Drammen

Barnehagebarn må ofte vente over et halvt år på hjelp fra PPT

Barnehagebestyrere i Drammen ser liten vits i å engang søke om spesialpedagogisk hjelp til femåringer, siden de høyst sannsynlig går på skolen innen hjelpen er på plass.

– Etter at vi har sendt en henvisning til PPT, går det i hvert fall seks/sju måneder før de innkaller foreldrene til oppstartsamtale og sender noen til barnehagen for å vurdere barnets behov, forteller Renate Brun, daglig leder for Skattekisten foreldrelagsbarnehage på Fjell i Drammen.

Hun synes det er tragisk at det skal ta så lang tid å få satt inn tiltak for barn som sliter, når alle er enige om at tidlig innsats er beste medisin mot større - og kanskje varige problemer.

Andre innen barnehagesektoren i gamle Drammen bekrefter Bruns hjertesukk. Enkelte har fortalt om hele 10 måneders ventetid på at PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) skal få behandlet en henvisning. Med så lang ventetid mener også flere at det har liten nytte å sende inn noen henvisning i det hele tatt, hvis barnet det handler om har fylt fem år - og uansett snart skal starte på skolen.

– Altså, vi sender henvisning likevel, selv om det egentlig ikke er noen vits. Den vil ikke følge med barnet over i skolen. En sakkyndigvurdering fra PPT, altså en vurdering av barnets behov for spesialpedagogisk hjelp, kan følge med barnet - men mange skoler vil likevel starte på «scratch» og gjøre egne observasjoner, forklarer Brun.

Renate Brun, daglig leder for Skattekisten foreldrelagsbarnehage på Fjell i Drammen, synes det er bekymringsverdig at det skal ta så lang tid å få hjelp fra PPT. Foto: Privat.

Barnehagelederne hadde imidlertid håpet at det ville bli enklere å få PPT-hjelp etter kommunesammenslåingen, og at Drammen ville kunne lære av systemene de har hatt i Svelvik og Nedre Eiker. I de to mindre kommunene har nemlig samarbeidet med PPT fungert mye bedre.

Så langt ser det ikke ut til at de får sitt ønske innfridd.

Les også: Politikerne vraker gigantprosjekt på Konnerud

Bedre i Svelvik og Nedre Eiker

Lise Holm, daglig leder for Stenseth barnehage i Nedre Eiker, forteller at hun ikke har behøvd å sende mange henvisninger i senere år, men at de forrige gang måtte vente rundt tre måneder før PPT fikk behandlet saken.

– Det har nok hendt at det har tatt lenger tid, men da skyldtes det sykefravær eller andre spesielle omstendigheter, sier Holm, som stort sett har vært godt fornøyd med samarbeidet med PPT i gamle Nedre Eiker.

Også Anita Tuhus, barnehagebestyrer i Ebbestad barnehage i Svelvik, forteller om gode erfaringer med PPT.

– Vi hadde god kontakt med vår rådgiver i PPT i Svelvik, og har fått beholde samme kontaktperson etter sammenslåingen. Hun har vært innom oss cirka en gang i måneden – og gitt råd og veiledning om tiltak vi kunne gjøre på et tidlig stadium, før vi sendte henvisning til PPT.

Tuhus påpeker at all tidsbruk kjennes som for mye, når man ser at et barn trenger hjelp - men at nevnte PPT-rådgiver hjalp til med å fremskynde saker det hastet ekstra med.

En tidligere ansatt i PPT i Svelvik anslår en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på to til tre måneder.

Les også: Drammens ordfører den tredje best betalte i landet

Unødvendig tungvint

Renate Brun, i barnehagen på Fjell, er også oppgitt over at PPT i Drammen anser en sak som avsluttet, så fort de har levert en sakkyndigvurdering. Denne oversendes så til forvaltningskontoret for barnehage og skole, som gjør vedtak om hva slags tiltak som bør settes inn.

–  Dette har skjedd tre ganger den siste tiden, men det er jo ofte først når et barn har fått innvilget spesialpedagogisk hjelp – for eksempel i form av et visst antall timer med pedagog per uke – man virkelig ser hva barnet trenger.

Brun forklarer at dette kan handle om flere pedagogtimer per uke, henvisning til barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP), rådgivning av foreldrene – og flere andre tiltak. Hun synes uansett det føles meningsløst å måtte starte hele prosessen på nytt, når dette faktisk er en sak PPT allerede kjenner til.

– Hensikten med rutinen er ikke at barnehagen skal stå uten veiledning og støtte når de har behov for det, men at barn ikke skal være klienter i vårt system når vi ikke lenger har et aktivt oppdrag knyttet til dem, svarer Berit Sandvik, virksomhetsleder for PPT i Drammen.

