Helg

- Lite tyder på krigsforbrytelser

ISRAEL: Palestinerne vil tape på å bringe Israel inn for krigsforbryterdomstolen i Haag, mener folkerettsekspert Cecilie Hellestveit. Hun ser få tegn på at Israel har begått krigsforbrytelser 
i Gaza.

INTERVJUET

Hvem: Cecilie Hellestveit

Hva: Ekspert på humanitærrett ved International Law and Policy Institute

I går startet angrepene på begge sider igjen, etter en 72 timer lang våpenhvile. Israel er under hardt press etter anklager om folkerettsbrudd og krigsforbrytelser, etter flere bombinger av FN-skoler på Gazastripen. Ekspert på humanitærrett Cecilie Hellestveit ser få tegn på at Israel har begått krigsforbrytelser i Gaza. Hun tror ikke at palestinerne har noe å tjene på sine framstøt mot den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC).

- For å avgjøre om Israel har begått krigsforbrytelser, må man svare på om Israel har søkt å drepe sivile med overlegg. Lite tyder på det. Israel operer med en vid definisjon av hva som er et militært mål når det gjelder Hamas‘ sivile infrastruktur. Men at Israel med overlegg skulle gå ut å drepe barn og mennesker, uten link til Hamas og myndighetene eller andre væpnede grupper, er ikke påvist, sier Hellestveit.

Høye sivile tap

Hellestveit har en doktorgrad i humanitærrett og har fulgt Israel-Palestina-konflikten i over 20 år. Den palestinske utenriksministeren Riad al-Malki besøkte tirsdag Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag for å undersøke om Palestina kan bli medlem av domstolen som observatørstat i FN for å få Israel dømt for krigsforbrytelser. Hellestveit mener Det israelske forsvaret (IDF) ser ut til å ha «tatt høyde for å redusere sivile tap».

- De har ringt befolkningen i forkant av angrep og har raketter som de skyter mot hus for å advare før angrep. Men det ser også ut til å ha vært misforståelser på bakken, der sivile har misforstått og ikke forlatt husene eller blitt bedt lokalt om å bli værende.

Amnesty og Human Rights Watch sier derimot de kan dokumentere angrep der Israel ikke varslet sivile nok i forkant og at IDF har drept sivile fra lufta.

- Hamas kan bli dømt

Flere sykehus er blitt angrepet på Gazastripen. Dette strider med humanitærretten.

- Dersom det er oppbevart militært utstyr på sykehusene og de brukes av væpnede aktører, som Hamas, for å skyte ut raketter, mister sykehusene den humanitære beskyttelsen. Vi kan da være i den paradoksale situasjonen at Hamas er krigsforbryteren. Dermed vil palestinerne være både de som lider og de som sitter igjen med ansvaret for krigsforbrytelser. Det er fryktelig urettferdig, men folkerettens system er slik. Man må bevise at Israel med overlegg har angrepet sykehus uten at det har blitt benyttet militært av Hamas. Dersom vi derimot snakker om et moralsk ansvar, har Israel et veldig mye høyere ansvar enn palestinerne for konflikten her, sier Hellestveit.

Det er ikke dokumentert at sykehusene har blitt brukt til militære formål av Hamas.

Proporsjonalitet

- Er ikke tallet på antall drepte palestinske sivile uproporsjonale veid opp mot at Israel sier at de har «legitim militær fordel» ved å angripe Gaza?

- Den form for proporsjonalitet som gjelder for disse krigshandlingene holder påregnelige sivile tap for hvert enkelt angrep opp mot angrepets direkte militære fordel. Det er en svært snever vurdering, og tar ikke omfanget av hele krigen i betraktning slik som det gjøres normalt i krig. Nok en urettferdig ting fra et palestinsk synspunkt.

- Har Israel gjort nok for å beskytte palestinske sivile liv?

- Angrepene har i stor grad vært fokusert om tett befolkede områder. Spørsmålet er om israelerne har brukt for tungt artilleri og ammunisjon når de har gått inn med bakkestyrker.

ICC definere Palestina?

Når det kommer til spørsmålet om palestinerne bør bli medlem av Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC), mener Hellestveit det kan ødelegge for opprettelsen av en palestinsk stat.

- Spørsmålet er hvilke palestinske områder som skal dekkes hvis ICC har jurisdiksjon, og om det er ICC som skal definere hvilke områder Palestina består av.

Verken Palestina eller Israel er medlemmer av ICC i dag. Hvis palestinerne nå søker medlemskap, kan det hele ende med at bare Hamas blir stilt til ansvar fordi Israel kan ta oppgjøret med sine soldater i eget rettssystem.

- Israel vil dermed likevel kunne gå fri for internasjonal straffeforfølgelse. Det er større usikkerhet knyttet til om Hamas tilfredsstiller internasjonale krav til etterforskning og rettsforfølgelse av sine egne. ICC vil derfor kunne ha jurisdiksjon over Hamas. Med andre ord risikerer man rettssaker mot palestinere, men ikke mot israelere, sier Hellestveit.

tone.magni.finstad.vestheim@dagsavisen.no

Uenig med Hellestveit

Tone Magni F. ­Vestheim

Nils Butenschøn, professor ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, er ikke enig med Hellestveit. Han mener mye tyder på at krigsforbrytelser er begått.

– Å påvise en slik intensjon er selvsagt vanskelig, og Israel har dyktige jurister som vil påstå det motsatte. Men angrepene på sykehus, FN-skoler og en rekke sivile hjem som ifølge troverdige rapporter ikke hadde militær betydning peker i en annen retning. Israel har presisjonsvåpen og hadde detaljert informasjon om hvor sivile hadde søkt tilflukt. Hensikten kan ha vært å bruke en så overveldende militær slagkraft mot befolkningen i Gaza slik at Hamas ville bli tvunget til å gi seg.

Proporsjonalitet

Butenschøn understreker at humanitærrettens prinsipp om proporsjonalitet vil være avgjørende i vurderingen av israelske angrep.

– Og selv om et mål kan sies å ha militær betydning har angriperen plikt til å ta hensyn til faren for sivile tap. Alt tyder på at det har vært begått krigsforbrytelser av Israel.

Viktig med ICC

I motsetning til Hellestveit, mener Butenschøn at et eventuelt palestinsk medlemskap i Den internasjonale straffedomstolen (ICC) vil være et viktig skritt og at ICC er en aktør som vil ha større tyngde i Israel enn gjentatte fordømmelser fra FNs menneskerettighetsråd. Palestina har til nå unnlatt å tiltre ICCs statutter etter press fra USA og Israel, men planlegger nå et slikt skritt. Det er en forutsetning for at ICC skal kunne starte etterforskning.

– Det å få fastslått det folkerettslige ansvaret for de sivile tapene under angrepene på Gazastripen av ICC vil være viktig for å få satt grenser for hva en militærmakt med overlegen teknologi kan foreta seg. Det vil være mer på linje med den alminnelige rettsfølelsen og humanitærrettens formål om forsvar av sivile, og for palestinernes følelse av at det finnes et instrument internasjonalt der de kan bli hørt uten av USA nedlegger veto, sier Butenschøn.

Forskeren mener en slik ICC-prosess vil være krevende for domstolen, men vil også kunne styrke dens omdømme og relevans. Folkerettens legitimitet debatteres stadig.

tone.magni.finstad.vestheim@dagsavisen.no