Bråker mindre enn beregnet

Færre beboere i nærområdet ved Oslo Lufthavn vil bli plaget av flystøy i 2030 enn i dag, viser SINTEFs flystøykartlegging.

Med det nye operative konseptet, utskifting av flyflåten, samt økt bruk av kurvede innflyginger der vi unngår overflyging av de mest tettbebygde områdene, vil det bli færre som berøres av støy fra Oslo lufthavn de kommende årene, sier lufthavndirektør Øyvind Hasaas ved Oslo lufthavn i en pressemelding.

Den nye støykartleggingene SINTEF har gjort på oppdrag fra Avinor, viser beregninger for 2017, 2030, 2040 og 2050, som gradvis faser inn bruken av en eventuell tredje rullebane i årene etter 2030.

– Med de forutsetningene som er lagt til grunn i kartleggingen, vil færre beboere i nærområdet oppleve å være plaget av flystøy i 2030 sammenlignet med i dag. Denne situasjonen vil holde seg stabil fram mot 2040 for så å øke fram mot 2050, sier Hasaas.

Fremtidig innfasing av elektriske fly og nye flytyper med helt annen motorteknologi enn det vi kjenner til i dag er ikke tatt inn i beregningene. Dette til tross for at Avinor har en visjon om å elektrifisere all innenriks luftfart innen 2040.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Vi forventer at teknologien i 2050 vil være en annen enn den vi har i dag. Utnyttelse av de teknologiske mulighetene som kommer, vil støymessig veie opp for den økte trafikken på Oslo lufthavn, sier Hasaas. (NTB)