Nyheter

Bruk stemmeretten din!

1 av 2

Høstens kommunevalg nærmer seg, og Norsk Sykepleierforbund er opptatt av at alle bruker stemmeretten sin. Hvilket innhold og kvalitet på helsetjenester som tilbys innbyggere i alle aldersgrupper, er viktig for alle. Kommunene har blant annet ansvaret for systematisk folkehelsearbeid, svangerskapsomsorg, behandling og oppfølging ved akutt sykdom, rehabilitering og oppfølging av kronisk syke, tjenester til funksjonshemmede og eldre som trenger bistand med mer. En av forutsetningene for at kvaliteten på tilbudene som gis holder mål, er at de ansatte har nødvendig kompetanse og at det er nok ansatte på jobb til enhver tid. Jordmødre og sykepleiere med og uten videreutdanning, har den kompetanse som trengs for å ivareta mange av kommunens lovpålagte oppgaver.

Norsk Sykepleierforbund er bekymret for bemanningssituasjonen i kommunene. Årets undersøkelse i kommunene i Buskerud i forhold til planlagt og faktisk bemanning viser at den faktiske bemanningen i sykehjem og hjemmesykepleie har en betydelig lavere andel sykepleiere og helsefagarbeidere enn det planlagte og ønskelige. I Nye Drammen-kommunene var det Svelvik som kom dårligst ut hvor det var over 40 prosent av de planlagte sykepleiervaktene som ikke ble dekket med sykepleiere, i Nedre Eiker og Drammen var det henholdsvis 27 og 17 prosent av de planlagte sykepleiervaktene dekket med lavere kompetanse. Sykepleiemangelen er merkbar, og ifølge prognosene vil den øke.

Helsefremmende arbeidstidsordninger, konkurransedyktig lønn, fulle stillinger og mulighet for kompetanseutvikling er viktige faktorer for å rekruttere og beholde sykepleiere og spesialsykepleiere i kommunene. Det er også avgjørende at tjenestene organiseres på en slik måte at helsepersonell opplever at de har mulighet til å utføre faglig forsvarlig jobb, og at pasienter og mottakere av tjenestene får hjelp i tide på en kompetent, omsorgsfull og verdig måte.

Vil du vite hvordan toppkandidatene i Nye Drammen vil ivareta dette? Møt opp på helsepolitisk debattmøte mandag 26. august kl. 18 på Scandic Ambassadeur i Drammen.