Postdoktor Karina Corbett ved Statens arbeidsmiljøinstitutt viser i sin nye doktorgradsavhandling hvordan sykefravær går i arv fra foreldre til barn, men også fra søsken til søsken.

– Sykefravær går i arv til barna

Dersom foreldrene dine eller søsknene dine har hatt høyt sykefravær, er det stor sannsynlighet for at også du vil ha det samme, viser ny avhandling.

 

Å bli eksponert for foreldres sykefravær i sen ungdom, øker nemlig risikoen for sykefravær 15 år senere i livet.

Det viser en ny doktorgradsavhandling gjort av forsker Karina Corbett ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

– Vi finner at det er en forhøyet risiko for både menn og kvinner som hadde en forelder som var sykemeldt da man var 18 år. Det vi ikke er sikre på, er årsaken til at man finner en sammenheng, sier Corbett til Dagsavisen.

Les også: Mest sykmeldt

Kvinner

Ved å studere tall tilbake fra 90-tallet og fram til 2010-tallet har forskerne funnet en tydelig sammenheng mellom foreldres og barns sykefravær, selv om man justerer for ting som foreldres utdannelse og inntekt.

– En av grunnene til at vi var interessert i å studere sykefravær på tvers av generasjoner var for å undersøke hvorvidt det kunne forklare kjønnsforskjellene i sykefraværet. Kvinner har mer sykefravær enn menn, men årsaken er langt på vei ukjent. Vår hypotese var at kvinner var mer tilbøyelige til å bli påvirket av foreldres sykefravær enn menn, sier Corbett.

Men avhandlingen viser at det ikke er kjønnsforskjeller når det kommer til overføring av risiko for sykefravær på tvers av generasjonene.

– Vi fant også at de ungdommene som hadde foreldre med fravær grunnet psykiske lidelser selv hadde en større risiko for å få en psykiatrisk diagnose i voksen alder, sammenlignet med de ungdommene som hadde foreldre som var sykemeldte på grunnlag av andre typer diagnoser, sier Corbett. Et fremtredende mønster var også at styrken på sammenhengen mellom ungdommenes senere sykefravær og foreldres sykefravær varierte ut fra hvorvidt ungdom og forelder var av samme kjønn, sier Corbett.

Årsakene til at sykefravær overføres innad i familier er mange og sammensatte. Det kan være gener som spiller inn, og det kan være sosiale mekanismer som for eksempel normer, informasjon om trygdeytelser, eller hvordan man tolker egne symptomer.

– Ofte fokuseres det på normer, men det trenger ikke å være det. Vi har ikke en design på studien som gjør at vi kan si at det er en sammenheng, sier forskeren.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Gjelder og for søsken

I tillegg til å dokumentere hvordan sykefravær går i arv fra foreldre til barn, kan det også overføres mellom søsken.

– Vi gjorde en analyse der vi fulgte søsken over tid og så tydelig at hvis eldre søsken hadde sykefravær, hadde det yngre søskenet høyere risiko for sykefravær i en kort tidsperiode. Jo flere sykefraværsepisoder eldre søsken hadde, jo større ble det yngre søskenets risiko for sykefravær. Mønsteret var veldig tydelig, sier Corbett.

Men årsaken er her kanskje enda vanskeligere å peke på.

– Vi kan ikke med sikkerhet si at det er på grunn av sosiale mekanismer. Det kan hende at det er andre årsaker til sykefraværet, som oppvekstvilkår og familieforhold. Eller det kan være at de deler gener som gjør at de lettere blir syke. Å bli utsatt for en sykefraværsepisode hos eldre søsken økte risikoen med om lag 15%, mens for kvinner var tallet rundt 10%. Til sammenligning så økte risikoen hos de mennene som var utsatt for fire eller flere episoder med om lag 45%, mens for kvinner var tallet rundt 30%. sier hun.

Les også: Frp-forslag om kutt i sykelønna