Maria (3) har norsk statsborgerskap. Nå har Oslo tingrett avsagt en dom som innebærer at treåringen må dra fra Norge til et liv i fattigdom i Kenya. FOTO: ARNE OVE BERGO

Norske Maria (3) må ut

UTSENDES: Norske Maria (3) har bare én person i livet sitt - sin kenyanske mor. Nå sier Oslo tingrett ja til å tvangsutsende moren. Da må Maria bli med - til en framtid i slummen i Kenya.

Dommen, som falt fredag, innebærer at en norsk domstol for første gang stiller seg bak et vedtak i Utlendingsnemda (UNE) som fører til at en norsk statsborger må forlate Norge for så å vokse opp under usikre og fattige kår i andre deler av verden - i dette tilfellet i Kenyas hovedstad Nairobi.

 

Foreldreansvar

Tre år gamle Maria er helt avhengig av sin mor. På tross av at lovbestemmelser forbyr utvisning av egne borgere, støtter Oslo tingrett UNEs vurdering om at forbudet ikke gjelder i denne saken fordi det ikke er Maria som blir utvist, men hennes mor. Tingrettsdommer Torjus Gard skriver i dommen at det heller ikke handler om noen familiesplittelse da moren kan ta med datteren til sitt hjemland Kenya.

«Heller ikke i forhold til Maria kan retten se at vedtakene bryter med konvensjonsbestemmelsene. Vedtakene tar ikke sikte på å skille mor og barn, jf. EMK artikkel 8. Tvert om regner utlendingsmyndighetene med at (...morens navn, red.anm.) utøver sitt foreldreansvar ved å ta med seg barnet. Generelt kan det virke noe uklart hva som konkret rammes av barnekonvensjonens artikkel 8, men retten er ikke i tvil om at respekten for Marias familieforhold til moren bør veie mer for et så lite barn enn respekten for dets statsborgerskap hvis det ses som en motsetning», heter det i dommen.

 

Falskt navn

Marias mor var asylsøker i Norge da hun fikk barn med Marias far, som er norsk. Maria er dermed også norsk statsborger. Hun vokste opp med moren på asylmottaket og de to står uten kontakt med eller støtte fra barnefaren. Marias mor har foreldreretten alene. Dagsavisen har tidligere omtalt den helt spesielle utlendingssaken som har pågått over flere år. Marias mor kom fra Afrika til Norge i 2008. Hun søkte, som mange andre, beskyttelse under falskt navn og hadde ikke pass eller annet reisedokument som kunne bekrefte hennes identitet. Ifølge organisasjonen «Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger» (SEIF), som engasjerer seg sterkt i denne saken, hadde hun fulgt en dårlig oppfordring fra «hjelpere» hun var i kontakt med da hun kom til Norge, om å oppgi falskt navn. Ifølge SEIF skal hun senere, på eget initiativ, ha informert utlendingsmyndighetene om sin korrekte identitet.

 

«Et normalt familieliv»

Oslo tingrett mener Marias norske statsborgerskap ikke er til hinder for et vedtak som gjør at hun må bli med sin mor ut av Norge.

«Etter rettens mening har Utlendingsnemnda foretatt en forholdsmessighetsvurdering som er i samsvar med gjeldende rett og som retten kan slutte seg til. Retten er derfor enig i at utvisningen av (...morens navn, red.anm.) ikke utgjør noen familiesplittelse idet hun kan ta med seg datteren til sitt hjemland Kenya. At datteren er norsk statsborger er ikke til hinder for det. Det er ingen grunn til å anta at mor og datter ikke vil kunne opprettholde et normalt familieliv i Kenya. Det er ikke bestridt at hun kan få helsehjelp der. Retten kan heller ikke se at forskjellen i levestandard mellom Norge og Kenya gjør utvisningen uforholdsmessig».

- Moren er skuffet over dommen, og forberedt på å kjempe videre. Vi anker saken til lagmannsretten. Med denne avgjørelsen degraderer i realiteten Oslo tingrett verdien av å ha et norsk statsborgerskap, og retten unngår å ta stilling til om UNEs vedtak i virkeligheten innebærer at også Maria utvises, sier Georg Schjerven Hansen i SEIF til Dagsavisen.

samfunn@dagsavisen.no