– Måtte gjøre noe med driften på Union

Høyre-topp og kulturveteran Fredrik Haaning vil ikke love økte tilskudd som kunne lettet kravet til inntjening for Drammen Scener.

– Det har skjedd en omorganisering av driften i Drammen Scener som var helt nødvendig, fordi selskapet gikk dårlig og faktisk var teknisk konkurs. Med bakgrunn i en enstemmig vedtatt eierskapsstrategi fra 2016 ,som også fikk Aps støtte, er det gjort grep for å bringe ting i balanse og få mulighet til å støtte oppunder kulturlivet gjennom kommersiell aktivitet. Fokuset er skjerpet på at det må til, sier Fredrik Haaning (H).

– Så kan Ap gjerne mene at vi skal gjøre dette på en annen måte, men det vil i såfall ha store økonomiske konsekvenser for Nye Drammen, sier Haaning.

Arve Vannebo og Sølvi Brandt BEstvold (Ap): Kulturpolitikk på ville veier

Kan gå utover fattige barn

Han har tatt en pause fra torsdagens møte i Fellesnemnda for den nye kommunen for å snakke med Dagsavisen Fremtiden, og påpeker at nettopp økonomien bør legge en demper på valgkampløftene i sommer.

– Den nye kommuneøkonomien kommer til å være anstrengt fra dag én, og ingenting tilser at de vil bli større frie midler til disposisjon. Dermed må dyrere drift av noe gå utover noe annet, som for eksempel midler som skal sørge for at barn i lavinntektsfamilier får gratis kulturskole og aktivitetsskole. Det vil kreve omdisponering, sier Haaning.

Ap-politikerne peker på at idrettshaller og fotballbaner ikke tilpasses for utleie?

– Dette er ikke sammenlignbart, selv om det faktisk er en del idrettshaller som leies ut til arrangementer. Ombyggingen av Union Scene gjøres først og fremst for å kunne tilby en enda bedre opplevelse for publikum og artister – amatører og profesjonelle. Nå får Union Scene kapasitet på 500 publikummere og vi skal ikke undervurdere de positive sidene ved en slik kapasitet når det gjelder kurs og konferanser som har stor betydning for Drammen som destinasjon. Det nye hotellet ved jernbanen har en kapasitet på 350 konferansedeltakere i salen. Da er det flott at vi også har andre tilbud tilgjengelig og som også skaffer inntekter til amatør-kulturlivet.

Smalt ikke bærekraftig

Kunne man justert ned behovet for ressurser som kreves for å tilby det beste konferansetilbudet – noen mener det vrir oppmerksomheten vekk?

– Ja, men da måtte kommunen ha gått inn med mer penger. Å opprettholde kulturtilbud som defineres som smale, er ikke bærekraftig – det er penger fra de kommersielle aktørene som gjør at det er gjennomførbart å tilby dem.

Du kjenner behovet for øvingslokaler og ønske om scenetid. Kunne man øremerket en andel tid eller areal som skulle brukes av lokale aktører?

– Det er en diskusjon vi må se på, som bringer oss til Harmonien – en type kulturhus lavterskel. Noe av hovedproblemet med Drammens Teater og deler av Union er det tekniske utstyret, som gjør at man er avhengig av å ha folk på jobb og dermed må dekke kostnader ved det.

Haaning synes det er synd å koble en «gladsak» om en ønsket ombygging av Unions hovedscene med et negativt utspill om mangler ved en driftsmodell.

Få konserter i løpet av et år er så fulle at det i seg selv trolig ville utløst ønsket om en ombygging. Drammen Scener knytter selv investeringen til konkurransedyktighet i utleiemarkedet?

– Jo, men også til kvaliteten på kulturarrangementer.

Det pekes også på at flere av kulturaktørene som tidligere har brukt lokaler her, savner et levende hus å være i?

– Det var en god del forhold rundt hvordan dette ble drevet tidligere, som ikke var akseptabelt, man måtte gjøre noe med hvordan Union scene ble drevet. Jeg er bare informert om det som politiker, det er Drammen Scener som drifter huset og gjør sine profesjonelle vurderinger. Det gjaldt miljøet der generelt, sier Haaning og vil ikke utdype hva han legger i dette.

Dagsavisen Fremtiden har tidligere skrevet om varslingssaker knyttet til en avdeling underlagt kommunaldirektøren for idrett, kultur og byliv.

– Et ansvarlig parti

Om hjertesukket fra Drammen Konsertorkester sier Haaning:

– Jeg har forståelse for at de ønsker bedre øvingsforhold. Basert på det du sier, er jeg villig til å ettergå opplysningene og ta en samtale med ledelsen i Drammen Scener for å se på årsakssammenhengen. Tilbudet er en vurdering av totaløkonomien og mulighetene vi har fysisk og økonomisk, jeg skulle gjerne lovet mer til alle, men det kan jeg ikke.

Så hva er egentlig Høyres politikk for kulturhusene, utover «sunn drift»?

– Vi ønsker å styrke kulturlivet, legge til rette for øvings- og fremføringslokaliterer, og har programfestet at vi vil gjøre en rehabilitering av Harmonien. Men det vil bli en utfordrende oppstart på den nye kommunen, og vi kan ikke la dette gå på bekostning av svake grupper vi må passe på å ta ansvar for. Oversikt over totaløkonomien i Nye Drammen får vi ikke før i løpet av 2020.

Det er umulig for et ansvarlig parti å love noe på dette feltet nå, selv om valgkampen er i gang.