Hun understreker at en barnehage som trenger mer veiledning etter at sakkyndig vurdering er ferdigstilt, kan de få det enten det defineres som et nytt oppdrag rundt barnet - eller som en generell veiledning til barnehagen og oppdraget avsluttes.

Sandvik mener også at barnehagene må fortsette å søke om hjelp, selv om barnet har fylt fem år.

–  Trenger man hjelp, må man søke hjelp. Hvis barnehagen får et nytt barn inn til seg med et særlig tilretteleggingsbehov bør de be PPT om en vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp, uavhengig av hvilket år det er.

Hun innrømmer dog at behovet for hjelp bør identifiseres tidligere enn det siste året i barnehagen, om tiltaket skal ha effekt.
Les også: Lokalhistorieforfatter Runar Myhre samler inn penger til TV-aksjonen

For mange henvendelser

Sandvik forteller også at det totalt sett kommer inn flere henvendelser til PPT enn det de klarer å betjene innenfor ønsket tidsramme, men at de har oversikt over ventetiden. Hun sier at de anslår gjennomsnittlig behandlingstid, inkludert ventetid, til å ligge på rundt fem måneder.

– Selve saksbehandlingstiden vil naturlig nok variere ut ifra hvor mye informasjon som følger henvisningen og omfanget av det arbeidet vi må utføre, presiserer hun.

PPT i Drammen er underlagt forebyggende tjenester, der Siri Sørensen er kommunalsjef. Hun bekrefter at PPT mottar flere henvisninger enn de klarer å behandle innen tre måneder.

– Tjenesten jobber kontinuerlig for å komme tidlig inn i saker slik at vansker kan avhjelpes så tidlig som mulig – og at man i større grad kan unngå at en henvisning bli nødvendig. Tjenesten balanserer sin kapasitet mellom sakkyndighetsarbeid og systemarbeid/veiledning i barnehagene, forklarer hun.

Siri Sørensen, kommunalsjef for forebyggende tjenester i Drammen kommune. Foto: Jenny Dahl Bakken.

Sørensen oppfordrer også barnehagene til å fortsette med å ta kontakt med PPT, når de har barn på fem år som de mener bør utredes med tanke på spesialpedagogisk hjelp.

Les også: Anmeldelse: «Snødronningen» er både mytisk eventyr og treffende kjøkkenbenkrealisme

Dette sier Utdanningsdirektoratets veileder for spesialpedagogisk hjelp:

Barnehageloven setter ingen eksplisitte tidsfrister for PP-tjenestens behandling av saker om spesialpedagogisk hjelp, men vi legger til grunn at dette må skje i løpet av rimelig tid.

I vurderingen av hva som er for lang saksbehandlingstid, vil barnets behov for å få avklart sine behov og rettigheter så raskt som mulig, føre til at for eksempel en total saksbehandlingstid på over tre måneder kan være for lang tid.

I forbindelse med enkeltvedtak skal forvaltningsorganet "forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold". Den sakkyndige vurderingen er en del av saksforberedelsen. Derfor gjelder kravet om at saken skal behandles "uten ugrunnet opphold" også for PP-tjenesten.

Dersom et enkeltvedtak ikke kan fattes innen én måned etter at PP-tjenesten har mottatt henvendelsen, skal det gis et foreløpig svar. I det foreløpige svaret skal det informeres om hvorfor henvendelsen ikke kan behandles tidligere og anslås når svar kan ventes hvis det er mulig.

Kravet om at saken skal behandles "innen rimelig tid" innebærer blant annet at PP-tjenesten eller kommunen ikke kan innføre ventelister for utredning av et barns behov for spesialpedagogisk hjelp.

Barnets rett til spesialpedagogisk hjelp skal ikke utsettes på grunn av lang saksbehandlingstid hos PP-tjenesten.

Les også: Starter eget rettshjelpsfond

Dette skriver Drammen kommune om PPT i 2. tertialrapport 2020:

Utgiftene til spesialpedagogisk hjelp er til enhver tid avhengig av antall vedtak og omfanget av disse. Det er mange barn med store og sammensatte hjelpebehov, og disse må tildeles ressurser.

Antallet barn som har fått vedtak om særskilt tilrettelegging er økende. Dette er en bekymringsfull utvikling. Per 2. tertial er det et merforbruk på 6,7 millioner innenfor spesialpedagogiske tiltak.

Opprettelsen av egen virksomhet for spesialpedagogiske tjenester med harmonisering og tjenesteutvikling på området, er et omfattende arbeid som er under gjennomføring. En forventet effektivisering vil derfor ikke kunne forventes inneværende år.

For å redusere ventelistene og frigjøre kapasitet til forebyggende og systemrettet arbeid, planlegger tjenesten kjøp av ekstern kompetanse for å utarbeide sakkyndige vurderinger. PPT går i balanse mot årets slutt.

Les også: «Snødronningen»: Lekent og nennsomt - om vennskap, mot og innvendig mørke