Tore Opdal Hansen mener det interkommunale Buskerudbyen-samarbeidet har alt å si for at framtidas veier - mellom Lier og Kongsberg - skal bli framkommelige. FOTO: PERNILLE VESTENGEN

- Veisamarbeid er helt nødvendig

DRAMMEN: Ordfører Tore Opdal Hansen (H) er ikke enig i Lier-politikernes kritikk av Buskerudbyen. Han mener framtidig framkommelighet er helt avhengig av samarbeid.

Drammensordføreren, som for tida også er leder for Buskerudbyens politiske styringsgruppe, er ikke med på at Buskerudbyen-samarbeidet ikke finner sted på kommunestyrenivå.

- Det er jo kommunestyrene som fatter beslutningene. Både Areal, transport- og miljøutvalget (ATM-utvalget) og ATM-rådet, er kun instanser som forbereder saker for kommunestyrene, slik at sakene sikres en bred forankring før de tas opp til behandling, påpeker Opdal Hansen.

 

- Rene supperådet

I gårsdagens utgave av Lierposten kom det fram at flere sentrale kommunestyrepolitikere i Lier er svært lite tilfredse med Buskerudbyen-prosjektet. Venstre og Frp foreslo sågar at kommunen skulle trekke seg fra samarbeidet - uten å oppnå flertall for det innspillet. Men også Tonje Evju (Ap), Søren Falch Zapffe (H) og Ryno Andersen (H) kom med krass kritikk av det interkommunale samarbeidsprosjektet. Blant annet mente de at det såkalte ATM-rådet (som består av ordførerne, fylkesordføreren og 30 sentrale lokalpolitikere fra de fem kommunene i tillegg til fylkeskommunen) kun var et «supperåd» som burde ha vært tillagt en innstillende rolle. De mente rådet fungerte mer som en slags «studiering» - enn som et organ der det kunne legges opp til beslutninger. Buskerudbyen som sådan ble beskrevet som veldig byråkratisk, og med dårlige kommunikasjonsevner overfor det lokalpolitiske nivået.

 

Store investeringer

Ifølge Opdal Hansen er det derimot nettopp på det lokalpolitiske nivået Buskerudbyen-samarbeidet utføres.

- Og det er derfor veldig viktig at kommunenes representanter i Buskerudbyen sørger for å oppdatere kommunestyre, formannskap og administrasjon om hvilke saker man jobber med - og når de skal opp til politisk behandling. Dette er jo i praksis et samarbeid mellom fem kommuner og staten, som staten tok initiativ til, for med tida å få på plass en overordnet areal- og transportplan på tvers av kommunegrensene. Dette er blitt gjort for å møte de store trafikale utfordringene som venter oss når befolkningsveksten virkelig setter inn, forklarer ordføreren, som også presiserer at så lenge kommunene kan enes om en plan for hvordan de vil sikre framkommeligheten, også 20 år fram i tid, vil dette generere statlige investeringer på omkring 20 milliarder kroner.

Opdal Hansen er helt klar på at det er innenfor Buskerudbypakke 2 de store grep­ene skal gjøres. For det man virkelig vil få behov for - i vekstkommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg - er et overordnet veisystem gjennom hele distriktet, og et velfungerende utvidet kollektivnett.

 

Tøffere tider

- Om en kommune skulle trekke seg fra samarbeidet vil jeg tro de går vanskeligere tider i møte. Ikke over natta, men helt klart når «vekstsmertene» begynner å merkes. En av sakene vi jobber med å løse er et felles takst- og sonesystem med Ruter, som gir billigere kollektivpriser til Oslo og Akershus. Om en kommune ikke får ta del i dette, blir neppe pendlerne særlig fornøyde, sier Tore Opdal Hansen.

pernille.vestengen@dagsavisen.no

 

Buskerudbyens mål:

Buskerudbysamarbeidet er et langsiktig, forpliktende samarbeid om areal, transport og miljø.

Buskerudbyen skal være et bærekraftig og konkurransedyktig byområde i Norge, og et ledende område for reduksjon av klimagassutslipp fra transportsektoren.

Det skal baseres på prinsipper om en flerkjernet utvikling, i knutepunkter langs jernbanen og kollektivtransportsystemet, med vekt på bevaring av grønt- og jordbruksområder.

Transportsystemet skal på en rasjonell måte, både for personer og gods, knytte det flerkjernede byområdet til Osloområdet og utlandet.

Det klimavennlige transportsystemet skal være effektivt både for innbyggere og næringsliv. Kollektivsystemer av høy kvalitet skal muliggjøre lavest mulig bruk av privatbiler - og et transportsystem med tilgjengelighet for alle.

Kilde: www.buskerudbyen.no