Kultur

Jordmødre som rollemodeller

Det er et paradoks at Norge unnlater å engasjere seg i basale kvinnerettigheter i Afghanistan.

Innlegget er skrevet sammen med Sandra Petersen, leder for Kvinneutvalget, Afghanistankomiteen og Trude Thommesen, nestleder, Den norske jordmorforening.

8. mars er den internasjonale kvinnedagen, som markeres over hele verden. Den ble stiftet i 1908 i New York, og hovedparolen den gang var stemmerett for kvinner. Siden da har dagen blitt markert med forskjellige kampsaker, og i Norge har temaene ofte vært saker som likestilling, rett til arbeid, likelønn, abort og barnehageplass. Afghanske kvinner står stilt overfor en helt annen type utfordringer, som også fortjener vår oppmerksomhet.

Redd Barna viste i sitt «State of the world’s mothers» i 2011 at Afghanistan er verdens verste land å være mor i, for andre år på rad. Til sammenligning ligger Norge som nummer én på indeksen. Ifølge 2010-tall fra UNICEF dør 1.400 av 100.000 afghanske kvinner i forbindelse med svangerskap, fødsel, og umiddelbart etter fødsel. I 2001 lå mødredødeligheten på 1.600 av 100.000. Reduksjonen viser at denne typen bistand gir konkrete resultater. Ikke desto mindre er tallene fortsatt altfor høye.

Bak de høye dødstallene ligger flere faktorer, blant annet mangel på kvalifisert arbeidskraft, mangelfull infrastruktur og kulturelle koder. Over en tredjedel av landets sykehus og helsestasjoner mangler kvalifisert kvinnelig arbeidskraft. Dette er en av årsakene til at nesten ni av ti fødsler finner sted i hjemmene, og nesten åtte av ti kvinner får ikke faglært hjelp til å føde. De fleste må ta til takke med en ufaglært fødselshjelper, mor, søster eller nabo. Samtidig vet vi at tilgang til kvalifisert helsepersonell er den viktigste innsatsfaktoren når det gjelder å redusere sykdom og død.

Siden 2001 har Afghanistankomiteen i Norge støttet en jordmorskole i Jalalabad med støtte fra FOKUS. I 2010 gikk også Den norske jordmorforening inn som samarbeidspartner. Omtrent 10 prosent av jordmødrene i Afghanistan har blitt uteksaminert fra denne skolen. De to siste årene har i tillegg begge to støttet organiseringen av jordmødre i Den afghanske jordmorforeningen (AMA), den første fagforeningen for kvinner i Afghanistan.

Å være jordmor er ett av få yrker for kvinner som aksepteres i Afghanistan, og vi ser at disse kvinnene blir rollemodeller i lokalsamfunnet. Jordmødrene oppnår respekt og anerkjennelse og kommer i tett kontakt med den gravide og hennes nærmeste gjennom svangerskap og fødsel. Som lønnstakere er de med på å drive fram en grad av økonomisk frigjøring for kvinner. Dette er likestilling i praksis.

Vår erfaring er at støtte til jordmødre er en effektiv form for bistand som når kvinner på grasrota. Kvinnene får utdanning og kunnskap, noe som igjen slår positivt ut for lokalsamfunnet og nasjonale helseindikatorer. En av årsakene til at Norge er blant verdens rikeste land, er at både menn og kvinner arbeider. Gjennom å få kvinnene ut i arbeidslivet bidrar man til at kvinnene får leve ut sine potensial, samtidig som familiene får bedre levekår gjennom deres inntekter.

Norge har påtatt seg en internasjonal pådriverrolle i arbeid for å redusere mødredødeligheten og bedre mødrehelsen. I 2009 inngikk Norge et bilateralt samarbeid med Pakistan som innebærer norsk støtte til det arbeidet som allerede foregår i landet for å redusere mødre- og barnedødelighet. Vi mener Norge bør invitere Afghanistan til å inngå et lignende partnerskap.

Regjeringen ønsker å satse på kvinners rettigheter og likestillingsspørsmål i Afghanistan, og Norge er blant toneangivende land på dette området. Afghanistankomiteen ser det derfor som et paradoks at Norge unnlater å engasjere seg i basale kvinnerettigheter som rett til forsvarlig helsestell og trygge fødsler i et land som sliter så tungt på nettopp dette området. Vi mener helse bør bli et prioritert innsatsområde for Norge i Afghanistan. Fordelt på de ti siste årene har Norge gitt totalt i underkant av 21 millioner til reproduktiv helse i Afghanistan. Her er det klart rom for forbedring.