Nyheter

Oslo fengsel skal legges ned. Disse kommunene vil ha det nye fengselet til seg

Mens innbyggerne i Oslo har skjøvet det nye fengselet ut av kommunen, har 14 kommuner og en rekke private tilbydere utenfor Oslo tilbudt tomt for nytt fengsel.

Oslo fengsel på Grønland i Oslo skal legges ned. Dermed kan det ligge an til at det blir flyttet ut av Oslo, og 14 kommuner har levert sine forslag til Statsbygg.

Regjeringen og Statsbygg er på leting etter tomt til nytt fengsel i Oslo-området.

Oslo Fengsel, som ligger på Grønland, er nemlig svært nedslitt. Oslo kommune ønsker å frigjøre tomten til andre formål, og derfor har staten lagt grønlandsalternativet dødt.

Lenge var planen å bygge nytt fengsel på Bredtveit i Groruddalen, hvor det i dag er et mindre kvinnefengsel. Men etter stor lokal motstand har, som Dagsavisen tidligere har omtalt, har Statsbygg og Justis- og beredskapsdepartementet bedt om forslag fra kommuner og private tomteeiere.

De har gjort det klart at tomten i utgangspunktet bør være minst 65 mål, men at innenfor Oslos grenser kan noe mindre tomter vurdere. De ser det også som viktig at kjøretiden fra Oslo ikke er for lang, og skriver at den ikke bør være lenger enn 45 minutter.

Nå har 15 kommuner og en rekke private tilbydere levert sine forslag, og Dagsavisen Fremtiden har fått innsyn i alle forslagene fra kommunene. Forslagene fra private har vi ikke fått innsyn i.

I et notat skriver Drammen kommune at Statsbyggs rapport med anbefaling til tomt skal overleveres til Justis- og beredskapsdepartementet i løpet av 2021. Reguleringsplanen skal etter planen være ferdig i 2024.

 • Drammen kommune vil legge nytt fengsel til Ryghkollen i Mjøndalen, hvor det i dag er grustak. Eiendommen ligger med kjøreavstand på cirka 40 minutter fra Oslo sentrum, ifølge kommunen. Mile ved Mjøndalen, Skalstadskogen på Konnerud og Kleggen/Stormoen/Pukerud er også aktuelle beliggenheter, skriver kommunen i notatet.
 • Enebakk kommune foreslår å legge fengselet enten til Gran, Høgås Vest eller Høgås Øst i Ytre Enebakk. Områdene består i dag for det meste av skog. Ifølge kommunens forslagsdokument er kjøretiden til Oslo mellom 25 og 30 minutter.
 • Eidsvoll kommune foreslår å legge fengselet enten sør for Letohallen, i Dal Leir eller ved Dalkrysset. Kommunen framhever at det er god togforbindelse, med reisetid på 30–35 min med Gardermobanen og 50 min om man reiser med hovedbanen. Alle de foreslåtte tomtene ligger innen en radius på en kilometer fra Dal togstasjon, med en kjøreavstand til Oslo sentrum på 45 minutter. Områdene består dag delvis av skog, og er delvis dyrka mark.
 • Stange og Hamar kommune foreslår å utvide dagens Ilseng fengsel. Kjøretid fra Oslo fengsel er ca. 70 minutter, og dermed lenger enn Justis- og beredskapsdepartementet har sagt at de ønsker. Tomta er imidlertid ferdig regulert til en utbygging for cirka 200 fengselsplasser, og med en ny reguleringsplan kan det bygges 300 plasser. Tomta ligger 400 meter fra togstasjon og 600 meter fra busstasjon. Området består delvis av skog i dag.
 • Asker kommune foreslår fire tomter – ved Sætre/Hurum, på Slemmestad, i Røyken sentrum og på Blakstad. Tomtene ligger ifølge kommunen innenfor en kjøreavstand på 30–45 minutter fra Oslo, og nær bussholdeplass. Kommunen foretrekker Sætre, fordi denne beliggenheten vil bidra til å etablere arbeidsplasser i den sørlige delen av kommunen. De to førstnevnte eiendommene består for det meste av skog. Den siste er delvis fulldyrka jord.
 • Kongsvinger kommune ønsker å utvide Kongsvinger fengsel. Fengselet har 140 plasser i dag, og kan ifølge kommunen utvides med inntil 200 plasser innenfor dagens reguleringsplan. De ser også for seg en løsning hvor både Kongsvinger fengsel og Ilseng fengsel i Stange utvides med totalt 300 plasser. Kjøretid fra Oslo sentrum er cirka 70 minutter. Utvidelsen kan, ifølge kommunen, skje innenfor tomta til dagens fengsel.
 • Indre Østfold kommune vil legge fengselet enten til Spydebergveien 143, til Ringvoll eller til Brennemoen. Kommunen oppgir at tomtene ligger mellom 36 og 48 minutter fra Oslo med bil. Ringvoll Brennemoen består for det meste av skog, mens det er gammel næringsbebyggelse i spydbergveien.
 • Nes kommune har foreslått enten Kvermberget eller Herbergåsen, som ifølge kommunen ligger med henholdsvis 40 og 45 minutter kjøreavstand til Oslo. Begge tomtene skal også ligge nær stoppesteder for busser.
 • Ringerike kommune har foreslått skogsområdet Prestemoen. Tomta ligger, ifølge kommunen, ca. 50 minutter fra Oslo med bil i dag. Med ny E16 skal imidlertid kjøretiden bli forkortet til 35 minutter. Alternativt har de foreslått nedlagte Hvalsmoen leir, som ligger i ca. 45 minutters kjøreavstand til Oslo.
 • Hole kommune har foreslått forsvarets gamle anlegg på Helgelandsmoen. Kjøretiden fra Oslo er oppgitt til 55 minutter, og kommunen skriver det er usikkert hvor mye reisetiden kan reduseres med planlagt firefelts vei.
 • Holmestrand kommune foreslår området Grelland, som for det meste består av skog, men også til dels dyrka mark. Kjøretid til Oslo er oppgitt til 50 minutter, og knutepunkt for offentlig transport er planlagt ved Islandkrysset – ca. 600 meter fra fengselstomta.
 • Nesodden kommune har foreslått en tomt på Fagerstrand. Tomten er i utgangspunktet regulert til næring. Kjøretiden er ca. 35 minutter fra Oslo S.
 • Aurskog-Høland kommune foreslår Harkerudåsen. Området består i dag av skog. Kjøretid fra politihuset i Oslo er oppgitt til 41 minutter, og området ligger ca. 500 meter fra togstasjon og 8 km fra busstopp.
 • Nordre Follo kommune har bedt Statsbygg om utvidet frist.