Deloitte-teamet ledet av Anne Helsingeng.

-Hvordan kunne korrupsjonen skje?

Slik innledet Anne Helsingeng i Deloitte, da hun tirsdag presenterte granskingsarbeidet kontrollutvalget bestilte for et år siden. Rapporten er knusende i sin beskrivelse av rådmannen og lederne i byggesaksavdelingen.

- Manglende styring, var den knusende dommen over byggesaksavdelingen i Drammen kommune tirsdag. Interne personalkonflikter og svikt i rutiner hele veien fra avdeling til øverste ledelse ble beskrevet i detalj foran en full bystyresal.

- Slik vi vurderes det, har det vært vesentlige svakheter over flere år, som skulle sikre forsvarlig byggesaksbehandling i Drammen kommune, sa Anne Helsingeng i gjennomgangen av Deloittes rapport til kommunens kontrollutvalg tirsdag ettermiddag.

LES OGSÅ: Ansatt siktet for grov korrupsjon

LES OGSÅ: Blir ny rådmann

Ansatte kunne opprette og slette egne saker

Undersøkelsen viser at avdelingen verken har hatt et rammeverk eller system som var i stand til å avdekke misbruk tidlig nok, og at økonomiske oppgaver langt på vei har vært prioritert over det å sikre kvalitet i oppgaveløsningen. Granskerne peker på

*Manglende oversikt over fullmakter og ansvar.

*At saksbehandlere kunne og fremdeles kan opprette, godkjenne og slette egne saker, uten at det kan spores i systemet.

*Ingen automatiske kontroller varlser ledelse om misbruk av saks- og arkivsystemet.

*Rutiner blir ikke oppdatert eller godkjent av ledelsen.

*Habilitetsvurderinger blir ikke dokumentert skriftlig, og krav om dette fremgår ikke av rutiner eller sjekklister.

*Kontrollspennet har vært for stort, for leder av Byplan så vel som for leder for Byggesak.

LES OGSÅ: Slik vil Rådmannen bøte på svakhetene

Fremdeles tar ansatte på seg biarbeid

Deloitte har også sett på forholdet til biarbeid i Drammen kommune, som viser at det har vært knyttet stor usikkerhet til dette i Drammen kommune. Det setter omdømmet til byggesaksavdelingen i fare, og vi registrerer at det fremdeles tillates biarbeid som korresponderer med arbeid i avdelingen.
Dette følges heller ikke opp tilstrekkelig, sa Helsingeng.

Modellen de har anvendt, viser hvordan store svakheter i internkontrollen øker risikoen for misligheter.

- Med et umodent og uforutsigbart kontrollmiljø med ustrukturert kontroll som gulv, scorer Drammen kommunes byggesaksavdeling mellom 1 og 2. Her er det ting å jobbe med for kommunen, sa Helsingeng.

Rapporten peker på en rekke tiltak som vil bedre kommunens kontroll vesentlig.

Rådmannen kritiseres

Konklusjonen lyder at det er det overordnedes ansvar å etablere en forsvarlig internkontroll. Avdelingslederne på Byggesak skal ikke ha hatt mandat til å gjøre større endringer internt i avdelingen, og det har vært virksomhetsleder som har hatt myndighet til å avgjøre dette. Det vises til at det har vært høy turnover og at avdeling Byplan har vært preget av personalkonflikter.

- Vi kan ikke se at det fra Rådmannens side er satt klare krav til internkontroll, noe som igjen påvirker måloppnåelse og kontroll i byggesaksavdelingen. Slik kan man heller ikke sørge for at systemet oppdateres og utvikles i den enkelte avdeling.

- Vår undersøkelse viser at ledere med ansvar ikke har blitt avkrevet en tilstrekkelig operativ virksomhetssikring, sa Deloittes Anne Helsingeng.

- Rettsløse

Etter presentasjonen stilte flere av medlemmene i Kontrollutvalget spørsmål til granskerne etter tur.

Petter Øijord (MDG) etterlyste publikums mulighet til å kunne bli trygg på at de ikke har vært utsatt for uregelmessigheter, enten som tiltakshavere eller som naboer.

- Det framstår som umulig å komme til bunns i, og mange i Drammen føler seg rettsløse som følge av dette, sa Øijord. Han pekte på at det finnes en rekke konkrete saker som det er meldt uro rundt, men som ikke blir sjekket ut gjennom granskningsarbeidet.

- Hvilket råd gir dere kommuneledelsen i hvordan de skal møte disse menneskene, for eksempel om de krever ny saksbehandler? Har de noen rettigheter, spurte Øijord granskerne.

- Vi har snakket med samtlige ansatte og de er motiverte og mener det er en avdeling med potensial. Gjennom rapporten har de fått et navigasjonsinstrument, og det du spør om vil kunne bli regulert gjennom våre forslag til tiltak, var svaret fra Deloittes Stein Ove Songstad.

Byggesaksavdelingen er allerede på vei mot gode leveranser, sier de i samtaler med Deloitte. Songstad understreket at de ikke så grunn til å betvile at de vil klare det.

 

Saken oppdateres.