Kultur

Venstresida er likestillingssida

Kvinnefrontens rundspørring til partiene viser at de ideologiske skillelinjene er store i likestillingspolitikken, større enn på de fleste områder. Høyre og Frp er konsekvent avvisende til tiltak for økt likestilling, i familien og i arbeidslivet.

Høyre får dårligst skår i undersøkelsen med FrP, deretter følger Frp og så KrF. Høyre mener generelt at likestilling ikke skal oppnås gjennom offentlig på - eller forbud. Kvinnefronten er enig i at likestillingskampen også må kjempes privat og lokalt, men Norge er et godt eksempel på at statsfeminismen er nødvendig for å endre fastlåste strukturer. Statlige tiltak som lovfestet rett til selvbestemt abort, sexkjøpsloven og full barnehagedekning er utvilsomt tiltak som har ført til økt frihet for kvinner i Norge. Da er det rart at høyresiden ikke ser at de samme virkemidlene vil være nødvendig for framtida.

Undersøkelsen er basert på 24 spørsmål. Alle partiene på Stortinget, pluss Rødt og De grønne har svart. SV og Rødt kom ut med full score, etterfulgt av Sp og Ap. Det er gledelig og se at vi har partier som er med på å støtte tiltak for full likestilling.

KrF er det eneste partiet som vil fjerne norske kvinners rett til selvbestemt abort. Dette er oppsiktsvekkende siden selvbestemt abort er en grunnleggende rettighet og et minimum i et land som søker å oppnå full likestilling. KrF er derimot enig med de tre partiene i den røde blokken og De Grønne i at de vil beholde forbudet mot kjøp av sex, mens de andre vil fjerne det.

I familiepolitikken holder Høyre, Frp og KrF fast på at kontantstøtte, som gjør det mulig for ”en av foreldrene” å være hjemme med småbarn, er løsningen. I praksis fører dette til mindre likestilling både i familien og i arbeidslivet fordi det nesten alltid er mor som er hjemme et par år ekstra. Høyresidas motstand mot å øremerke noe av foreldrepermisjonen til far og til å bruke penger på barnehager trekker i samme retning. Dette fører også til at kvinner blir hengende etter i arbeidslivet, at samfunnet går glipp av viktig kompetent arbeidskraft. SV, Rødt, Sp og Ap forsøker å legge til rette for samtidas og framtidas kjønnsrollemønster, mens høyrepartiene ser ut til å skru klokka tilbake.

Ikke bare vil vi derfor oppfordre alle til å bruke stemmeretten i dag, men vi oppfordrer folk også til å bruke den på de partiene som vil bidra til økt likestilling. Godt valg.


Se hele undersøkelsens resultat på www.kvinnefronten.no
Nina Skranefjell og Line Schou, for styret i Kvinnefronten.
Artikkelen sto på trykk i dagens utgave av klassekampen.