre mobbing i arbeidslivet - utbrett fenomen eller ikke?

Store deler av arbeidslivet har fått på plass en avtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) – en bestemmelse som også er nedfelt på generelt grunnlagt i Arbeidsmiljølovens formålsparagraf. En av hensiktene er at eldre skal kunne stå lengre i arbeidslivet ved hjelp av tilrettelegging, og gjennom seniorpolitiske tiltak (eldre som ressurs).

Eldre arbeidstakere (over 60 år) har krav på en ekstra ferieuke - med tilhørende økte ferie kostnader for virksomheten. Kostnader knyttet til eldre arbeidstakere kan være en påvirkningsfaktor.

Vi har fått en pensjonsreform – hvor det å stå lengre i arbeid skal lønne seg for arbeidstakeren – fordi lengre yrkeskarriere genererer høyere pensjonsutbetalinger når man blir pensjonist.

På toppen av det hele er det politikere som i dag tar til orde for å heve pensjonsalderen til 70 år – fordi vi lever lengre og de fleste har fått forbedret helsetilstand i høy alder.

Ovennevnte er på papiret fine tiltak, og er tilrettelagt for de arbeidstakerne som har lett arbeidsoppgaver – som oftest forbehold høyutdanningsgrupper – det vi kaller akademiske yrkesgrupper. Men er det med slik tilrettelegging og tankegang eldre arbeidstakere generelt møter hverdagen? Det er i hvert fall ikke slik alle steder.

Statistisk er gjennomsnittlig fratreden fra arbeidslivet i Norge 59 -60 år.

Utstøting – eller mobbing?

Skjer det en utstøtning - eller mobbing - av eldre arbeidstakere – bevisst eller ubevisst i deler av arbeidslivet? I begge tilfeller innebærer at arbeidstakeren ikke føler seg velkommen på jobben på lik linje med andre.

Denne problemstillingen med eldre mobbing må i hvert fall settes på kartet – for jeg opplever at spriket mellom politiske mål og vilje på den ene siden – og virkeligheten i enkelte tilfeller på den andre siden er to forskjellige verdener. Og min opplevelse er at problemet med eldre mobbing er økende.

Et problem er at mange arbeidstakere ikke våger å snakke om hva de er blitt utsatt for i arbeidsforholdet før etter at arbeidsforholdet er avsluttet.

Min påstand er at eldre mobbing er et underkommunisert tema!

Det er et tankekors at mange blir pensjonstapere med nytt pensjonssystem ved å måtte oppleve en tidlig slutt i arbeidslivet som følge av utstøting eller mobbing!

Noen eksempler på tilbakemeldinger på opplevelser eldre arbeidstakere kan bli møtt med (det finnes sikkert mange flere, men disse er de jeg har vært i befatning med);

En offentlig IA-bedrift vil legge ned en avdeling på Hamar. Virksomheten har 5 ansatte – hvor alle er 60 år eller eldre. Arbeidsoppgaver tappes fra Hamar og flyttes til nytt geografisk sted. De ansatte får ikke ha med den tillitsvalgte de ønsker på møter på nytt geografisk sted – hvor nedleggingsplaner foregår. Det eneste IA-virksomheten tilbyr disse 5 arbeidstakerne er NAV. Slik blir det også. Fravær tilhørighet og fravær av ledelse.

Arbeidstidsordninger gjøres så umenneskelige at arbeidet blir en psykisk belastning – resultat at eldre trer ut av arbeidslivet av helsemessige årsaker. Er det å tilrettelegge for seniorpolitikk?

Når det holdes kurs/ utvikling blir eldre arbeidstakere holdt tilbake fra deltagelse med begrunnelse/ undertone om at «du skal snart slutte allikevel – de yngre blir prioritert». Kurs som kan være viktige for å kunne stå lengre i arbeidslivet. Oppleves som en tilbakeholdelse av sosial kontakt.

Med alderen kommer helseproblemer – også hos pårørende. Det er lite forståelse/ toleranse for dette på arbeidsplassen.

Permisjonsnekt for å delta på kurs (egenutvikling/ du skal jo snart slutte allikevel).

En virksomhet i Hamar nektet permisjon for sine ansatte for deltakelse på kurs hvor hovedtemaet var pensjoner. Det vil si at permisjonsrettigheter i lov- og avtaleverket settes til side.

Eldre arbeidstakere har jobbet ved en virksomhet i hele yrkeskarrieren og mestret alle arbeidsoppgaver tilfredsstillende. Det kommer ledelse som åpenbart vil ha «sine» folk i stillingen. Gjennom uklare ordre, tilbakeholdelse av informasjon, kjeftbruk, manglende skolering begynner den eldre arbeidstakeren «å gjøre feil» - med tilhørende muntlige og skriftlige advarsler. Dvs regelrett mobbing og trakassering.

Arbeidsoppgaver fjernes fra eldre arbeidstakere – oppleves som degradering (særlig ved omstillingsprosesser).

Eldre arbeidstakere med reduserte stillinger, opplever helt/ delvis å bli holdt utenom skoleringstilbud og aktiviteter som øvrige ansatte deltar i.

Lavere terskel for toleranse på innspill fra eldre – innspill kan bli møtt negativt/ eller med taushet. Oppleves som samarbeidsproblemer. Bedre å være taus.

«Vinn eller forsvinn»/ mestring – får oppgaver med en form for «trusler» som bærer preg av «vinn eller forsvinn». Det er alltids noen som er ute etter å overta den dine sine arbeidsoppgaver.

Generasjonskløfter blir formet til at eldre gjøres til motpoler fremfor medspillere (erfaringskompetanse møter teoretisk kompetanse). Ulike måter å løse saker på.

Det gis ikke tilbud om kompetansehevende tiltak for bedre å mestre jobben i konkurranse med nyutdannede/ nye skolerte.

Det spørres til stadighet om «når har tenkt å slutte». Tar det som et signal om et ønske om snarlig slutt i arbeidslivet.

«Jeg føler meg mindre verdsatt på jobben nå som jeg er blitt eldre».

Arbeidsgivers ansvar

Ansvaret for å forebygge mobbing og utstøting av arbeidstakere, og hensynet til å overholde bestemmelsene som et inkluderende arbeidsliv, påligger arbeidsgiver. Pr definisjon er det slik at «utstøting» kan være en form for mobbing.

Tidligere var lovgivningen innrettet slik at det var den som ble mobbet som hadde bevisbyrden. Nå er lovverket innrettet slik at mobberen også har et beviskrav på å bevise at mobbing ikke finner sted.

Når man blir eldre, er det naturlig at man forsøker å ta letteste vei ut av en mobbe/ utstøtingssituasjon (orker ikke konfliktbelastninger) – da er gjerne en tidlig slutt i arbeidslivet løsningen. Vi kan ikke akseptere en slik utvikling – det er et felles ansvar. Vi må aldri tillate et system hvor mobben vinner – og mobben må aldri få vinne med å gjøre eldre mobbeofre til pensjonstapere!