Annonse
Kritisk: Terje Selvig (t.h.) har bistått Per Erik Marheim og Aksjonskomiteen Redd Marienlyst med juridiske avklaringer og anker. Han minner om at heller ikke klagen Lenge Leve Marienlyst har reist rundt mulige brudd på regler om offentlig anskaffelse er avgjort. FOTO: PERNILLE VESTENGEN

– Oppsiktsvekkende av ordføreren

Hvem er det egentlig som lytter til folket? spør ordfører Tore O. Hansen (H) retorisk i et blogginnlegg. Han tar ikke inn over seg at kommunen hoppet bukk over viktig ledd i prosessen før reguleringsplanen, sier Terje Selvig.

Annonse
Lokale nyheter

Han er pensjonert jurist og avdelingsdirektør hos Fylkesmannen, og har bistått Aksjonskomiteen Redd Marienlyst med avklaringer i de fem årene kommunens Marienlystavtale med Ticon har eksistert. Tirsdag la ordfører Tore O. Hansen (H) ut en bloggpost der han sier at «det er de folkevalgte som vil legge reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn som faktisk lytter til befolkningen.» Kritikken han retter mot sine meningsmotstandere har rekyl, mener Terje Selvig.

– Ordføreren mener det er uproblematisk at spørsmål som er reist fortsatt sår tvil, fordi brevet det tok departementet fem måneder å besvare støtter kommunens håndtering. Men det er oppsiktsvekkende og kritikkverdig at han ikke tar innover seg at de bryter retningsgivende praksis ved ikke å lytte, sier Selvig til Dagsavisen Fremtiden. Som også tidligere byplansjef Asle Farner gjentar i Drammens Tidende torsdag, er hovedregelen at offentlig forvaltning skal rette seg etter ombudsmannens uttalelser, framholder Selvig.

– Etter at kontrollutvalget hadde sagt sitt ville Bystyrets mindretall på 24 rette opp feilen og løfte saken og behandle kommunedelplanen på nytt, men det ble nedstemt.

Ville det vært mer demokratisk?

– Ja, det ville det.

LES OGSÅ: Kan ikke love at reguleringsplanen er klar i oktober

Skulle se barn og unge

I april 2014 behandlet bystyret planprogrammet for Marienlyst og bestemte hva som skulle utredes videre i saken, skriver ordføreren, og har nærmiljø og idrett på toppen av en lang liste forhold som vil komme fram i reguleringsplanen.

«I tråd med bystyrets vedtak er dette nå utredet, og når planen nå kommer og legges ut på høring, blir alt dette kjent», skriver han på bloggen.

– Det ordføreren hopper elegant bukk over er at det samme planprogram forutsatte at det skulle utarbeides konsekvensutredning som underlag for både reguleringsplanarbeidet og kommuneplanarbeidet. Det ble aldri gjort. Er bystyret klar over at dets vedtak om planprogrammet ikke ble fulgt opp?, spør Selvig og legger til:

– Jeg venter i spenning på planforslaget. Spesielt hvordan det vil løse spørsmålet om å skaffe fullverdige erstatningsarealer for de leke- og aktivitetsarealer til barn og unge som man bygger ned.

– Betryggende

Motstanderne av Marienlyst har klaget arbeidet med Marienlystsaken inn for fylkesmannen, sivilombudsmannen, reist spørsmål til kommunalministeren og ESA.

– Kommunen har spurt Kommunaldepartementet til råds i fortolkningen av lover og regler. Svaret er at vi ikke hadde opptrådt kritikkverdig i forhold til utredning av 6–7 ulike områder i kommunen som det var snakk om. Jeg forholder meg til Kommunaldepartementet i vurderingen av det spørsmålet, svarer Tore O. Hansen (H) på epost fra høstferie. Han ser det som uproblematisk at folk stiller spørsmål og ber andre instanser sjekke håndteringen av Marienlystsaken.

– For oss folkevalgte er det betryggende at vi får som svar at vi følger lover og regler. Det skulle bare mangle, sier ordføreren. Dagsavisen Fremtiden sender et oppfølgingsspørsmål.

I svaret fra Sivilombudsmannen ble det ikke svart at kommunen følger lover og regler, men at rettsoppfatningen var feil – og selv om det ikke ble sagt at kommuneplanen dermed var ugyldig er det altså instanser som per i dag fremdeles mener at reglene ikke er fulgt, og prosessen ikke korrekt?

– Derfor spurte vi Kommunaldepartementet og fikk klart svar, skriver ordføreren og legger til:

– Nå får du ikke flere svar.

LES OGSÅ: Nå er det neiflertall i bystyret

Annonse