Annonse
Ragnhild Myrholt (t.v.) og Elisabeth Holmen Winsnes advarer om at antallet avrusningsplasser halveres om Helse Sør-Øst opprettholder dagens anbud.

– Raserer tilbudet

De ansatte ved Blå Kors Borgestadklinikken frykter for pasientenes framtid, når Helse Sør-Øst lyser ut nytt anbud uten å nevne avrusning. I Skien opprettes 10 nye plasser ved Sykehuset Telemark. Tilsvarende er ikke varslet i Drammen.

Annonse
Lokale nyheter

«Da regjeringen tiltrådte lovet de at de skulle satse på private, ideelle aktører innen rusbehandling. Jeg er derfor forundret over at vi når ser det motsatte», sa generalsekretær Jan Elverum i Blå Kors, til Vårt Land 22. mai.

Han reagerte sterkt på at avrusning, utredning, tvangsplasser for gravide med rusproblemer, og pårørendes tilbud i ruspoliklinikk var utelatt fra anbudet.

Unikt tilbud

– Vi frykter det vil bli en skikkelig flaskehals i systemet, om de ti avrusningsplassene her ved avdeling Bragernes blir borte. For all videre behandling er avhengig av at pasienten først har vært gjennom avrusning, sier seksjonsleder Ragnhild Myrholt.

Hun forteller om et særegent og spesialisert tilbud om avrusning for alkohol- og medikamentavhengige, som gjerne er relativt velfungerende og godt voksne mennesker – som ikke lett identifiserer seg med misbrukere av tyngre og illegale stoffer. Sistnevnte pasientgruppe tilbys i dag avrusning på sykehuset.

Sa opp avtalen

Bakgrunnen for at behandlingstilbudet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Sør-Øst (HSØ) nå legges ut på anbud er at Borgestadklinikken sa opp avtalen med helseregionen i fjor. De mente det ikke lenger var mulig å drive innenfor de økonomiske rammene HSØ satte.

– Men nå kan ingen ta på seg den jobben vi gjør, siden avrusning ikke er nevnt i anbudet, påpeker enhetsleder for avrusning Elisabeth Holmen Winsnes.

Både hun og Myrholt understreker viktigheten av at deres pasientgruppe får tilbud om avrusning fort – og døgnopphold i abstinensfasen.

Borgestadklinikken har totalt 20 avrusningsplasser i Skien og Drammen. I Skien opprettes nå 10 plasser ved Sykehuset Telemark. Så langt har det ikke kommet noen varsler om opptrapping av tilbudet ved Vestre Viken.

Nye plasser i Telemark

Avdelingsoverlege Yngvar Thorjussen kom 18. mai med et tydelig varsku til helseminister Bent Høie, via NRK Telemark. Han mener HSØs nye anbud vil innebære en alvorlig svekkelse av tilbudet i regionen – og gi helseforetakene monopol på avrusning, hvilket er i strid med prinsippet for fritt behandlingsvalg.

Til tross for at fagdirektør Geir Bøhler i Helse Sør-Øst opplyste til NRK at han følte seg trygg på at ruspasienter i regionen ville få et godt, faglig tilbud også i framtida, tok helseministeren ballen. Han har nå innkalt til foretaksmøte med HSØ fredag.

– Vi håper i det lengste avrusning kommer inn i anbudet igjen. I motsatt fall kan det bety mye lengre ventelister eller lang reisevei til annet behandlingssted for rusavhengige, advarer Ragnhild Myrholt.

 

Tilbudet i Drammen:

  • Borgestadklinikkens avdeling på Bragernes driver poliklinikk, avrusningsenhet og behandlingsenhet.
  • Har kjønnsdelte tilbud, i rolige omgivelser, for alkoholavhengige, medikamentavhengige, spilleavhengige og pårørende.
  • Om dagens anbud opprettholdes blir avrusningskapasiteten i regionen halvert.
Annonse