Annonse
I fengselet Norgerhaven Prison i Veenhuizen i Nederland har norske myndigheter kjøpt 242 fengselsplasser for langtidsfanger. Den treårige avtalen ble inngått i 2015, med mulighet for forlenging ett år av gangen fram til 2020.

Går mot kroken på døra for Norgerhaven

Det nærmer seg et flertall i Stortinget for å avvikle ordningen med leie av fengselsplasser i Nederland. Venstre og KrF sitter med nøkkelen.

Annonse
Innenriks

 

I det nederlandske fengselet Norgerhaven leier Norge 242 fengselsplasser, gjennom en midlertidig ordning. Den kom i stand for å bøte på soningskøen, samtidig som det skulle bygges ut flere fengselsplasser i Norge.

Avtalen med nederlandske myndigheter løper til 31. august neste år, men i statsbudsjettet har regjeringen satt av penger ut 2018, og signalisert at ordningen bør forlenges til september 2019.

I Stortinget forsøker SV å samle opposisjonen bak et forslag om å avvikle leie av soningsplasser i Nederland snarest.

– Vil vil ha en prinsipiell diskusjon om dette. En ordning med norske soningsplasser i utlandet ivaretar verken menneskerettighetshensyn eller nærhetsprinsippet i kriminalomsorgen godt nok. Å få ned soningskøen i Norge kan ikke trumfe slike hensyn, sier justispolitisk talsperson i SV, Petter Eide, sier til Dagsavisen.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som også tidligere har stemt for avvikling, er positive.

Les også: Advarer mot avvikling av fengselsavtale

– Vil avvikle

SV kommer til å formulere forslaget, som mest sannsynlig blir klart neste uke, slik at det ikke får konsekvenser for budsjettenigheten for 2018, i et forsøk på å få med seg KrF og Venstre. Venstre og KrF vil se forslaget før de tar endelig stilling. Det var KrF som opprinnelig sikret regjeringen flertall for ordningen. Venstre har lenge vært kritiske, men nå har imidlertid begge partier inngått en budsjettavtale med regjeringen som legger til grunn at ordningen fortsetter ut 2018, med mulighet for forlengelse. Justispolitisk talsperson i Venstre, Abid Raja, er lydhør for forslaget.

– Vi ønsker ikke å videreføre en ordning der norske innsatte soner i utlandet, og Venstre vil avvikle soningen i Norgerhaven.

KrFs justispolitiker, Kjell Ingolf Ropstad, er mer avventende.

– Vi har ment at det har vært et viktig tiltak på kort sikt for å redusere soningskøen. Men vi kan være med på å avslutte ordningen når vi har nok soningskapasitet i Norge. Da er det ikke lenger noen grunn til å leie plasser i utlandet, sier Ropstad.

KrF-nestlederen peker samtidig på at den nederlandske løsningen har bøtet på et annet forhold Norge har fått menneskerettighetskritikk for, nemlig langvarige opphold på glattcelle ved varetektsfengsling.

Les også: – Store språkproblemer

– Bryter forpliktelser

SVs Eide viser til at sivilombudsmann Thor-Arne Falkanger i en rapport har slått fast at avtalen bryter med Norges menneskerettslige forpliktelser.

Det bryter også med nærhetsprinsippet, som vektlegger at god rehabilitering av innsatte er lettere å få til dersom soningen kan foregå i nærheten av familie og sosiale nettverk, ifølge Eide.

Siden åpningen av Norgerhaven fengsel 1. september 2015 har totalt 790 personer blitt overført. 78 prosent er utenlandske statsborgere, mens 64 prosent frivillig har gått med på å bli sendt til Nederland.

Annonse