Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) varsler økt fokus på språkarbeid og tiltak mot mobbing i norske barnehager. Her fra et tidligere besøk i Fridtjovsgate barnehage i Oslo.

Ga barnehagen siste ordet

Utdanningsforbundet fikk det som de ville: Det er pedagogene og ikke barnehageeier som skal bestemme hvordan man skal jobbe i barnehagen.

Innenriks

 

Det er klart etter at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i går la fram den nye rammeplanen for barnehagen, som er selve «grunnloven» for barnehagens arbeid og innhold slik læreplanen er for skolen.

Veien fram til endelig resultat har vært både lang og kronglete.

Les også: Røe Isaksen blir stoppet i Stortinget

Profesjonsbråk

Før regeringen kom til selve arbeidet med rammeplanen, fremmet de flere upopulære forslag.

Det skapte rabalder da kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i fjor vår ville innføre en veiledende norm for hvor mye språk en femåring skulle kunne, og kom med forslag som mange mente åpnet opp for mer dokumentasjon av barnehagebarns utvikling. At regjeringen i tillegg ville lage en «utbyttebeskrivelse» som skulle si hva barna skulle mestre og sitte igjen med før skolestart, var som en rød klut i barnehagekretser.

Debatt: En språknorm i barnehagen?

Ikke lenge etter at statsråden hadde lagt den ballen død, dukket et nytt problem opp:

Barnehagelærene og Utdanningsforbundet mente ordlyden i forsalget til ny rammeplanen ga barnehageeierne for stor makt til å styre og påvirke det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

– Ansvaret som styrer og pedagogiske ledere har for innhold og arbeidsmetoder i barnehagen er underkommunisert i forslaget, mente Utdanningsforbundets leder Steffen Handal den gang.

I praksis fryktet man at kommuner og lokalpolitikere ville vedta seg fram både til hvordan enkeltbarnehager skulle jobbe og hvilke verktøy som skulle brukes, slik eksemplet Vefsn kommune illustrerte med overskrifter som; «Politikerne overkjører faglige råd i barnehagene».

Regjeringens forslag grep med andre ord inn i kjernen av profesjonsutøvelsen til barnehagelærerne som mobiliserte.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Brakt i «balanse»

I forslaget som nå er lagt fram, er dette brakt i «balanse», ifølge kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen:

– Det blir tydeligere at styrer og barnehagelærere har et klart ansvar for det som skjer i barnehagen gjennom sitt profesjonsansvar.

– Og så har vi gjennom en dialog med både Utdanningsforbundet, KS og de private barnehagene kommet frem til en balansert bruk av begrepet ansvar som knytter seg både til eiernes juridiske ansvar og de ansattes daglige ansvar for det pedagogiske arbeidet. Vi ønsker klare og tydelige eiere, men ikke eiere som går inn og detaljstyre barnehagene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Dagsavisen.

Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, går noe sterkere ut.

Les også: Advarer mot å måle barn

Må tilpasses

– Dette har vært en viktig og tøff kamp. Samtidig har jeg lyst til å si at statsråden har lyttet til profesjonen og tatt imot råd. Jeg mener at saken viser at profesjonen har et stort ansvar og at vi blir lyttet til når vi samler oss om viktige saker, sier Handal.

– På hvilken måte var dette viktig for barna?

– Vårt arbeid må utøves med skjønn. De som står nærmest barnet må ha det pedagogiske ansvaret. Dette handler om å tilpasse aktivitetene i barnehagen etter den situasjonen man er i og de barna man har ansvar for. Det som er bra for en barnehage er ikke bra for en annen. Tilsvarende på individnivå; det som er bra for et barn er ikke bra for et annet.

– Når kunnskapsministeren er opptatt av foreldrenes innflytelse er det også utrolig viktig at barnehagelærerne har det pedagogiske ansvaret og myndigheten slik at de kan gjøre nødvendige tilpasninger i samarbeid med foreldrene, sier Handal.

Les også: Pedagoger og fagfolk slår alarm: – Barna får for lite tid til lek

Lekens egenverdi

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener planen er viktig på flere måter:

– Planen er kortere og mer konkret, noe som gjør den til et bedre arbeidsverktøy. Så styrker vi vektleggingen av språkarbeid i barnehagen, der det skal være en progresjon i takt med barnets utvikling.

– Planen gir en tydelig beskrivelse av de yngste barna og hva de skal få ut av barnehagen. Dernest er mangfoldsarbeid og antimobbearbeid gitt en sentral plass, sier Røe Isaksen, som mener planen hever ambisjonen i barnehagen på flere områder:

– Ett eksempel er personalets plikt til å gripe inn hvis barn holdes utenfor i leken eller utsettes for mobbing, sier statsråd Røe Isaksen.

Når det gjelder forutsetningen for å lykkes med ambisjonene i den nye rammeplanen, er kunnskapsministeren og lederen i Utdanningsforbundet helt på linje: Barnehagen trenger et kompetent personale med flere barnehagelærere:

– Planen trer i kraft i august. Fra 2018 skal vi bruke 415 millioner kroner i løpet av det første året på å heve andelen barnehagelærere fra dagens 38 til 44 prosent, og har ambisjon om enda flere barnehagelærere enn det, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Les også: – Småbarna blir oversett i barnehagen

Samarbeid barnehage-hjem

Steffen Handal i Utdanningsforbundet mener også det er en stor seier at lekens egenverdi er befestet:

– Vi var en stund bekymret for at lekens egenverdi var truet. Men slik planen nå foreligger er lekens egenverdi befestet i tillegg til lekens rolle i læringsarbeidet, sier Steffen Handal.

Leder i Foreldreutvalget for bar barnehager (FUB), Marie Skinstad-Jansen, er også fornøyd med statsrådens fremleggelse:

– Vi er veldig opptatt av barnehage-hjem samarbeid, både på individ og gruppenivå. At det nå settes krav til alle barnehager om å ha en plan for slikt samarbeid, er svært viktig. Vi er også veldig fornøyd med at våre tre hjertesaker er ivaretatt: Kvalitet i barnehagen for et likeverdig tilbud til alle barn med nok kompetente ansatte, I tillegg er det viktig at arbeidet mot mobbing er tydeliggjort, sier Skinstad-Jansen i FUB.

Les også: Smell på smell for statsråden