NATOs hovedkvarteret på Jåttå i Stavanger (JWC).

Ber om fritak fra flyavgift

Forsvarsdepartementet har bedt Finansdepartementet om at NATOs hovedkvarter på Jåttå i Rogaland skal unntas fra flypassasjeravgiften.

 

I et brev sendt fra Forsvarsdepartementet til Finansdepartementet i midten av august, argumenteres det for at NATOs hovedkvarter på Jåttå i Rogaland (JWC), bør unntas fra flypassasjeravgiften (se fakta). Begrunnelse er en folkrettslig avtale Norge har med NATO.

Les også: – Flyavgiften for lav

Negativ effekt på alliert

JWC driver utdanningsvirksomhet. Det er derfor snakk om tjenestereiser i forbindelse med utdanning, øvelser og alminnelig drift av hovedkvarteret.

I brevet skriver Forsvarsdepartementet:

«(...) det skal søkes å innrømme fritak så langt som mulig for rene fiskale avgifter som vil kunne ha en negativ effekt på alliert aktivitet i Norge.»

Avtalen Forsvarsdepartementet viser til er Paris-protokollen fra 1952.

– Paris-protokollen og tilleggsavtalen mellom Norge og NATO har som formål å legge til rette for forsvarssamarbeid og alliert aktivitet. Paris-protokollen innrømmer diverse fritak for avgifter og toll, så langt det er praktisk mulig – for å legge til rette for alliert aktivitet, skriver spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet i en e-post til Dagsavisen.

Ifølge Forsvarsdepartementet faller aktivitet på Jåtta inn under dette formålet.

– Avgiften medfører et kostnadspåslag i forbindelse med de reiser som gjennomføres som en del av JWCs aktivitet. Det er nettopp denne typen avgifter artikkel VIII i Paris-protokollen retter seg mot, sier Frisch.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Til vurdering

Finansdepartementet har sendt Forsvarsdepartementets anmodning om fritak for flypassasjeravgift for NATO til Skattedirektoratet for uttalelse.

– Departementet vil vurdere saken nærmere så snart direktoratets vurdering foreligger, skriver Dorte Drange, som er seniorrådgiver i Finansdepartementet kommunikasjonsenhet.

Les også: Foreslår langt dyrere flyturer

 

– En byråkratidrivende avgift

Leder av næringskomiteen Geir Pollestad (Sp) humrer av at Forsvarsdepartementet nå har måttet be Finansdepartementet gi NATO-hovedkvarteret på Jåttå unntak fra flypassasjeravgiften.

– Dette viser at avgiften var dårlig utredet, både når det gjelder miljøeffekten og når det gjelder den praktiske innføringen av avgiften, sier Pollestad til Dagsavisen.

Han mener også dette er et eksempel på hvordan denne avgiften er byråkratidrivende. 

– Dette genererer mer byråkrati for flyselskapene, for kontrollorganene og her er et eksempel på et nytt område der avgiften skaper byråkrati, sier komitélederen fra Senterpartiet.

Han mener det var en tabbe av Stortinget å vedta avgiften uten at den var bedre utredet.