Nyheter

Høyblokka faller fra hverandre

Løs betong på høyblokka er noe av det som må repareres på Drammen sykehus neste år.

Betongen på fasaden på høyblokka slår sprekker. Fire ganger siden 2002 har løse betongbiter blitt fjernet for at folk ikke skal få dem i hodet. Reparasjon av fasaden er blant det helt nødvendige vedlikeholdet som må gjennomføres på Drammen sykehus i 2015.

Sykehuset har et vedlikeholdsetterslep på over en halv milliard kroner. Selv om det er lagt en plan for investeringer for 400 millioner kroner over fire år, får sykehuset bruke under halvparten av det som var planlagt i 2015.

Det ble klart under styremøtet i Vestre Viken i går. Som Dagsavisen Fremtiden skrev forrige uke, gjør likviditetskrise i Helse Sør-Øst at Vestre Viken ikke får lov til å bruke så mye penger som planlagt på Drammen sykehus. Styret fulgte administrasjonens anbefaling og vedtok å bruke 59 millioner istedenfor 128 millioner, som opprinnelig planlagt.

 

- Bekymringsfullt

- Det er bekymringsfullt, sier Britt Eidsvoll, klinikkdirektør ved Drammen sykehus.

Norconsult har kartlagt vedlikeholdsbehovet på sykehuset. Selskapet konkluderer med at det er helt nødvendig å oppgradere sykehuset selv om et nytt skal stå klart på Brakerøya i 2022.

Norconsult peker på en rekke tiltak som må utbedres straks. I tillegg til utbedring av fasaden på høyblokka, omfatter dette blant annet vinduer som holder på å falle ut, mangelfull ventilasjon og oppgradering av det elektriske anlegget.

Ifølge Norconsult utgjør disse tingene en «stor risiko» fordi tilstanden er dårlig og konsekvensen ved ikke å reparere er stor. «Vurdering av risiko er primært gjort med bakgrunn i fare for liv og helse. I tillegg er det foretatt en vurdering av tiltak sett i lys av virksomhetens evne til å utføre god sykehusdrift», skriver Norconsult i rapporten.

 

- Dette går ikke

Også styret i Vestre Viken uttrykte i går bekymring for reduksjonen i investeringsmidler. Vestre Vikan samlet har fått redusert sine investeringsrammer med nesten 100 millioner kroner i 2015. Det rammer samtlige klinikker i helseforetaket.

- «Nei, men det går ikke», var min første kommentar da jeg fikk høre om de nye rammevilkårene, sa administrerende direktør Nils Fr. Wisløff under styremøtet i går.

- Investeringsbudsjettet er mye lavere enn vi hadde tenkt oss. Og dette fikk vi ikke vite om før i oktober.

 

Selger Lier

Vestre Viken får ingen investeringsmidler fra Helse Sør-Øst i 2015, men har likevel klart å skrape sammen 307 millioner til investeringer. 40 millioner kommer fra et større overskudd på driften i 2014 enn budsjettert (160 mot 120 millioner). I tillegg skal salg av Lier sykehus, Hallingdal sjukestugu og andre eiendommer bidra.

- 59 millioner på Drammen sykehus er svært lite. Styret vil få en egen sak om dette i februar. Da vil vi vite om vi må gå for røde tall, sa Wisløff i styret i går.

Også styreleder Torbjørn Almlid syntes det er satt av for lite investeringsmidler:

- Det er bekymringer på investeringssiden, men vi har gjort det som er mulig for å påvirke det, sa han.

 

Flytte fra Lier

Også i psykiatrien er det behov for store investeringer. Lier sykehus skal etter planen selges i 2015, og alders- og sikkerhetspsykiatrien flyttes til Blakstad sykehus. For å kunne gjennomføre flyttingen, kreves det oppgradering på Blakstad. Neste år har Vestre Viken satt av 28 millioner til investeringer i psykiatrien.

Ansattrepresentant i styret, Hilde Arnesen, stilte spørsmål ved om det er satt av nok penger til å kunne legge ned Lier. Det kunne ikke Nils Fr. Wisløff gi et klart svar på:

- Jeg kan ikke svare med to streker under svaret i dag. Men det overordnede målet er å få gjennomført den flyttingen, sa han.

 

200 millioner i pluss

Styret i Vestre Viken vedtok i går et budsjett på til sammen 8,3 milliarder kroner. Stram drift og ytterligere effektivisering skal sørge for at helseforetaket går med 200 millioner i overskudd i 2015. Det skal legge grunnlaget for byggingen av et nytt sykehus på Brakerøya.

For å få til det, må driften effektiviseres med 62 millioner kroner. For første gang på flere år, budsjetteres det imidlertid med en økning i antall årsverk istedenfor en nedgang.

Planleggingen av det nye sykehuset er nå inne i den såkalte konseptfasen. Vestre Viken har i 2015 satt av 59 millioner til dette arbeidet. I tillegg er det blant annet bevilget seks millioner til leasing av utstyr.