Politimesterene ved Søndre Buskerud politidistrikt er redd for at man ikke legger stor nok vekt på de geografiske utfordringene om man går inn for Politianalysens anbefalinger. FOTO: FREDRIK BJERKNES

Skeptisk til politisammenslåing

POLITIDISTRIKT: I den nye politianalysen foreslås 
Søndre Buskerud politidistrikt sammenslått med 
Agder politidistrikt. Den tanken liker ikke Johan Brekke, politimester i Drammen.

Utfordringene til norsk politi må løses og Politianalysen har kommet med sin innstilling der man foreslår å kutte drastisk i antall politidistrikt. Det kan bety at Søndre Buskerud kan bli slått sammen med Agder politidistrikt. Dette er et altfor stort geografisk området, mener politimester i Søndre Buskerud, Johan Brekke.

- Det blir altfor store geografiske avstander hvis man slår sammen Agder med Buskerud, sier politimesteren.

- Vi er nødt til å ha flere tanker i hodet samtidig og vi kan ikke gjøre hvert politidistrikt så stort at det går på bekostning av tjenestene vi skal levere til publikum, sier han.

 

22. juli forandret tankegangen

Rett i forkant av 22. juli hadde politiet penslet inn på en fylkesmodell når organiseringen av politidistriktene skulle fornyes.

Etter den velkjente kritikken av hvordan politiet håndterte terrorhendelsen måtte man på nytt vurdere hvordan politiet skal møte framtidas utfordringer på en mer effektiv måte.

Tanken er å frigjøre ressurser og mannskap i så stor grad at kjerneoppgavene til politiet blir ivaretatt på en bedre måte.

Johan Brekke er tilhenger av færre politidistrikt, og tror politiet får muligheten til å bli mer synlig blant folk når sammenslåingen blir gjennomført.

- Måten politiet er organisert på i dag gjør at vi i mindre grad får fokusert på politiets kjerneoppgaver. Norsk politi har langt flere oppgaver å håndtere med mye dårligere dekning i forhold til antall politifolk enn for eksempel våre naboland, sier han. Allikevel kan det bli store utfordringer med at Kristiansand skal behandle henvendelser fra Geilo. Det kan både bli vanskelig og komplisert, sier Brekke.

 

Enighet om færre politidistrikter

Mens Søndre Buskerud ønsker seg en mellomløsning der man tar større hensyn til geografi og de faktiske oppgavene et politidistrikt har, er Agder politidistrikt tjent med en utvidelse rent geografisk.

Agder politidistrikt har en størrelse i dag som tilfredsstiller de fleste krav til et effektivt politidistrikt, og politimester i Agder, Kirsten Lindeberg, mener mellommodellen ikke tilfredsstiller den utvidelsen de ønsker seg.

- Vi trenger å få redusert oppgavene og vi trenger færre politidistrikt. For meg er det nå viktig å presisere at den nye regjeringen må gripe fatt i denne analysen umiddelbart og uten forsinkelser, sier hun.

- Politidirektøren må få alle fullmakter til å gjennomføre de anbefalingene som kommer i analysen, sier hun.

Det ser ut til å være en unison enighet om at en nedskjæring i antall politidistrikt er nødvendig, og selv om Johan Brekke er enig i det, ber han om å bli hørt på de geografiske utfordringene som vil komme av altfor store politidistrikt.

- Det finnes spesialiseringsfelt i politiet som ikke nødvendigvis er tjent med at vi absolutt skal bli så få distrikt som mulig. Vi kan ikke få kripos-tilstander der folk må bestilles og reise langt hver gang det melder seg et behov, avslutter Brekke.

fremtiden@dagsavisen.no

 

politianalysen

Analysen ser på utfordringene til norsk politi og peker på forslag til forbedringspunkter og tiltak for å legge til rette for bedre oppgaveløsing og mer effektiv ressursbruk i politiet.

26 politidistrikt, fem særorgan og tre underliggende etater har gitt Politidirektoratet (POD) sine innspill og synspunkter til Politianalysen. (Sunnmøre politidistrikt har fått utsatt høringsfrist)

POD skal levere inn høringsuttalelsene til Justis- og beredskapsdepartementet innen 1. oktober d.å.

Enighet i politidistriktene om en kraftig redusering i antall politidistrikt, men det er også stor skepsis til at distriktene blir så store at geografiske problemer oppstår.