Utvalg vil avvikle reduserte momssatser – Jensen sier nei

Et utvalg vil erstatte matmoms og andre fritak fra merverdiavgift med én felles sats. Men finansminister Siv Jensen (Frp) avviser å fjerne alle de lave satsene.

Av Kristian Skårdalsmo

Fullt innfaset vil utvalgets forslag gi en merinntekt på 25 milliarder kroner til staten.

– Ut fra formålet bør momsen utformes med én sats, uten reduserte satser og 0-satser. Da blir den enkel å praktisere, og det blir lite diskusjon, sier utvalgsleder Vibeke Hammer Madsen.

– Vi foreslår å avvikle de reduserte satsene og 0-satsene og få en felles merverdiavgiftssats, utdypet hun da rapporten ble overlevert til finansminister Siv Jensen (Frp) onsdag.

Utvalget viser til at omleggingen til én felles sats vil innebære en betydelig omstilling for næringene som er berørt. I en omlegging bør man først avvikle den reduserte satsen for matvarer og innføre merverdiavgift med lav sats (12 prosent) for varer og tjenester med 0-sats, ifølge utvalget.

Blankt avvist

Varene og tjenestene som har 0-sats, og tjenestene som i dag er omfattet av den lave satsen, avgiftslegges dermed med 12 prosent. Øvrige varer og tjenester avgiftslegges med alminnelig sats.

Finansministeren understreker at regjeringen ikke har tatt stilling til forslagene.

– Jeg ønsker likevel å understreke at denne regjeringen er opptatt av å holde skatter og avgifter nede for folk flest, og jeg er opptatt av å støtte opp om de hensyn som ligger bak både lav og 0-satser i dag, sa Jensen.

– Jeg ser derfor ikke for meg at regjeringen vil foreslå å fjerne alle lav- og 0-momssatser slik utvalget foreslår, la hun til.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Sterke reaksjoner

Også Virke – organisasjonen utvalgsleder Hammer Madsen inntil nylig ledet – reagerer kraftig på anbefalingene og kaller Jensens reaksjon betryggende.

– Forskjellene i Norge vil øke, og med dette forslaget må barnefamiliene betale mer for mat, kultur og opplevelser. Dette forslaget kan ikke legges i skuffen raskt nok, sier Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen.

Bondelagets Arnstein Tveito frykter økt matmoms.

– Økes matmomsen i Norge, skyver vi i praksis enda flere over svenskegrensen og sørger samtidig for at flere norske arbeidsplasser innen landbruk og matindustri går tapt, sier han.

NHO reiseliv viser til at norsk overnattingsmoms allerede er i Europa-toppen.

– En ny momsøkning vil være svært ødeleggende for en næring som sysselsetter mange til tross for presset lønnsomhet, sier direktør Kristin Krohn Devold.

Les også: Regjeringen bruker enda mer oljepenger – får kraftig kritikk av ekspertene

Store inntekter

I Norge er den generelle momssatsen 25 prosent, men for næringsmidler er den satt til 15 prosent. For blant annet persontransport, hotellovernattinger og kinobilletter er momsen 12 prosent.

Utvalget slår fast at merverdiavgiftens formål bør være å skaffe staten inntekter på en enkel måte. Momsen, som er en generell forbruksavgift, utgjør en betydelig del av statens inntekter.

Samtidig mener utvalget at mål om å fremme folkehelse, miljø og fordeling best kan ivaretas med andre virkemidler enn reduserte satser.

Utvalget foreslår at det settes av inntil 5 milliarder kroner for kompensasjoner og målrettede støtteordninger. Merinntekten til staten på 25 milliarder gir noen muligheter.

– Dette gir rom for enten å redusere den alminnelige merverdiavgiftssatsen fra dagens 25 prosent til 23 prosent, eller til å redusere andre skatter og avgifter. Utvalgets flertall tilrår at den alminnelige satsen reduseres, mens utvalgets mindretall tilrår å prioritere reduksjon av andre, mer vridende skatter.