Riksrevisjonen kritiserer stor kostnadssprekk hos Helse Sør-Øst

Helse Sør-Østs program for digital fornyelse har foreløpig en kostnadssprekk på rundt 700 millioner kroner. Riksrevisjonen er kritisk til kostnadsstyringen.

 

I Riksrevisjonens kontroll av statlige selskaper i 2017 peker riksrevisor Per-Kristian Foss på at kostnadene for Helse Sør-Østs program for digital fornying foreløpig har økt fra 5,5 milliarder kroner til 6,2 milliarder kroner.

Programmet skulle vært avsluttet i 2017, men det er fortsatt uklart når fornyelsesprogrammet kan avsluttes og hvor store totalkostnadene blir. Det er foreløpig bokført tap på rundt 270 millioner kroner.

– Modernisering av IKT-infrastrukturen i den største helseregionen har stor betydning både helsepolitisk og økonomisk. Riksrevisjonen mener at Stortinget burde ha fått en samlet orientering om status for programmet, sier Foss.

Forsinket radiologiprogram

Riksrevisjonen peker på at flere av delprogrammene enten er stanset, forsinket eller nedskalert. Dette gjelder blant annet leveransen av et regionalt radiologisystem som ble avbestilt etter sju års arbeid. Det er brukt 270 millioner kroner på selve programmet; samlet økonomisk tap er ennå ikke kjent.

«De styrende organene har ikke forvaltet myndigheten sin på en målrettet og god måte, og ikke fulgt opp leverandøren godt nok. Manglende risikostyring og beslutningsevne i styrende organer har ført til at det over lang tid er brukt betydelige ressurser på en løsning som ikke var brukbar», heter det i rapporten fra Riksrevisjonen.

– Det er sterkt kritikkverdig at styringen av programmet har vært så svak, og det er alvorlig at dette kan ha gått ut over pasientsikkerheten, sier Foss.

Ønsker tettere oppfølgning

Stortinget ble høsten 2013 informert om programmet for digital fornying, som er ment å gi bedre kvalitet og pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre samhandling.

Programmet er fullfinansiert av staten, og Riksrevisjonens vurdering etter gjennomgangen er at verken ressursbruk eller virkemidler synes å ha vært effektive for å oppnå de forutsatte resultatene.

De påpeker at det er departementets ansvar å følge opp at de fastsatte målene blir nådd, og merker seg at Helse Sør-Øst RHF ønsker tettere styring og oppfølging.

Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet vil Helse sør-øst nå iverksette tiltak for å forbedre styringen av programmet, slik som Riksrevisjonen anbefaler. (NTB)