Nyheter

Besøkte 118 barn

Forskjellene øker i verdens rikeste land, og stadig flere barn vokser opp i fattige kår. Nav Drammen tror likevel mye kan endres.

Bilde 1 av 2

Nestleder i Nav Drammen Katrine Christiansen bekrefter den negative trenden.

– Ifølge de offisielle tallene vokser nesten 3.000 barn i Drammen opp i familier med inntekt under fattigdomsgrensen. Siden befolkningen generelt øker, øker også antallet fattige. I Drammen er blant annet utdanningsnivået lavt og ledigheten høyere enn andre steder i landet. Vi får også økt andel minoritetsspråklige, og i tillegg vokser også flere barn opp med enslige foreldre.

Råd om rettigheter

Til tross for de dystre tallene mener Christiansen råd, hjelp og veiledning kan bidra til å få mange ut av uføret.

– Vi er veldig fornøyde med vårt levekårsteam, som består av én medarbeider fra Senter for oppvekst og to fra Nav. De jobber både direkte med brukerne – og på systemnivå. Blant annet har de nå besøkt 64 familier, med totalt 118 barn, for å kartlegge deres situasjon – og sikre at de får den hjelpen de har krav på. Noen kommer ut i tiltak og etter hvert i jobb. Et tverretatlig samarbeid som dette gjør det enklere for brukerne og skaffer oss uvurderlig innsikt i folks hverdag og levekår. Nå handler naturligvis levekår om mer enn bare fattigdom, men det er en viktig faktor, forklarer hun.

Nye sjanser

Christiansen understreker også viktigheten av et tett samarbeid både med byens næringsliv, frivillige og ideelle organisasjoner. Hun er opptatt av at folk, som av forskjellige grunner har havnet utenfor arbeidslivet, skal få en ny sjanse.

– Vi ser at arbeid er en vei ut av fattigdommen, men mange stoppes av uro og usikkerhet. De skjønner ikke hvordan de skal klare å komme seg «på beina igjen». Her ønsker vi å bidra til endring, fastslår Katrine Christiansen, med klokkertro på at alle egentlig ønsker å være selvhjulpne.