Annonse
Barnevernet overtok omsorgsansvaret for 1665 barn og unge i alderen 0–17 år i 2014. De neste årene skal det gjennom en ny stor reform.

Advarer mot Hornes reform

Private i barnevernet bruker makt de ikke har lovlig grunnlag for, og Solveig Hornes (Frp) barnevernsreform skyver ansvaret for bruken over på kommunene, mener jurist Gøril Bjerkan.

Annonse
Innenriks

 

– Bruken av private har eksplodert innenfor barnevernet. Dette har skjedd uten at vi egentlig har diskutert de rettslige sidene ved dette. Jeg tror rett og slett det ikke har vært nok bevissthet rundt dette, sier Gøril Bjerkan, som er siviløkonom, jurist og stipendiat ved Universitetet i Oslo.

I en kronikk i Dagens Næringsliv tirsdag argumenterer Bjerkan for at den makten disse private aktørene nå utøver på vegne av det offentlige er ulovlig.

Rett til å gripe inn

Kommunene lar private i dag ta dag ta oppgaver som egentlig skal løses av det offentlig. I strid med loven, mener Bjerkan.

Hun viser til at barnevernsloven sier at man kan bruke private barnevernsinstitusjoner godkjent av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), men den sier ikke at de andre oppgavene barnevernet har etter barnevernsloven kan overføres til private, selv om dette gjøres. Det er fylkesnemndene som fatter de formelle vedtak i barnevernssaker, mens det forekommer i dag at private både forbereder sakene for fylkesnemnda, vurderer hvilken type hjem barnet skal til, hjelpetiltak i hjemmet og oppfølging av familiene.

– Barnevernet benytter seg av det offentliges rett til ensidig å gripe inn i borgernes liv. Men barnevernsloven sier ikke at private aktører kan gjøre dette på vegne av det offentlige, utdyper Bjerkan overfor Dagsavisen.

Hun har bidratt til en av rapportene om barnevernet Vista Analyse har levert på oppdrag fra regjeringen, hvor hun ga innspill på det rettslige grunnlaget for bruken av private aktører i barnevernet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Mer ansvar til kommunene

Bakteppet er barneminister Solveig Hornes (Frp) barnevernsreform som tar sikte på å overføre mer ansvar til kommunene. Det gir Bjerkan grunn til å advare.

– Forslaget til lovendring som kommer i forbindelse med barnevernsreformen, vil skyve mer av ansvaret for bruken av private over på kommunene. Der er kompetansen på dette trolig enda mindre enn i departementet og hos Bufetat, sier Bjerkan.

Familiekomiteen på Stortinget leverte i går sin innstilling til barnevernsreformen.

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Sonja Mandt sier de der støtter regjeringen i at det er behov for en gjennomgang av de private aktørenes rolle.

– Og vi forslår at det skal gjøres en gjennomgang og settes i verk tiltak for å hindre at de utøver myndighetsutøvelse som er forbeholdt det offentlige, sier Mandt.

 

Varsler gjennomgang av private

Stats­sekretær Kai-Morten Terning (Frp) avviser kritikken fra Gøril Bjerkan.

– Bjerkan hevder at departementet har fraskrevet seg ansvaret for hvordan private benyttes. Dette er ikke riktig, sier Terning og understreker at i forslaget til barnevernsreform adresserer regjeringen utfordringer knyttet til markedet for fosterhjemstjenester.

– Vi varsler at det er behov for å vurdere nærmere på hvilke områder de private best kan brukes og hvordan det kan sikres at det offentlige ivaretar sitt ansvar. Formålet med en gjennomgang vil være å skape rammevilkår som ivaretar barna og familienes rettssikkerhet og som gir det offentlige nødvendig kontroll med tjenestene. Vi legger til grunn at tydeligere rammer for private aktører på fosterhjemsområdet skal være på plass før kommunene overtar finansieringsansvaret for ordinære fosterhjem, som tidligst er i 2020, sier han.

Annonse