Nyheter

Beskyldes for monopol

Lastekontoret ved Drammen Havn må slutte å vise til paragraf som gir en særskilt gruppe arbeidere fortrinnsrett, krever Bedriftsforbundet.

1 av 3

I et brev til Konkurransetilsynet gjør forbundets advokat det klart at de har medlemsbedrifter som kunne etablert seg på Drammen havn selv, for å tilby losse- og lastetjenester «med akseptable lønns- og arbeidsvilkår».

– Høyesterett avgjorde i Holshipsaken at det norske monopolet på lossing og lasting av skip (er) i strid med EØS-avtalen, og kom samtidig med merknader som tyder på at havnemonopolet også er i strid med den norske konkurranseloven. Ingenting er imidlertid endret ved Drammen havn bortsett fra at boikotten mot Holship ikke lenger er i kraft, skriver Nicolay Skarning i Kvale advokatfirma på vegne av Bedriftsforbundet, og karakteriserer dette som uakseptabelt. Skarning er også mannen som også representerte Holship i kampen mot boikott som lovlig virkemiddel. Siden Holship er danskeid, har de nå EØS-festet sin rett til å losse selv – mens norske aktører ikke har det.

LES OGSÅ: Nå kan han underbys

LES OGSÅ: Sier nei til jobb hos speditører

– Ingen ville miste jobben

Hva hadde Bedriftsforbundet forventet at skulle skje?

– At havnemonopolet på lossing og lasting skulle avvikles. Administrasjonskontoret kan fint bestå som før, men de må gå inn i vanlig arbeidslivs- og markedsbetingelser og konkurrere om oppdrag med andre, sier Skarning. Han viser til at det på Administrasjonskontorets nettside Sjauer.no står oppført samme vilkår som før – hjemlet i Rammeavtale for losse- og lastearbeider mellom NHO og Norsk Transportarbeiderforbund. I avtalens paragraf 2 heter det at for fartøy over en viss størrelse som går til eller fra norsk havn skal losse- og lastearbeidere utføre dette.

– Det er én setning som vi mener burde strykes. Fortrinnsretten finnes ikke i noen av de andre avtalene LO og NHO har, og vi forventet at den ble satt en strek over, sier Skarning, og legger det er grunn til å tro at de norske administrasjonskontorene ville greid seg fint i konkurransen med andre. – Vi tror ikke noen av havnearbeiderne ville miste jobben, sier han.

Er setningen etter ditt syn lovstridig etter Holshipdommen?

– Ja, etter vår oppfatning er den nå ulovlig. Vi vil ikke bare kritisere NTF, men mener også NHO Logistikk og Transport har hatt en forpliktelse til å rydde opp i dette umiddelbart etter dommen kom 16. desember. Det har de ikke gjort, selv om de kanskje har prøvd.

– Alle står fritt

Styreleder ved Administrasjonskontoret på Drammen Havn Øystein Skavlem, som også er daglig leder i Motorships AS, tar klagen med stor ro. Han sier Bedriftsforbundet tar feil i sin påstand om monopol, og når de hevder at ingenting er endret etter dommen i desember.

– Vi har sagt fra oss oppdrag vi tidligere hadde, som anløp med spesiell last da man tidligere var pliktig til å ha en person fra Administrasjonskontoret til å sitte vakt, sier Skavlem og viser til såkalte «selvlastere», typisk båter med korn, sand og tømmer.

– Sånt gjør vi ikke lenger, vi belaster ingen med mer enn de ønsker å bli belastet. De som ønsker å benytte andre gjør det allerede i dag. Fortrinnsretten forsvant med Holship-dommen, men den tariffavtalen som gjelder ut første kvartal 2018 er gjeldende, slår styrelederen fast.

Tillitsvalgt for havnearbeiderne i Drammen Jan Thure Hjertås bekrefter at det har skjedd endringer i kjølvannet av dommen i desember.

– Før ville selvlastere brukt en mann fra kontoret som vakt. Nå er praksis at om noen vil ha andre til å komme må vi finne oss i at de losser sjøl, forutsatt at de har kompetanse og kvalifikasjoner til å gjøre jobben. Og det forlanger Drammen Havn, sier Hjertås.

Styreleder Skavlem er åpen på at han ønsker seg en enklere avtale når partene forhandler på nytt i 2018.

– Denne tariffavtalen gir havnearbeiderne lønn for 37,5 timer i uka, om de jobber eller ikke. Vi har seks bryggearbeidere fast ansatt i Drammen, resten ringer vi etter. I min tid i styret har vi ikke ansatt noen nye, nettopp fordi denne tariffavtalen ligger i bunnen. Vi anser administrasjonskontoret som et bemanningsbyrå tilgjengelig for alle som ønsker å bruke det.

Fagforening: – Overraskende

At seriøse aktører vil sette en gjeldende tariffavtale til side forundrer NTF-leder Lars Morten Johnsen.  
– Det er overraskende at Bedriftsforbundet tolker dommen sånn. Konkurransetilsynet kan ikke si at en tariffavtale i Norge er ulovlig. De kan heller ikke si at måten vi organiserer havnearbeid på er ulovlig; losse- og lastekontor er vanlig i store deler av verden. Nå har Høyesterett slått fast at å tariffeste ILO-konvensjonen ikke holder, så da må den sikres gjennom lovverket. Det jobber vi med nå, sier lederen i Norsk Transportarbeiderforbund til Dagsavisen Fremtiden.

Kravet om et spesielt vern for havnearbeidere har sin rot i at skipsfart er en ustabil bransje, men med behov for å ha en viss mengde havnearbeidere tilgjengelig ved skipsanløp, forklarer han.
– Folk kan gå lenge uten oppdrag, og uten administrasjon og sikring ville svaret være å gå tilbake til rent løsarbeid, som vi hadde for 100 år siden. Vi ser alt tendenser til det, og i større grad brukes nå skips eget mannskap. De opererer da i norske havner med filippinsk lønn – det er ren sosial dumping, sier Johnsen.
At administrasjonskontoret i Drammen har endret praksis med fast mann på vakt ved selvlasting, er ukjent for NTF-lederen.
– Det er ikke greit, selv om de fleste skip til Drammen nå mest sannsynlig har tariffavtale. Kommer det nye aktører til, vil vi gå til dem og be dem skrive under. Det er ikke så mange år siden man hadde en dødsulykke i Drammen Havn, og etter det ble de pålagt vernetiltak av Arbeidstilsynet, og satte i gang skolering og kursing. Det er rart at en representant for Drammen havn gjør det så enkelt å si at sosial dumping er greit.