Negativt driftsresultat for Drammen kommune

Rådmannen foreslår likevel ingen budsjettjusteringer i 2. tertialrapport.

Rådmann Trond Julin har offentliggjort sin siste tertialrapport, og den siste rapporten for gamle Drammen kommune.

– Revidert budsjett per 2. tertial 2019 viser, før justeringer, et negativt netto driftsresultat på 13,1 millioner kroner, etter at bystyret ved behandlingen av 1. tertialrapport vedtok å bruke 78,8 millioner kroner fra disposisjonsfondet, skriver rådmannen i sin oppsummering.

Netto resultatforbedring på ni millioner

Videre opplyser rådmannen at Drammen bykasses regnskapsstatus viser et positivt avvik i forhold til periodebudsjettet på 30,6 millioner kroner, og at det forventes merinntekter fra skatt, rammetilskudd og fra lavere utgifter i finansbudsjettet.

– Samtidig forventes det ved årsslutt et merforbruk innenfor programområdene samlet. Ved utgangen av august er merforbruket på 14,9 millioner kroner. Det er først og fremt P05 Helse, sosial og omsorg som har budsjettmessige utfordringer. På grunn av brukervekst og vedtaksvekst innen flere tjenesteområder varsles det nå et merforbruk ved årsslutt anslått til mellom 25 og 35 millioner kroner, skriver rådmannen videre.

Ifølge rapporten er prognosene for økning i sentrale inntekter fra skatt, rammetilskudd og integreringstilskudd er usikre.

– Årsprognosen per 2. tertial tilsier en netto resultatforbedring på om lag ni millioner kroner, i forhold til revidert budsjett i 1. tertial, skriver rådmannen som videre opplyser om at disposisjonsfondet anslås å være på om lag 515 millioner kroner ved årets slutt, etter at budsjettert bruk i 2019 er hensyntatt.