Annonse
Sykehustomt: Det nye Drammen sykehus skal bygges på Brakerøya. FOTO: SILJE S. SKIPHAMN

Ferdig med undersøkelsene

Flere har tatt til orde for at grunnforhold og risiko på Brakerøya bør utredes bedre, men Helse Sør-Øst slår fast at den jobben nå er gjort.

Annonse
Lokale nyheter

I gårsdagens avis tok blant annet stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) til orde for en ny, uavhengig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for sykehustomta på Brakerøya. Lundteigen og andre har ment at Multiconsults rapport om disse forholdene ikke holder mål. Sammen med flere andre har han fremmet sterk kritikk mot at man i det hele tatt har vurdert ABB-tomta på Brakerøya i Drammen som egnet for et nytt sykehus.

Dagsavisen Fremtiden har fremlagt kritikken og har blant annet stilt Helse Sør-Øst følgende to spørsmål.

Les også: – Jeg er «fed up» av overskridelser

– NGI-støtte

1. Er det planlagt at det skal komme noen ny oppdatert ROS-rapport i forbindelse med at detaljreguleringsplan for området legges fram eller ikke?

2. Per Olaf Lundteigen med flere etterlyser at en uavhengig tredjepart som f.eks. NGI går inn og gjør en egen ROS-analyse i forbindelse med utbyggingen. Hvorfor har ikke dette blitt gjort?

Ingen av spørsmålene er blitt direkte besvart, men det kommer tydelig fram at Helse Sør-Øst mener jobben med risiko og sårbarhetsanalyse nå er fullført.

Les også:

Støtter beregningene

«NGI har i sin rapport gitt støtte til de beregningene og konklusjonene som er trukket basert på de forutsetningene som er lagt til grunn. For å redusere usikkerheten i forutsetningene anbefalte likevel NGI at det utføres supplerende grunnundersøkelser. Dette er lagt inn som et krav i forbindelse med videre detaljregulering», skriver Helse Sør-Øst i en e-post til Dagsavisen Fremtiden og fortsetter:

«Høsten 2016 ble det gjennomført supplerende grunnundersøkelser i sjøbunnen utenfor Brakerøya. Det ble da konstatert at grunnforholdene i kritiske snitt var i tråd med eller bedre enn forutsetningene lagt til grunn i tidligere beregninger og analyser. Imidlertid var det nødvendig å også gjennomføre supplerende undersøkelser på land for å få et komplett grunnlag for å trekke endelige konklusjoner om områdestabiliteten».

Les også: Dette er planene for det nye sykehuset

– Ikke kritiske forhold

Disse undersøkelsene ble, ifølge helseforetaket, utført våren 2017.

«Prøveprogrammet er avsluttet og data er analysert. Datarapporten forelå rett før påske, og verifiseringene av områdestabilitet ble oversendt NGI, som uavhengig tredjepart for vurdering av geotekniske forhold på tomten. NGI opprettholder sin konklusjon og har konstatert at usikkerheten er redusert, og at resultatene understøtter at det ikke er identifisert forhold som er kritiske for områdestabilitet», skriver Helse Sør-Øst.

Ifølge helseforetaket, er det i de geotekniske vurderingene som er gjennomført konkludert med at tomten kan benyttes til sykehusformål.

«Forhold knyttet til stormflo og flom er avklart i områdereguleringen. Det nye sykehuset vil være sikret i beredskapssituasjoner ved at det ikke er lagt kritiske tekniske funksjoner lavere enn cirka 3,5 meter over havet og det er etablert flomsikker atkomst til sykehuset,» skriver Helse Sør-Øst.

Helse Sør-Øst RHF er nå i sluttfasen når det gjelder å inngå avtaler med arkitekter og rådgivere for den videre gjennomføringen av prosjektet og planlegger oppstart av forprosjektet i januar 2018.

Annonse