Høyreekstreme marsjerte i Kristiansand lørdag 29. juli 2017. Lederen for Motstandsbevegelsen i Norge, Haakon Forwald (i lys grønn jakke), er bosatt i Sverige.

Høyreekstrem fremmarsj

PST har daglig kontakt med svenske myndigheter om Den nordiske motstandsbevegelsen, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

 

I Norge er det høyreekstreme miljøet uorganisert og løst sammensatt, men én gruppe skiller seg ut: Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM).

Ifølge Politiets sikkerhetstjenestes (PST) åpne trusselvurdering for 2018, som ble presentert tirsdag, er denne gruppen nå tydeligere organisert, har en mer tydelig ledelse, og har blitt mer synlig i offentligheten.

Les også: PST: Muligheter for terrorangrep i Norge 2018

Listhaug: Uakseptabelt

På gårsdagens pressekonferanse luftet justis- og beredskapsminister Sylvi Listhaug (Frp) en bekymring for det høyreekstreme miljøet i Norge.

– Den nordiske motstandsbevegelsen er en nazistisk organisasjon som benekter holocaust, står for jødehat, og har Hitler som forbilde. De har meninger om folk med en annen religiøs bakgrunn og annen hudfarge som er helt uakseptable i Norge i dag.

Hun påpekte at miljøet er langt større i Sverige enn i Norge, men la til:

– Vi må jobbe ufortrødent for å forhindre at disse gruppene får fotfeste i Norge.

PST-sjef Benedicte Bjørnland la vekt på det samme, og uttrykte bekymring for båndene til Sverige der organisasjonen er langt sterkere enn i Norge.

Hun bekreftet at PST har daglig kontakt med svenske myndigheter.

– Det har vi, og der utveksles det informasjon på en daglig basis, sa Bjørnland til NRK tirsdag.

Terrortrusselen er lite sannsynlig, men kan ikke utelukkes. Da fra enkeltpersoner i randsonen av det etablerte miljøet, ifølge PST-sjefen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Marsjerte i Kristiansand

DNM sto bak den omstridte demonstrasjonen i Kristiansand i juli 2017. Selv om flere personer ble stanset på grensa, hindret det ikke om lag 70 personer å marsjere gjennom sentrumsgatene i sørlandsbyen. Det store flertallet var svensker. PST mener at det svenske miljøet fungerer som inspirasjon for det norske.

Tore Bjørgo er leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, og følger miljøet tett.

– 17 av de 70 var nordmenn, det var tre–fire fra Finland mens resten var svensker, sier han.

– Den nordiske motstandsbevegelsen i Sverige samler opp mot 500 personer i sine demonstrasjoner. Mens i Norge er det mellom 30 og 50 personer.

Satser på rekruttering

Bjørgo mener at potensialet til DNM i Norge ikke er stort, og sier han tviler på at den norske grenen vil få flere enn 100 aktive medlemmer. Han peker samtidig på at DNM har graderte medlemskap, der en del er aktive og står fram, en del deltar med en viss regelmessighet, mens en del er støttemedlemmer og sympatisører.

Og akkurat nå er det organisasjonsbygging og rekruttering som står sentralt for den norske grenen. Inspirasjonen hentes fra Sverige, der organisasjonen har kommet langt. Fra egen nettside, kontoer i sosiale medier, eget forlag, og radio- og TV-innslag på nett fronter gruppen sitt syn.

I Norge er aktiviteten enn så lenge mer beskjeden.

– De forsøker å bygge en organisasjon stein for stein. De er relativt tilbakeholdne med vold, selv om de ikke går av veien for det heller. Men de ser det ikke som strategisk lurt nå, sier Bjørgo.

– Hva vil de oppnå?

– De vil være synlige, og er blitt mer synlige enn de var. Det er del av en større strategi, som også innebar å slå seg sammen med den svenske grenen.

 

Dette må du vite om PSTs trusselvurdering for 2018

* Personer og grupper inspi­­rert av ekstrem islamistisk ideologi er den primære terrortrusselen mot Norge det kommende året. Forsøk på terrorangrep vurderes som mulig.

* Et terrorangrep, eller angrepsforsøk, vil sannsynligvis være lite komplekst, dvs. angrep utført av én til to personer som anvender stikk- eller skytevåpen, kjøretøy eller enkle, eksplosive innretninger.

* Det er lite sannsynlig at høyreekstreme vil begå terrorhandlinger i 2018. En eventuell høyreekstrem terrorhendelse vil trolig være utført av en enkeltperson, eller få personer, som handler på eget initiativ.

* Det siste året er det registrert økt aktivitet i deler av det venstreekstreme miljøet.Terrorhandlinger begått av venstreekstreme er imidlertid svært lite sannsynlig.

* Rekruttering av kilder og agenter, kartlegging av virksomheter og kritisk infra­struk­­­tur samt nettverksoperasjoner vil utgjøre de mest alvorlige utfordringene knyt­t­­­et til fremmede staters etter­­retningsvirksomhet.

* Virksomheter innen norsk forsvars- og beredskaps­sek­­tor, statsforvaltning, forskning og utvikling samt innen kritisk infrastruktur vurde­­res som særskilt utsatte etterretningsmål.

* En del politikere vil motta trusler og hatske ytringer på bakgrunn av de politiske sakene de fronter. De fleste trusselaktørene har imidlertid lav kapasitet og evne til å begå vold, og PST forventer ikke at dette vil endre seg i 2018.