Ryanair-fly på Moss lufthavn Rygge. FOTO: NTB SCANPIX

Ryanair-sak tilbake til lagmannsretten

ARBEIDSLIV: Høyesterett har sendt Alessandra Coccas sak mot Ryanair tilbake til lagmannsretten. Retten må dermed på ny avgjøre om søksmålet fra den tidligere ansatte kan føres for en norsk domstol.

Høyesteretts ankeutvalg mener Borgarting lagmannsrett har begått en saksbehandlingsfeil da den behandlet spørsmålet om hvorvidt søksmålet kan fremmes for en norsk rett.

Cocca gikk til sak mot Ryanair i mars for usaklig oppsigelse. Ryanair sier saken ikke hører hjemme i Norge i det hele tatt, men i Irland, der selskapet er registrert.

Faktafeil

«I sin sammensatte vurdering har lagmannsretten vektlagt, som ett av flere momenter, at Cocca arbeidet med innsjekking av passasjerer. Det er erkjent at dette faktisk er uriktig. Hun hadde ikke denne arbeidsoppgaven,» heter det i kjennelsen fra ankeutvalget torsdag.

Høyesteretts ankeutvalg mener videre at man ikke kan se bort fra det Ryanair har sagt om arbeidsforholdet, nemlig at «Cocca har utført det meste av sitt arbeid om bord i fly som er registrert i Irland, og at irske fly etter Chicago-konvensjonen er irsk territorium».

Ankeutvalget konkluderer med at feilen er så «klar og uomtvistelig» at den må anses som en saksbehandlingsfeil, og at lagmannsrettens kjennelse dermed må oppheves.

Ny behandling

Cocca gikk til sak da hun ble sagt opp etter ti måneder av den tolv måneder lange prøvetiden, etter at hun hadde rapportert at det luktet alkohol av kabinsjefen om bord.

Moss tingrett fulgte Ryanairs vurdering av hvor saken hørte hjemme og avviste den i juni, mens Borgarting lagmannsrett to måneder senere konkluderte med at saken kunne fremmes i Norge.

Nå har Høyesteretts ankeutvalg opphevet kjennelsen fra lagmannsretten, men den juridiske føljetongen er langt fra over. I kjennelsen ligger det en tydelig føring på hva lagmannsretten må ta med i sin vurdering, men det betyr ikke automatisk at Borgarting kommer fram til et annet resultat neste gang.

Glad for konklusjonen

Advokat Christen Horn Johannessen i fagforeningen Parat representerer Alessandra Cocca. Han er glad for at Høyesteretts konklusjon.

– I spørsmålet om tilhørighet skriver Høyesterett at lagmannsretten har tillagt det faste mønstrings- og stasjoneringsstedet stor vekt i sin vurdering, noe som Høyesterett gir sin tilslutning til og som er godt forankret i det rettskildematerialet lagmannsretten har brukt, sier Horn Johannessen til NTB.

– Høyesterett opphever kjennelsen på grunn av en saksbehandlingsfeil som etter vårt syn ikke vil endre resultatet i en ny lagmannsrettsbehandling, legger advokaten til. (NTB)