Timene etter skolen bør brukes på ulike sosiale arenaer, anbefaler minoritetsrådgiver Rebecca Annesdatter i Drammen kommune. Mange barneskolebarn får daglig leksehjelp på islamsk kultursenter, mens en gruppe på opp mot 15 ungdomsskoleelever bor på internat i moskeen fem dager i uka.

Skjerpet fokus

Elever med utstrakt fritidstilbud og leksehjelp i moskeer og kultursentre kan ha begrenset frihet, noe som bekymrer fagfolk. Men ingen rektorer vil si hvor mange det kan være snakk om.

 

Dagsavisen Fremtiden har forsøkt å kartlegge hvor mange drammenselever som bruker moské eller kultursenter som oppholdssted etter skolen, på bekostning av å delta på åpnere fritidsarenaer. I en artikkel i Fontene, gjengitt i DT, sier en drammensrektor at ledelsen ved skolen er bekymret for opp mot 15 elever som overnatter i en av byens moskeer. En oppfølgingsartikkel i DT viser til at Det Islamske Kultursenter i Norge har ettermiddags-SFO på Strømsø med mat, leksehjelp og frivillig religionsundervisning. Men vår ringerunde til ledelsen ved sju drammensskoler viser at dette ikke er noe skoler flest har oversikt over, og heller ikke noe den enkelte rektor ønsker å uttale seg om.

Frykt for parallellsamfunn

Likevel brukte en rekke rektorer og sosialrådgivere nest siste skoledag før ferien til et ikke planlagt arbeidsmøte på Fjell, ledet av minoritetsrådgiver ved Galterud skole Rebecca Tangen Annesdatter.

Hun er svært tilbakeholden med informasjon om møtets innhold, og svarer ikke på om noen oppga at deres elever deltar på slike tilbud. På e-post svarer hun på generelt grunnlag at kommunen er bekymret for miljøer som legger alvorlige begrensninger på barn og unges frihet, uavhengig av hvilken ideologi/religion det har utspring i.

– Det viktige for oss som er opptatt av barn og unges oppvekstvilkår er å motvirke utviklingen av parallellsamfunn. Vi er opptatt av at barn og unge deltar på de ulike sosiale arenaene som finnes i storsamfunnet, at de er der det skjer! Vi vet at det fremmer god integrering og motvirker parallellsamfunn.

Lærer av Fjell bydel

Annesdatter slår fast at fenomenet med overnatting som har kommet fram i media er svært begrenset.

– Disse barna benytter seg av et fritidstilbud med døgnbemanning, hvor de også har rom til å utøve sin tro. Retninger innenfor kristen tro har eksempelvis lang tradisjon med internat-/privatskoler som praktiserer lignende tilbud, skriver hun.

– Målet er å være i god dialog med voksenpersoner som forvalter slike frivillighetsverv, og det ønsker vi å ta initiativ til. Fjell har lang og god erfaring med dialogarbeid på tvers av religion og etnisitet. Det er naturlig for oss å samordne dialogarbeidet på tvers av bydeler, skriver hun.