Regjeringen gir ingen garantier mot korridorpasienter

Regjeringen vil ikke gi noen garanti mot korridorpasienter på nye Drammen sykehus allerede i oppstartsåret.

Mange har engasjert seg etter at det ble klart at man planlegger færre barselsenger når nye Drammen sykehus står klart på Brakerøya enn hva man har på dagens sykehus. Så langt har det kommet inn over 1.300 underskrifter i en kampanje som er startet opp for å forhindre at det kuttes i tilbudet for fødende kvinner. Drammen Kvinnesaksforening står bak kampanjen og har fått med seg flere fagforeninger som representerer helsepersonell. I kampanjen krever de også å få lagt barselavdelingen i samme etasje som fødeavdelingen på det nye sykehuset, noe som ikke er planen.

Les også: Har samlet over 1.000 underskrifter mot nedprioritering av barselomsorg på nye Drammen sykehus

Ingen garantier

Helseministeren har ingen planer om å gripe inn for å sørge for gjennomslag for kampanjen, og i helsedepartementet ønsker man ikke å ha noen som helst mening om at det er planlagt færre senger på det nye sykehuset, men henviser til Vestre Viken og Helse Sør-Øst for spørsmål knyttet til dette

Departementet gir heller ingen garantier mot korridorpasienter på det nye sykehuset som skal koste rundt 10 milliarder.

– Verken helseministeren eller jeg kan gi noen garantier for at det ikke vil bli korridorpasienter, verken på nye Drammen sykehus eller på andre sykehus. Men vi har høye ambisjoner og kan garantere at vi fortsatt følger utviklingen nøye. Helseministerens nullvisjon står fast, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Sykehuset Østfold hadde 3.800 korridorpasienter i fjor. Er det noe annerledes ved Drammen sykehus eller er det stor sannsynlighet for at man vil ende opp med lignende tilstander der fra første dag?

– Drammen sykehus hadde i 2017 en andel korridorpasienter på 1,7 prosent. Dette er om lag på landsgjennomsnittet på 1,6 prosent og godt under andelen ved Sykehuset Østfold som for samme periode var på 2,7 prosent. Helseministeren har slått fast en nullvisjon overfor helseregionene og sagt at vi ikke skal ha korridorpasienter. Dette er krevende. Vi vet det jobbes kontinuerlig med dette og forventer at alle sykehus fortsatt holder trykk på dette, svarer Erlandsen.

Les også: Færre barselsenger på nytt sykehus

Gir Høie ansvaret

Stortingsrepresentant fra Buskerudbenken Per Olaf Lundteigen (Sp) liker dårlig planene om å kutte barselsenger på det nye sykehuset.

– Helse Sør-Øst har en butikk som går ut på å knipe både på senger og på liggetid for de fødende. Dette har Sp tatt opp gjentatte ganger på Stortinget. Helse Sør-Øst er i en økonomisk situasjon som gjør at de må forsøke å spare penger på vegne av staten, noe som gir større utgifter for kommunene, sier han.

Lundteigen mener dette stiller større krav til kommunenes helsevesen.

– Det er bare spørsmål om hvilken offentlig etat som skal betale – om det er staten eller kommunene. Det er statsråd Høie som bestemmer at Helse Sør-Øst kan fortsette med den prioriteringen som de nå gjør, sier han.

– Når en da skal knipe på bygginga i Drammen, betyr det at man må i alle fall ruste opp sengekapasiteten på Ringerike og Kongsberg, så man bedrer kapasiteten på den måten, sier Lundteigen.

Sp-veteranen ønsker å fjerne hele helseforetaksloven, blant annet for å sørge for at politikere skal kunne ansvarliggjøres mer direkte, slik at det for eksempel blir vanskeligere for en helseminister å peke på byråkrater når det er tatt en avgjørelse om færre sengeplasser på et sykehus.

– KrF, Sp, Rødt, SV og MDG ønsker å avvikle den, så hadde Ap støttet å oppheve helseforetaksloven, hadde vi klart dette nå, sier han.

Les også: Reagerer sterkt på færre barselsenger

Avventende politikere

Morten Wold (Frp) var svært stolt da han i mai 2017 kunne fortelle at det bevilges milliarder til nytt sykehus på Brakerøya. Stemningen er litt lavere nå.

– Jeg synes det er beklagelig hvis man legger opp til å bygge et nytt sykehus som blir mindre funksjonelt når det gjelder føde og barsel enn det kunne blitt i en optimal situasjon, sier Frp-politikeren.

Det er planlagt 22 barselsenger på det nye sykehuset i Drammen mot 29 på dagens sykehus.

– Når det gjelder reduksjon i senger, tenker jeg at de som planlegger kan dette mye bedre enn den gjengse politiker.

– Hva skal til for at dere som politikere tar grep i denne situasjonen?

– Da må de si at det ikke er penger nok, så må man gjøre en politisk vurdering av om det blir nødvendig å finne nye penger. Vi er opptatt av at det skal være mest mulig funksjonelt både for pasientene og for dem som skal ha sin arbeidshverdag der. Jeg lever fortsatt i den tro at dette blir et flott sykehus, sier Wold til Dagsavisen Fremtiden.

Frp-politikeren vedgår at det har vært et problem at man har planlagt for små sykehus.

– Vi har en tendens til å planlegge for lite allerede fra starten. Østfold har bare satset på en hest, og derfor har ikke sykehuset så mange å avlaste med. Her har vi heldigvis Kongsberg og Ringerike. Dersom det viser seg at det nye sykehuset blir for lite, har de styrket posisjonen sin, sier Wold.

Kristin Ørmen Johnsen fra Høyres Buskerudbenk har følgende kommentar til at det blir færre barselsenger:

– Jeg vet ikke hvorfor man har tenkt det, men det overordnede målet er at man skal få god omsorg på sykehuset.

– Er det slik at dere som politikere fraskriver dere ansvaret for slike prioriteringer ved å peke på byråkratene i helseforetakene?

– Det var politikere som klarte å stanse byråkratenes forslag om å legge ned Kongsberg sykehus. Vi fikk gjennom det vedtaket, så jeg er ikke helt enig i den analysen, svarer Høyre-politikeren.

SV-stortingsrepresentant Arne Nævra viser forståelse for at føde og barsel er lagt i forskjellige etasjer på det nye sykehuset.

– Jeg er mer bekymret for reduksjon i antall plasser enn selve plasseringen. Ideelt sett skulle vi gjerne hatt alt på en flate, og det er lett å forstå jordmødrene og det andre fagpersonalet. Men vurderingene er at man nå har plassert fødeavdelingen nær intensiv, operasjon og nyfødt intensiv. Hvis barsel også skal ligge der, må noe annet ut. Det er vanskelig å se hva dette skal være, men jeg er åpen for gode argumenter. Plasseringen av barsel er nå rett over fødeavdelingen med heis direkte opp. Det vil antakelig skape noen utfordringer med hensyn til personell, men det kan løses ved å ansette flere.

Les også: Jordmødre bekymret over planene for nytt sykehus