Nyheter

Suksesstilbud legges ned

Et unikt og svært vellykket behandlingsopplegg for personer med psykiske lidelser legges ned fra nyttår.

Bilde 1 av 2

For sju år siden åpnet det helt spesielle behandlingstilbudet på Drammen distriktspsykiatriske senter (DPS) i Vestre Viken. Personer som hadde fått behandling for psykiske lidelser uten å bli bedre, skulle få en ny sjanse.

For å få bli med, måtte man ha minst tre behandlingsforsøk uten ønsket effekt bak seg. 45 minutters ukentlig psykoterapi ble byttet ut med åtte ukers intensiv døgnbehandling. Seks pasienter om gangen ble behandlet med en kombinasjon av fokusert individuell terapi og ulike former for gruppeterapi (ISTDP).

– Vi utviklet et tilbud for dem med langvarige og sammensatte lidelser som det hadde vært vanskelig å hjelpe med ordinære tilbud tidligere, sier psykologspesialist Bernt Langvasbråten.

Stabil bedring

Den unike behandlingsmodellen har hatt oppsiktsvekkende gode resultater. Halvparten ble friske i løpet av åtte uker, mens en firedel opplevde en betydelig bedring. Den siste firedelen var uendret, viser en studie av 95 av de 190 pasientene som har deltatt.

– Endringene var stabile etter seks måneder og 14 måneder. Tre av fire pasienter, som tidligere ikke hadde hatt noen effekt av behandling, ble altså friske eller bedre, sier Ole Andre Solbakken.

Han er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo og psykologspesialist ved Drammen DPS i Vestre Viken. De gode resultatene til tross; fra nyttår legges tilbudet ned.

Pasientens ansvar?

– Det er veldig trist at vi ikke lenger får prioritere denne pasientgruppen når vi ser at det nytter. Å ikke lenger gi et tilbud som hjelper 75 prosent av disse pasientene, bryter med hva vi står for som fagpersoner, sier Roger Sandvik Hansen.

Sammen med fire kolleger, har Hansen, Langvasbråten og Solbakken skrevet en kronikk om nedleggingen i Dagens Medisin. Der spør de om det er riktig å legge ansvaret for manglende nytte av tidligere behandling på pasientene alene.

– Her nedprioriterer man en svak gruppe i psykisk helsevern. Dette er pasienter som i liten grad har evnet å stå opp for seg selv, sier Solbakken.

Pasientene har slitt store deler av livet med sterke symptomer, dårlig selvfølelse og problemer med relasjoner til andre. De har hatt problemer med å fungere sosialt og i familien. De fleste har også falt ut av arbeidslivet eller aldri vært i arbeid.

– Når vanlig behandling ikke har virket, har de ofte mistet motivasjonen. Med en felles behandlingsmodell, har vi hjulpet dem å mobilisere ressurser som de av ulike grunner var hindret i å ta i bruk, sier Langvasbråten.

Må leve med problemene

Resultatene av behandlingen er publisert i internasjonalt anerkjente tidsskrifter. Erfaringene fra Konnerud er delt på mange sykehus. Fritt sykehusvalg har gjort at pasienter fra hele landet har ønsket seg til Drammen.

Når det eneste tilbudet av denne typen forsvinner, vil pasientene enten få avslag, standard behandling i spesialisthelsetjenesten eller bli overlatt til primærhelsetjenesten.

– Der har man ikke bygd opp et tilpasset tilbud for disse pasientene. Da vil behandlingen gå fra et endringsfokus til et mestringsfokus, sier Solbakken.

Psykologspesialistene mener at deres erfaringer ikke lenger vil bli brukt siden ledelsen i Vestre Viken ikke lenger vil prioritere denne pasientgruppen.

– Ut fra ressurshensyn kunne vi ha prøvd ut om vi kunne fått tilsvarende resultater av intensivert poliklinisk behandling stedet, men det får vi altså ikke mulighet til, sier Hansen.

LES OGSÅ: Vestre Viken velger Brakerøya

Omgjør senger

Ledelsen i Vestre Viken begrunner nedleggingen med at det er et stort behov for døgnkapasitet til allmennpsykiatrisk virksomhet.

– Derfor har vi vurdert det som riktig å gjøre om på bruken av sengene som har vært reservert til ISTDP, sier Kirsten Hørthe, klinikkdirektør ved Klinikk for psykisk helse og rus.

– Sengene skal brukes av rettighetspasienter med alvorlige tilstander og akutte behandlingsbehov der poliklinikk ikke er tilstrekkelig.

Fagsjef psykisk helse og rus, Torgeir Vethe, viser til at det internasjonalt er en trend at døgntilbud for ISTDP erstattes med poliklinisk behandling.

– Vi har en prosess hvor vi utreder hvordan vi kan gjøre dette i Vestre Viken. Selv om døgnbehandlingen har gitt gode resultater, betyr ikke det at poliklinisk behandling ikke kan ha god effekt, sier Vethe.

Ikke økonomisk motiv

Han avviser at nedleggingen vil legge ansvaret for manglende nytte av tidligere behandling på pasientene alene, slik psykologspesialistene skriver i sin kronikk:

– Det er ikke riktig å si at vi legger ansvaret på pasientene alene. Ved vurdering av søknader legger vi alltid gjeldende prioriteringsforskrift og veileder til grunn, sier Vethe.

– De tar opp viktige problemstillinger i sin kronikk, og ISTDP-tilbudet har gitt mange verdifulle erfaringer. De vil vi bygge videre på i klinikken, men vi må finne hvilken form vi skal ha det i, legger Hørthe til.

– Er det en faglig eller økonomisk begrunnelse for nedleggingen?

– Jeg vil si at det er en prioritering man til enhver tid må gjøre. Det er ikke en økonomisk begrunnelse, men en helhetsvurdering som ligger til grunn, svarer Hørthe.

Mer fra Dagsavisen