Nyheter

SV: – Ny skole tar integreringen i feil retning

Flere ungdomsskoler i Drammen kan bli mer homogene enn i dag hvis Marienlyst og Galterud mister elevene fra Åskollen og Skoger, advarer SV.

1 av 2

Tirsdag ble det kjent at Høyre er delt i spørsmålet om ny ungdomsskole på Åskollen, og at det ligger an til flertall for å bygge nå, i stedet for å utvide Marienlyst med et permanent tilbygg for å møte den enorme elevveksten skolen har opplevd siden den sto ferdig i 2011.

– Jeg er veldig enig det Kris Haftorn Johansen sier, og vi la vekt på de samme argumentene i debatten i juni, sier Lene Aure Hansen (SV).
Hun merker seg at Høyres forslag ikke vil fastslå hvor skolen skal ligge.
– Det er interessant, for dersom man legger til grunn at man så skal utrede og diskutere tomter, sier det noe om hvor lenge det vil ta før noe står ferdig. Da vil Marienlyst måtte leve med midlertidige løsninger i lang tid, og det er ikke bra.
Det er imidlertid et enda større problem med å stemme ned rådmannens innstilling, sett med SV-øyne.
– Det som ikke er blitt belyst så langt i diskusjonen, er hvordan dette påvirker integrering i Drammen, sier hun og argumenterer for viktigheten av å ha skoler med en miks av ulike elevgrupper i alle bydeler.

–  Per i dag er Åskollens befolkning mer homogen, og dermed vil elevene herfra oppleve større mangfold ved å gå på Marienlyst, enn om de har en egen ungdomsskole i sin bydel. Samtidig bidrar de også selv til at Marienlyst blir mer mangfoldig, sier Aure Hansen.
Hun etterlyser at skolens samfunnsansvar blir en del av debatten.
–  Vi mener det er uheldig om man får små «byer i byen», spesielt med tanke på kommunesammenslåingen. En god miks både med klassebakgrunn og etnisk bakgrunn er viktig for tilliten mellom folk. Fellesskolen er kjempeviktig, og at ungdommer med ulik bakgrunn, religion og kultur blir kjent står sentralt. Skolen er en viktig møteplass, sier SV-politikeren, som selv ungdomsskolelærer.

LES OGSÅ: Haaning (H): Vi er nødt til å lykkes i integreringspolitikken

– Feil retning

Aure Hansen jobber på Galterud skole – en av skolene som ikke usannsynlig vil bli berørt dersom en ny Åskollen skole overtar elevene fra Skoger skole som i dag har Galterud som sin nærskole, sammen med Fjell. Hun har også tidligere undervist ett år på Marienlyst ungdomsskole.
Hvordan vil et slikt vedtak påvirke de eksisterende ungdomsskolene, tror du?
–  Nå er det ikke helt klart for meg ennå hva de andre partiene vil ende med å gå inn for med hensyn til skolegrenser, men i dag bidrar Skoger-elevene til mer mangfold på Galterud enn skolen ville hatt uten de elevene. Både Marienlyst, Galterud og også den nye skolen på Åskollen vil bli mer homogene skoler og få mindre mangfold enn vi har i dag, sier Hansen.  
–  I Oslo har det blitt sett på som et problem at man har etnisk segregerte skoler, altså skoler med veldig høy andel elever med minoritetsbakgrunn i noen bydeler og skoler der nesten alle elvene har norsk bakgrunn i andre bydeler. Hvis man er opptatt av god integrering bør man jo unngå en slik situasjon. I Drammen har vi en viss balanse, og Marienlyst har i dag en god miks. Med dette vedtaket går man i feil retning, om man ser på erfaringer fra andre byer, sier hun.

Hastverk

–  De har hatt veldig hastverk med å få det gjennom. I rådmannens forslag ligger jo også utredning av ny skole på Åskollen, og jeg mener man burde brukt tid på å se på konsekvenser, elevesammensetning og plassering av skolen før man vedtar den. Selv om man er for å bygge ny skole, kunne man gått for forslaget til rådmannen, det ville gitt oss mer tid til kvalitetssikring, sier hun.
Med tanke på at plassering i bydelen ikke er klar, melder enda en bekymring seg.
–   Faren er at man nå går for en skole som blir for liten, med tanke på framtidige Svelvik-elever, sier Lene Aure Hansen.