Ris fra Redd Barna: Regjeringen må skjerpe seg på fem av seks punkter

Hvert år vurderer Redd Barna regjeringens politikk for barn. I år får regjeringen tydelig beskjed om å skjerpe seg.

Det er femte året Redd Barna lanserer «Barnometeret», som vurderer politikk for barn. Totalt har Redd Barna hatt seks punkter oppe til vurdering, og i år får regjeringen kun ett grønt kort av seks mulige. På de fem andre punktene gir Redd Barna regjeringen gult kort, mens det ikke deles ut noen røde kort – som tilsier at regjeringen svikter barna.

Opprørt generalsekretær

Redd Barna mener regjeringen har mye ugjort for å være på parti med de mest sårbare barna i Norge og verden.

– Regjeringen har satt i gang mange gode tiltak for barn, men det opprører meg at det ikke gjøres nok for de mest sårbare barna i Norge. Antall barn som vokser opp i fattigdom i Norge øker, og selv om noe gjøres, har regjeringen ingen helhetlig strategi for å møte denne utfordringen. Det andre som opprører meg er hvordan regjeringen behandler barn på flukt, sier Redd Barnas generalsekretær, Tove R. Wang.

Tiltaket som får grønt kort er internasjonal satsing på utdanning, helse og skatt.

Organisasjonen roser også regjeringen for tiltak som sikrer at barn får delta på fritidsaktiviteter og for økt fokus på barnefattigdom i Nav. Men de vektlegger at antall barn som vokser opp i en familie med dårlig råd øker, og at regjeringen ikke har noen strategi som reelt forebygger og reduserer barnefattigdom på lang sikt.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

«Står til stryk»

Regjeringen får også kritikk for å mangle en finansieringsplan for opptrappingsplanen mot vold og overgrep og at det er utilstrekkelig kapasitet i barnehager, skoler og skolehelsetjenesten.

«Arbeidet med opprettelsen av retursenter for enslige mindreårige asylsøkere i Afghanistan står til stryk», står det i Redd Barnas vurdering.

Regjeringen oppfyller heller ikke Redd Barnas krav om klimapolitikk. Mye ros får regjeringen derimot for å gjenopprette utviklingsministerposten, beskytte bistandsprosenten og for ubundet bistand.

– Historisk satsing

Tom Erlend Skaug, statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet, svarer følgende på tilbakemeldingene:

– Regjeringen er helt enig med Redd Barna i at alle barn må sikres en trygg og god oppvekst. Derfor har vi en historisk satsing på tiltak mot barnefattigdom. Tilskuddsordningen er økt fra 100 til 270 millioner kroner, sier han til Dagsavisen.

– Barnefamilier og vanskeligstilte på boligmarkedet er prioritert og vi har innført rimeligere barnehageplasser og en nasjonal ordning med gratis kjernetid i barnehage for lavinntektsfamilier fra barna er tre år. Ungdommer i lavinntektsfamilier har fått mer i skolestipend og det er satt i gang et prøveprosjekt med gratis deltidsplass i SFO, sier han og legger til at de er glade for plusspoengene de har fått.

– Regjeringen vil fortsette å prioritere trygg oppvekst for barn og unge, blant annet gjennom målrettede tiltak mot barnefattigdom og gjennom opptrappingsplanen mot vold og overgrep, der den samlede satsingen i år er på over 800 millioner.