Annonse
Årlig fylles det nå om lag 1.000 millioner liter drivstoff bare på norske flyplasser, ifølge NHO Luftfart. Både SAS og Norwegian foretok sine første flyvninger med biodrivstoff innblandet i fossildrivstoffet i november 2014, men fortsatt er det forsvinnende lite biodrivstoff som benyttes totalt sett.

Senker krav til biodrivstoff

FNs luftfartsorganisasjon ICAO vil tillate bruk av biodrivstoff som er langt mindre klimavennlig enn det blant annet Norge ønsker.

Annonse
Innenriks

 

Mens Norge har stilt seg bak et europeisk krav om at biodrivstoffet skal være slik at det fører til 30 prosent kutt i utslippene av klimagasser sammenlignet med fossilt drivstoff, mener et flertall av medlemslandene i ICAOs råd at det holder med 10 prosent.

– Karbonnøytral vekst

Som Dagsavisen har omtalt flere ganger tidligere, senest 15. november, vokser klimautslippene fra flytrafikken, både i Norge og internasjonalt. ICAO har som ambisjon å stanse denne veksten.

– Klima- og miljødepartementet og Samferdselsdepartementet er aktivt involvert i ICAOs arbeid med å redusere klimautslippene fra internasjonal luftfart. ICAO vedtok for sju år siden et mål om karbonnøytral vekst i internasjonal luftfart etter 2020, opplyser statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Klima- og miljødepartementet.

– ICAOs utslippsmål er ikke spesielt ambisiøst, men et skritt i riktig retning, tilføyer han.

Målet om stabilisere utslippene på 2020-nivået håper ICAO å oppnå blant annet ved:

* Mer drivstoffgjerrige flymotorer.

* Kortere flytraseer.

* Lettere fly.

* Kjøp av utslippsreduksjoner fra andre sektorer.

Utvikling av alternativer for mer drivstoff/biodrivstoff, er også del av ICAOs strategi. Men også biodrivstoff kan ha sine negative sider. Derfor er det blitt utarbeidet et forslag til 12 kriterier for hvordan produksjonen skal skje.

Disse kriteriene framkommer i noe som omtales som CORSIA, «Sustainability Criteria for Sustainable Aviation Fuels».

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Behandlet CORSIA

De seneste ukene har ICAOs råd behandlet forslag til det tekniske og juridiske regelverket for iverksetting av CORSIA, og bruk av alternativt drivstoff. Utfallet av disse diskusjonene, som har funnet sted i Montreal i Canada, ble ikke som ønsket, sett med norske og europeiske øyne.

For eksempel er kravet til klimagassreduksjoner sammenlignet med fossilt drivstoff, redusert fra 30 til 10 prosent, påpekes det av Klima- og miljødepartementet.

I tillegg er det norske synet at endringer i bruken av arealer, som følge av produksjon av biodrivstoff, ikke håndteres på en optimal måte i bærekraftskriteriene.

Prinsippet er at biodrivstoffet ikke skal lages av biomasse fra områder som allerede binder store mengder karbon, slik som skoger, våtmarksområder og myrer. Samtidig åpnes det for å endre nettopp slike områder i forbindelse med produksjon av råvarer til biodrivstoff.

Les også: Senket avgift på oppfordring

– Ikke bærekraftig

Årsaken til at Norge og Europa ikke nådde fram med sitt syn, er at Europa bare har 8 av de 36 setene i ICAOs råd, og at vedtak fattes ved flertallsbeslutninger, opplyser Klima- og miljødepartementet.

Når det gjelder de 10 øvrige kriteriene i CORSIA, er de nå blitt sendt tilbake til ICAOs miljøkomité for videre vurdering. Norge støtter at disse kriteriene trenger mer bearbeiding, opplyser Klima- og miljødepartementet.

Organisasjonen Transport & Environment (T&E), som jobber for renere transport i Europa, reagerer kraftig på hva flertallet i ICAOs råd har bestemt seg for.

– Disse bærekraftskriteriene vil faktisk bli den globale standarden for bruk av biodrivstoff i luftfartssektoren, påpeker leder for analyse og klima i T&E, Carlos Calvo Ambel, overfor Dagsavisen.

– I realiteten tillater ICAO bruk av biodrivstoff som i høyeste grad ikke er bærekraftig, fortsetter han.

Ambel stiller også spørsmål om hva det at 10 av 12 kriterier skal vurderes på nytt, kan få av betydning for selve implementeringen av CORSIA.

Disse kriteriene dreier seg blant annet om:

* Landrettigheter.

* Matvaresikkerhet.

* Biomangfold.

Menneskerettigheter og arbeidsvilkår for dem som skal være med på å produsere biodrivstoffet.

– Hvorfor fikk ICAOs behandling dette utfallet?

– Trykket kom fra Brasil, støttet av andre BRICS-land. EU-kapitulerte, bare Storbritannia og Nederland holdt på sitt, svarer Ambel.

– Kan ikke kommentere

BRICS-landene omfatter Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. Sverige som har plass i ICAOs råd, representerer også Norge, de øvrige nordiske landene, Estland og Latvia.

Kommunikasjonssjef Anthony Philbin i ICAO, sier til Dagsavisen at han så langt ikke kan kommentere saken fordi han fortsatt venter på godkjente beslutningssammendrag etter diskusjonene i ICAOs råd.

Les også: Kan fly uten sprit

Annonse