Erik Schjenkens advokat Carl Bore. FOTO: NTB SCANPIX

Vant over Dagbladet i Høyesterett

RETTSSAK: Høyesterett slår fast at Dagbladets omtale av tidligere ambulansesjåfør Erik Schjenken var urimelig. Avisens anke er forkastet.

Nå må Dagbladet betale totalt 1,2 millioner i oppreisningserstatning og sakskostnader.

– Dette er en gledens dag. Erik Schjenken har vunnet 3-0 over Dagbladet og kan endelig si seg ferdig med denne saken, sier advokat Carl Bore til NTB.

Det er nesten sju år siden den såkalte Ali Farah-saken i Sofienbergparken. Måten Schjenken og kollegaen håndterte en utrykning til et skadested på, skulle resultere i refs av Helsetilsynet for manglende omsorg og en massiv debatt i landets medier om rasisme.

Schjenken fikk diagnosen posttraumatisk stresslidelse og medieoffersyndrom og saksøkte Dagbladet for injurier etter oppslag i avisen i etterkant av episoden i parken. Etter å ha blitt dømt i både tingretten og lagmannsretten, valgte avisen å anke til Høyesterett, men heller ikke her har Dagbladet fått medhold.

Dissens

Høyesteretts flertall kom til at faktapåstandene i det publiserte materialet både enkeltvis og samlet var vernet av ytringsfriheten. Når det gjaldt rasismepåstander i kommentarer og leder, delte Høyesterett seg i et flertall på fire dommere og et mindretall på en dommer. Flertallet kom til at beskyldningene ikke var vernet av Den europeiske menneskerettskonvensjonens bestemmelser om ytringsfrihet.

– Beskyldningene, som ble gjentatt flere ganger, sto ikke i forhold til de feilene som ble begått. Schjenken ble identifisert for en videre krets, og avisen handlet ikke i aktsom god tro når den i sine kommentarer og leder ikke tok noen form for forbehold om riktigheten av de anklagene som ble fremsatt, skriver førstvoterende dommer Kristin Normann i avgjørelsen.

Dommer Clement Endresen er kommet til motsatt konklusjon og argumenterer for at Dagbladet, i likhet med den øvrige del av pressen, hadde en rimelig systemkritikk i etterkant.

– I den utstrekning det er fremsatt påstander som det ikke er faktisk belegg for, hadde Dagbladet etter mitt skjønn et forsvarlig grunnlag for sine vurderinger. Ved avveiningen av pressefriheten og den enkeltes æresvern, er jeg da kommet til at ingen del av dekningen kan anses rettsstridig, skriver Endresen i sin konklusjon.

Hemmer debatten

Dagbladets ansvarlige redaktør, John Arne Markussen, sier til egen avis at han mener dommen er beklagelig.

– Dommen er vanskelig fordi det nå er et spørsmål om hvilke muligheter vi har i det norske samfunnet for å omtale hverdagsrasisme. En domfellelse som vi nå har vil ha en nedkjølende effekt på ytringsfriheten, sier Markussen.

Etter dommen i fjor høst uttalte sjefredaktøren at han mente Borgarting lagmannsrett gjennom sin dom framsto som redigerer av avisen.

– Det har jeg sagt før, og det gjentar jeg, og jeg tror ikke det er akkurat dette Norge trenger i året for grunnlovsjubileet, sier han onsdag.

Høyesterett er derimot ikke enig i avisens argumenter om at en domfellelse for ytringer på kommentar- og lederplass vanskeliggjør en offentlig debatt.

– Å konkludere slik Dagbladet gjorde, kan heller ikke sees som et nødvendig element for å fremme debatten, skriver dommer Normann.

Erstatning

Høyesterett velger også, på eget grunnlag, å opprettholde oppreisningserstatningen på 200.000 kroner som lagmannsretten tilkjente Schjenken.

– Selv om Schjenken selv har bidratt til den situasjonen som oppsto, må det tillegges vekt at Dagbladet fremsatte meget alvorlige beskyldninger mot Schjenken, og at disse var ett av bidragene til at han fikk en posttraumatisk stresslidelse, står det i avgjørelsen.

Avisen må også betale ambulansesjåføren 1 million kroner i sakskostnader. (NTB)