VIL IKKE SÆRBEHANDLE: Røyken kommune vil ikke oppfordre menn til å søke stillinger innen barnehage og skole.

Vil ikke oppfordre menn til å søke barnehagejobber

Røyken kommune ønsker ikke å bruke positiv særbehandling for å få flere menn til å søke stillinger innen barnehage og skole. Kommunens avgjørelse er nå klaget inn til Fylkesmannen.

I likestillingsloven gis det en mulighet til positiv særbehandling i stillingsutlysninger hvis kjønnsfordelingen er skjev på arbeidsplassen. Det er ikke så uvanlig å se utlysninger der lovhjemmelen benyttes og kvinner og flerkulturelle blir oppfordret til å søke. Guttorm Grundt (MDG), kommunestyrerepresentant i Røyken, vil at kommunen skal benytte seg av denne muligheten i likestillingsloven for å få flere menn inn i barnehage og skole.

– Barn og unge har behov for kontakt med begge kjønn, særlig guttene. 22 prosent av barna i Røyken bor uten en far hjemme. De barna trenger også mannlige rollemodeller, sier Grundt.

Han vil derfor at kommunen skal oppfordre menn til å søke når de lyser ut stillinger i skoler og barnehager, men ledelsen i kommunen sier nei. I et skriftlig svar fra kommunalsjef Sveinung Kvamme står det at «Røyken kommune har etter vurderinger valgt å ikke benytte oss av muligheten i lov og forskrifter da det kan oppfattes som diskriminerende. Det er alltid en fare for å miste kvalifiserte kvinnelige søkere ved en slik oppfordring».

Det er også ordfører Eva Norén Eriksen enig i.

– Vi er opptatt av likestilling, men det skal ikke gå på bekostning av kompetansen. Det er heller ikke noe problem for menn å søke sånn som det er i dag. Vi kan ikke tvinge dem, sier ordføreren.

– Men dere kan oppfordre dem?

– Ja, det er fullt mulig. Vi har valgt å ikke gjøre det fordi det kan gå utover kompetansen, men vi kan se på det en gang til, sier hun.

– Nasjonal utfordring

Ifølge barnehagerapporteringen for 2016 utgjør mennene i barnehagene i Røyken 14,7 prosent. Det er høyere enn snittet for Buskerud og landet for øvrig som ligger på henholdsvis 11,3 prosent og 11,4 prosent. I alt i kommunens organisasjon jobber det 20 prosent menn og 80 prosent kvinner. Grundt mener kommunen er for dårlige til å drive aktiv og målrettet likestilling, og at Røyken dermed ikke følger aktivitetsplikten i paragrafene 12 og 23 i likestillingsloven.

– Kvinnedominansen i kommunal sektor er stor og økende, og det vil på lengre sikt kunne svekke tilliten til kommunene. Det bør for eksempel ikke bare sitte kvinnelige saksbehandlere og terapeuter på familiekontorene, vi trenger også en som kan se sakene fra et manns- og fars-perspektiv.

May Løken, kommunestyremedlem for Arbeiderpartiet, er enig med Grundt i at kommunen bør oppfordre menn til å søke på jobber innen skole og barnehage

– Selv om menn blir oppfordret til å søke, velges uansett den best kvalifiserte søkeren til jobben, sier Løken, som selv er barnehagelærer.

– Det er viktig med flere menn i barnehage og skole. Barn trenger rollemodeller og å være sammen med begge kjønn

Klager til Fylkesmannen

Ordfører Norén Eriksen mener Røyken benytter seg av flere virkemidler for å fremme likestilling der kjønnsbalansen er skjev. Hun nevner prosjekter som «Menn i helse» og «Menn i barnehage».

– Det er en nasjonal utfordring å få flere menn til å utdanne seg innen helse, skole og barnehager. Med flere som tar utdanningen vil også flere søke på stillingene. Det er der vi må sette inn trykket, sier hun.

Grundt er misfornøyd med svarene fra kommuneledelsen og har klaget saken til Fylkesmannen i Buskerud.

«Er Røyken kommunes negative holdning til å ta i bruk mulighetene i Likestillingslovens § 7 for å bedre kommunens kjønnsubalanse og likestillingssituasjon innen undervisning og omsorg for barn i samsvar med målene for statens likestillingspolitikk?» spør han i klagen til Fylkesmannen.

Grundt har også vært i dialog med Likestillings- og diskrimineringsombudet for å forhøre seg om Røyken følger likestillingsloven.

Ombudet svarer at de ikke kan pålegge en arbeidsgiver å bruke positiv særbehandling av menn. De går kun inn i saker hvis det omhandler en konkret person. Ombudet skriver også i svaret til Grundt at de er villige til å gå i dialog med kommunen for å finne ut hvordan aktivitetsplikten oppfylles og gi veiledning i hvordan kommunen systematisk kan jobbe med likestilling.