KNAPT GODE: Ifølge kommunen tar det bare tre dager fra eldre i Drammen får innvilget langtidsplass på sykehjem til de kan flytte inn. ILLUSTRASJONSFOTO: FREDRIK BJERKNES

– Nytt lovbrudd

Eldre som trenger langtidsplass skal ifølge loven ha det med en gang. Det får de ikke i Drammen.

– Nå har vi innfridd, sa ordfører Tore Opdal Hansen (H) til Drammens Tidende lørdag. Rett før valget i 2011 lanserte han en tipunktsplan for bedre eldreomsorg. Blant ordførerens løfter var at de som trengte langtidsplass på sykehjem skulle få det innen fire uker.

– Systematisk praksis

«Det skal, etter det vi har kjennskap til, være slik at pårørende informeres muntlig om at det er innvilget langtidsplass i sykehjem. Samtidig blir det gitt informasjon om at det ikke vil bli fattet skriftlig og formelt vedtak i saken før det er ledig plass ved et av sykehjemmene», skriver Pasientombudet.

En pårørende fikk ifølge ombudet beskjed om at de ikke fikk verken vedtak eller plass før det var registrert et dødsfall. «Vi har grunn til å tro at den praksisen vi har fått beskrevet av flere, ikke er en tilfeldig feil, men en systematisk håndtering av disse sakene etter instruks», påpeker Arnesen i brevet.

Ved å ikke gjøre vedtak før det faktisk finnes en ledig sykehjemsplass, holdes ventetida nede. Kommunen kan etter loven heller ikke ha ventelister. Hvis søkeren kvalifiserer for sykehjemsplass, er kommunen forpliktet til å gi vedkommende en plass uavhengig av om det er ledig kapasitet eller ikke.

Tredje sak på fire år

Dette er ikke første gang Drammen kommune er på kant med loven når det gjelder tildeling av sykehjemsplasser. I 2011 avdekket Drammens Tidende den egentlige årsaken til at ventelisten for langtidsplass hadde krympet fra 42 til 0 på ni måneder. De som tidligere hadde havnet på venteliste, fikk da avslag fram til det var en ledig plass, og avslaget kunne omgjøres.

I 2013 avdekket avisen nok et lovbrudd. Da sendte kommunen ut foreløpige meldinger om innvilgelse av plass, men ventet med å gjøre vedtaket til det var plass ledig. I begge tilfellene opprettet Fylkesmannen i Buskerud tilsynssak mot Drammen kommune.

Les også: Merker økt pågang

Ber pårørende melde fra

«Hva som er årsaken til at det nå er innført en tredje variant i kommunen som rammer denne pasientgruppen, ligger utenfor mitt mandat å spekulere i, men det er nærliggende å tro at dette er et ressursspørsmål», skriver Pasientombudet.

Arnesen har bedt Drammen kommune om å redegjøre for sin praksis for tildeling av sykehjemsplasser. Hun oppfordrer pårørende som har andre erfaringer enn kommunens beskrivelse av situasjonen om å si fra:

– De kan enten ta kontakt med vårt kontor eller direkte med virksomhetsleder for tjenestetildeling og samordning.

Les også: Lå alene på gulvet

Gjennomgår over 60 saker

Drammen kommune skal gå gjennom alle tildelingene av langtidsplass så langt i år.
Det utgjør ifølge virksomhetsleder Toril Løberg ved Tjenestetildeling og samordning over 60 saker. Gjennomgangen skal sikre at loven er fulgt i hvert enkelt tilfelle.
– Jeg føler meg trygg på at våre saksbehandlere har sørget for et godt og forsvarlig tilbud til hver enkelt bruker. Så vil gjennomgangen vise om vi har fulgt rutinebeskrivelsen for korrekt forvaltning i alle sakene, sier Løberg.
Avgjørelsen om å gå gjennom de 60 sakene ble tatt etter henvendelsen fra Pasient­ombudet. Ifølge Løberg er den ingen systematisk praksis ved tildelingskontoret å gi muntlig beskjed til pårørende, for så å vente med å gjøre vedtaket til det er en ledig plass. Men det er rutine at saksbehandler ringer til pårørende når avgjørelsen om langtidsplass er tatt. 
– Vi legger vekt på god dialog med pårørende. Derfor ringer vi dem som er spente på hvordan behandlingen av søknaden har gått. Alle skal likevel få et skriftlig vedtak å forholde seg til, sier hun.
– Så det eksempelet Pasientombudet viser til er bare en enkeltsak og ikke en praksis?
– Jeg vil ikke si noe bastant om det. Nå skal vi gå gjennom sakene for å avdekke om rutinene er fulgt i alle saker, svarer Løberg.
Gjennomgangen skal være klar i starten av neste uke. Pasienten som Pasient­ombudet viser til i sin henvendelse, har ifølge virksomhetslederen nå fått akuttplass i påvente av at en langtidsplass skal bli ledig.
– Akkurat i det tilfellet har ikke informasjonen fra oss til pårørende vært god nok, og det beklager jeg. Når en søknad om sykehjemsplass innvilges, skal det fattes et vedtak med en gang, sier Løberg.
– Så det er ikke sånn at saksbehandlerne venter med å fatte vedtak til det er en ledig plass?
– Nei, ingen venter med det så langt jeg kjenner til. Saksbehandlingstiden kan imidlertid variere litt etter om vi kjenner søkeren fra før eller ikke, svarer Løberg.