Annonse

Må forklare førsteklassetilbud

Fylkeslegen ser ikke grunn til å opprette tilsynssak mot Drammen kommune etter varsler. Likevel må Senter for oppvekst redegjøre for hvordan de ivaretar førsteklassingene.

Annonse
Lokale nyheter

15. november sendte virksomhetsleder i Senter for oppvekst Hugo Limkjær et seks sider langt svar til

Fylkeslegen, som hadde varslet mulig tilsynssak etter flere varsler om at kommunen bryter retningslinjene for skolehelsetjeneste. Selv om Limkjær bekrefter at Drammen unnlater å etterkomme flere sterke anbefalinger fra direktoratet, som individuelle samtaler med alle på 1. og 8. trinn, konkluderer Fylkeslegen med at det på det nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for å opprette tilsynssak. Imidlertid ønsker

Fylkeslegen en dialog med kommunen rundt skolehelsetjenesten, og spesielt tiltaket som erstatter førsteklassesamtalen, som etter Helsedirektoratets syn skal bestå av samtale med helsesøster og somatisk undersøkelse hos lege. Limkjær svarer med å vise til at barn tilbys legeundersøkelse på helsestasjon året før barneskolen.

«Det er uklart for oss hva dette betyr i praksis», skriver fung. fylkeslege Kristian Krogshus.

Skolehelse under lupen

Det er på bakgrunn av en juridisk betraktning fra KS-advokaten om hvor strengt en kommune skal etterleve retningslinjer, at Drammen rett og slett lar det være.

Dagsavisen Fremtiden har tidligere skrevet at kommuner som velger å avvike fra sterke anbefalinger, må begrunne det godt og gjøre en risiko- og sårbarhetsanalyse. Det sier avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i Helsedirektoratet. Selv om Drammens analyse langt fra eliminerer risikoen for senere problemer, er det altså ikke grunn nok til å opprette tilsyn.

– Hva sier det om statusen til nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet?

– Slik jeg forstår det, skal kommuner følge nasjonale retningslinjer, med mindre de finner andre måter å ivareta krav i lov og forskrift, det vil si levere forsvarlige helsetjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, sier Krogshus. Han ser det heller ikke slik at faglige retningslinjer er på vikende front.

– Nei, jeg ser nasjonale retningslinjer som viktige føringer og informasjonskilder for kommunale helsetjenester.

– Hva er poenget med å kreve en ROS-analyse, om man uavhengig av sårbarheten som avdekkes lar kommunen slippe å følge en sterk anbefaling?

– Jeg tar til etterretning hva Carlsen mener om ROS-analyse. Jeg har ikke krevd en slik. Det som er sentralt for Fylkesmannen er om kommunen yter forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Jeg ønsker å bli bedre kjent med hvordan Drammen kommune yter skolehelsetjenesten, og har derfor invitert til et dialogmøte, sier Krogshus, som også har bedt om at tillitsvalgte blir med i møtet for å få fram flere syn.

– Interessekamp

Dagsavisen Fremtiden stilte fredag virksomhetsleder Hugo Limkjær fire spørsmål, som etter hans ønske ble sendt på epost. Til svar kom én uttalelse, og oppfølgingsspørsmål ble ikke besvart. Spørsmålene lød:

1. I svaret fra fylkeslegen påpekes det at det er uklart hva Drammen kommunes tiltak som erstatning for førsteklassesamtale betyr i praksis. Hva er praksis i dag?

2. Hvordan erstatter Drammen kommune den delen av retningslinjen som omhandler «samtale med helsesøster»?

3. I varselet fra NSF i oktober hevdes det at «Kommunen mangler gode systemer for å hente ut solid tallmateriale for det forebyggende arbeidet som gjøres, og det vises manglende forståelse for forebyggende og spesielt primærforebygging». Hva gjør du for å møte denne manglende tilliten til kommunens kontrollsystemer?

4. Hva er din kommentar til kommunebudsjettets styrking av Senter for oppvekst – og mer spesifikt fordelingen den foreslår?

Limkjærs kommentar er at Drammen kommune ser fram til dialogmøtet, og vil ha som ambisjon å komme med de nødvendige presiseringer i møte med Fylkeslegen. Han skriver også:

– Helsetjenester for barn og unge, inkludert helsesøstertjenesten, har blitt betydelig styrket de siste tre årene. Det er naturlig at NSF driver interessekamp for sine medlemmer, og så har vi en felles målsetting om at helsetjenestetilbudet for barn og unge må utvikles kunnskapsbasert med tellinger og fortellinger. Bystyrets styrking av oppvekstområdet tas som en viktig anerkjennelse av den jobben vi gjør, og ikke minst sett i sammenheng med vår tverrsektorielle tjenesteutvikling innenfor nasjonale føringer og Læringsløp Drammen.

Annonse