Regjeringen venter økt usikkerhet – styrker Norges allianser internasjonalt

Regjeringen framhevet en ny sikkerhetspolitisk situasjon, press mot demokratiet og svekket internasjonal frihandel under åpningen av Stortinget tirsdag.

 

Av Steinar Schjetne/NTB

Det kom henvisninger både til de økte spenningene i forholdet til Russland og mulige skadevirkninger som følge av USAs angrep på internasjonal frihandel da kongen leste trontalen under den høytidelige åpningen av det 163. storting tirsdag ettermiddag.

Den nye og mer uforutsigbare situasjonen internasjonalt krever at norske myndigheter gjør sine tilpasninger, framkom det av talen.

– NATOs kollektive garanti forblir bærebjelken i sikkerhetspolitikken. Samtidig styrkes samarbeidet med USA, Storbritannia, Tyskland og i Norden. Verden rundt oss preges av økende usikkerhet. Den liberale verdensorden, demokratiske institusjoner og troen på fri handel er under press, sa kongen da han leste fra trontalen.

Helsemelding om ensomhet

Trontalen er ført i pennen av statsministeren. Den skal redegjøre for regjeringens viktigste politiske mål for året som kommer, og bygger som oftest på regjeringsplattformen. Selv om regjeringen siden forrige trontale ble holdt, er utvidet med Venstre, var det lite annet som minnet om nyheter i talen.

Statsminister Erna Solberg (H) varsler fortsatt stø kurs, som er staket ut i Jeløya-plattformen. I trontalen ble det listet opp seks hovedområder for regjeringens kommende arbeid: økonomisk omstilling, klima, arbeidsliv, fattigdomsbekjempelse, integrering og helse- og omsorg.

– Regjeringen tar sikte på å legge fram en opptrappingsplan for barns og unges psykiske helse i løpet av høsten 2018 og en ny nasjonal helse- og sykehusplan i 2019. Regjeringen vil legge fram en folkehelsemelding hvor ensomhet blir et viktig tema, het det i talen.

Regjeringen påpeker at den kommende eldrebølgen setter velferdssamfunnet på prøve og viser til eldrereformen «Leve hele livet» og vil fortsette prøveordningen med statlig finansiert eldreomsorg.

Frykter mer ekstremvær

– Sommeren 2018 kom med varmerekorder og tørke. Et mer ekstremt vær har blitt mer vanlig. Det er avgjørende at verden når sine klimamål. Norge skal oppfylle våre utslippsmål i samarbeid med EU. Parisavtalen er vårt viktigste internasjonale rammeverk. I desember vedtas kjøreregler for hvordan landene skal følge opp avtalen. Norge skal være pådriver, heter det.

Trontalen skal ikke nødvendigvis inneholde så mye nytt, men er viktig fordi den danner grunnlaget for trontaledebatten, som starter onsdag og avsluttes torsdag. Blant temaene som trolig blir viet mye oppmerksomhet de to kommende dagene, ble innvandring og integrering framhevet som en av samfunnets viktigste utfordringer.

Arbeiderpartiet har de siste ukene gått høyt på banen med sine forslag til ny migrasjonspolitikk. Regjeringen fastholder i trontalen at den også vil «føre en restriktiv, rettssikker og ansvarlig innvandringspolitikk».

– For bærekraften i våre velferdsordninger er det sentralt at flere kan forsørge seg selv og delta i samfunnet. Derfor er det også nødvendig å regulere innvandringen. Den internasjonale migrasjonen er uforutsigbar. Vi må ha høy beredskap for raske skifter. (NTB)