VIL HJELPE FLERE: Rådmann Osmund Kaldheim foreslår at Drammen skal ta imot flere enslige mindreårige flyktninger de neste årene.

Vil ta imot flere flyktningbarn

Rådmannen foreslår at Drammen skal ta et ekstra ansvar for enslige mindreårige flyktninger. Det kan være aktuelt å ta imot 170 barn og unge neste år.

Drammen kommune har bred erfaring med å bosette enslige mindreårige flyktninger. Derfor bør kommunen ta et ekstra ansvar for å ta imot flere barn og unge, mener rådmannen.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har bedt Drammen om å bosette:

  • 230 personer i 2016. 50 av disse skal være enslige mindreårige, og ti av dem skal være under 15 år.
  • Minst 300 personer i 2017. Av disse skal 90 være enslige mindreårige, og 13 under 15 år.

170 barn og unge

Rådmannen anbefaler politikerne å si ja til dette og viser til at kommunen har utarbeidet en beredskapsplan som gjør det mulig å bosette inntil 340 personer. Administrasjonen fraråder politikerne å etablere og drifte asylmottak i byen siden det ikke finnes egnede lokaler i den størrelsesorden staten er på jakt etter.

I et saksframlegg til formannskapet foreslår rådmannen å utrede et økt tilbud for enslige mindreårige barn og unge ved å etablere et omsorgssenter. Rådmannen vil også innlede en dialog med IMDi og Bufetat om at flere enslige mindreårige bosettes i Drammen.

Dette kan gjøres ved at kommunen øker andelen barn og unge innenfor kvoten på 230 personer. "Et alternativ kan være en økt kvote på 170 flyktinger, hvor alle er enslige mindreårige barn og unge", skriver rådmannen i saksframlegget.

Økning på 40 prosent

Drammen kommune sa først ja til å bosette 130 flyktninger både i 2015 og 2016. Det ble i sommer økt til 170 flyktninger. Hvis politikerne sier ja til IMDis anmodning om 230 personer i 2016, innebærer det en økning på 40 prosent fra dagens nivå.

I saksframlegget til formannskapet, kommer ikke rådmannen inn på økonomiske konsekvenser av forslagene sine. Det vil først komme i 1. tertial 2016.

Rådmannen har likevel som mål at "kommunen tilpasser tjenestene slik at statlige tilskudd dekker utgiftene ved økt bosetting". Kommunen vil kunne få 123 millioner i integreringstilskudd fra staten for 170 enslige mindreårige flyktninger over en periode på fem år.